Skip to main content

Tentaschemaunderlag - detta bör ingå

Här finns instruktioner för hur du skickar in önskemål angående dina kursers skriftliga tentamina, regelverket gällande tentamina på LTH samt tentamensperioderna för läsåret.

E-postadress för tentamina: tentamensschema@lth.lu.se

Underlag för schemaläggning av skriftlig tentamen

Underlaget till tentamensschemat fylls i via ett kalkylark på webben. Varje institution fylller i information om tentamen för sin kurs/kurser. Schemaläggarna använder sedan detta underlag för att lägga tentamensschemat.

Efter deadline stängs kalkylarket för redigering och man får kontakta schemaläggarna om man måste ändra de ifyllda uppgifterna.

 

Så här fyller du i underlaget


Kalkylarket är sorterat på kostnadsställe och därefter på kurskod i bokstavsordning. Varje kurs har en rad för varje tentamen/delprov på kursen. Saknas någon kurs, infoga en extra rad i dokumentet för denna kurs på samma ställe i arket där kostnadsställets övriga kurser ligger.

  • Fyll i beräknat antal skrivplatser för varje önskad tentamensperiod i avsedd kolumn (varje tentamensperiod har en egen kolumn).
  • Fyll i vem som är uppgiftslämnare - mycket bra för oss schemaläggare att få reda på
  • Har du ytterligare information till oss schemaläggare - skriv dem i kommentarsfältet. Får du inte plats i kommentarsfältet - skriv "Se mejl"och skicka oss informationen via e-post.

Sortera INTE om i kalkylarket. Ändringar i kalkylarket påverkar alla användare.

För att söka upp en viss kurs, använd Ctrl+F på en Windowsdator och skriv kurskoden i det sökfält som kommer upp. På en Mac......

Då det är ont om skrivplatser beställ inte onödigt många. Vi ser gärna att mindre kurser kan ha sina tentor i övningssalar.

Glöm inte att ange underlag för tentamenstillfällen för nedlagda kurser eller omtentamenstillfällen för kurser som är periodiserade och inte ges det aktuella läsåret.

Att tänka på under påsynen av tentamensschemat

Var noga med att verkligen kontrollera att du är nöjd med hur tentorna ligger under tentamensschemapåsynen (i april varje år). Tentamen är examinerande moment och av rättssäkerhetsskäl ska det finnas mycket starka skäl att göra förändringar,  när tentaschemat väl är fastslaget. Alla studenter ska alltid kunna känna sig säkra på datum och tid för sin examination. 

Regelverk gällande tentamina på LTH

Fr.o.m. HT 2017 gäller en ny läsperiodsindelning på LTH. Denna innebär att:

  • Samtliga omtentor samlas i två större omtentamensperioder per år. Dessa är förlagda i anslutning till påsk (tp 4) och under de två veckorna innan höstterminsstarten i augusti (tp 6).
  • Ordinarie tentamen ligger i allmänhet i den tentamensperiod som ligger i direkt anslutning efter den läsperiod då kursen avslutas.
  • Omtentamen i januaritentamensperioden får endast ske i undantagsfall och enbart på inrådan av programledningen på ett visst program.

 

I övrigt gäller:

Obligatorisk kurs = skall ha 2 omtentor

Valfri kurs = behöver bara ha 1 omtentamen

Kontakta LTH:s schemaläggare:

schema@lth.lu.se
Allt som rör lässchemat, lokalbokning etc

tentamensschema@lth.lu.se
Allt som rör tentamensschemat

TimeEdit-länkar:

TimeEdit Viewer (ny flik)
Sök fram scheman

TimeEdit Lokalbokning (ny flik)
Boka/beställ lokal till möte, konferens etc

LU:s Lathundar och manualer (ny flik)
Hur du söker fram ett schema i TimeEdit, prenumererar på ett schema etc

Page Manager: schema@lth.lu.se | 2019-11-14