Skip to main content

Ledningsgrupper, nämnder och kommittéer

LTH har ett antal ledningsgrupper, nämnder och kommittéer som bereder och fattar beslut inom olika områden.

 

Forskarutbildningsnämnden (FUN) har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå, inklusive kvalitetsansvar vid LTH med hänsyn till strategiska mål satta av LTH:s styrelse. Forskarutbildningsnämnden fattar beslut om bland annat gemensamma utbildningsfrågor på forskarnivå och kvalitetshöjande åtgärder.

Kontakt

Andrea Nord 
Koordinator, administrativt ansvarig för FUN
Telefon: 046-222 16 67
E-post: andrea.nord@lth.lu.se

Forskningsnämnden (FN) har det övergripande strategiska ansvaret för att främja och utveckla forskningen vid LTH med hänsyn till strategiska mål satta av LTH:s styrelse.

Kontakt

Mirjana Ristevska
Koordinator, administrativt ansvarig FN
Telefon: 046-222 71 07
E-post: mirjana.ristevska@lth.lu.se

Campusnämnden har till uppgift att ge råd och stöd i frågor som rör lokaler (inredning, utrustning och ombyggnad) och utemiljön för LTH, samt är ett beredande organ till LTH:s rektor.

Kontakt

John Hopkins
Administrativ koordinator, administrativ resurs campusnämnden
Telefon: 046-222 92 27
Epost: john.hopkins@lth.lu.se

Ledningsgrupp för JäLM har till uppgift att arbeta med, ge råd och stöd i frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald bland studenter och anställda vid LTH. JäLM bereder och lämnar förslag till beslut, där förslag till handlingsplan är en viktig del.

Kontakt

Andrea Nord 
Koordinator, administrativt ansvarig för JäLM
Telefon:  046-222 16 67
E-post: andrea.nord@lth.lu.se

Ledningsgruppen för grundutbildningen (LG GU) har det övergripande ansvaret för helheten för utbildningen på grundläggande och avancerad nivå och fattar därmed beslut baserat på beslut och riktlinjer från LTH:s styrelse om gemensamma LTH-frågor som strategiska planer, kvalitetshöjande åtgärder, programstruktur och ekonomisk fördelning till utbildningarna.

Kontakt

Katarina Celander-Öhrström
Koordinator, administrativt ansvarig LG GU
Telefon: 046-222 17 78
E-post: katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se

I enlighet med lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet ska det finnas en lokal skyddskommitté (LS) på varje fakultet. Den lokala skyddskommittén är ett samverkansorgan mellan arbetsgivaren och de anställda, främst huvudskyddsombud, i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom fakulteten.

Kontakt

Maria Carrick
Arbetsmiljösamordnare
Telefon: 046-222 84 91
E-post: maria.carrick@lth.lu.se

LTH:s Näringslivsråd är ett forum med syfte att på strategisk nivå verka för ökad interaktion i forskning och utbildning mellan LTH, näringslivet och andra organisationer. Näringslivsrådet består av representanter från näringslivet med ledande position, antingen VD eller övergripande ansvarig för teknikutveckling och innovation.

Kontakt

Maria Ranefalk
Koordinator, administrativt ansvarig för Näringslivsrådet
Telefon: 046-222 15 12
E-post: maria.ranefalk@lth.lu.se

Vid LTH finns två lärarförslagsnämnder: en för rekryteringar – Rekryteringsnämnd LTH - och en för karriärfrågor – Karriärnämnd LTH. Rekryteringsnämnden bereder ärenden som avser rekrytering av lärare och Karriärnämnden bereder ärenden som avser befordran till professor/universitetslektor samt prövningar för docentur respektive ETP (Excellent Teaching Practitioner).

Kontakt karriärnämnden

Johan Revstedt
Ordförande, professor
Telefon: 046-222 43 02
E-post: johan.revstedt@energy.lth.se

Ying Pan
Rekryteringshandläggare
Telefon: 046-222 30 09
E-post: ying.pan@lth.lu.se

Kontakt rekryteringsnämnden

Johan Revstedt
Ordförande, professor
Telefon: 046-222 43 02
E-post: johan.revstedt@energy.lth.se

Anne Liljendahl
Rekryteringshandläggare
Telefon: 046-222 92 03
E-post: anne.liljendahl@lth.lu.se

Karin Tjärnström
Koordinator
Telefon: 046-222 05 83
E-post: karin.tjarnstrom@lth.lu.se

Valförättare

Veronica Gummesson
Kanslichef
veronica.gummesson@lth.lu.se

Valberedning

valberedningen@lth.se

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2020-03-09