Skip to main content

Examensarbete på LTH

Är du handledare eller examinator för examensarbete?

Den här sidan vänder sig till dig som är handledare (inkl biträdande) eller examinator till LTH:s examensarbeten.

Examensarbete vid LTH

Examensarbetet är ett självständigt arbete som ska fördjupa kunskaperna inom ett valt ämne. Det görs på en institution vid LTH/LU och eventuellt i samarbete med ett företag.

Ett examensarbete har olika mål och innehåller olika moment/obligatoriska delar beroende på typ av examensarbete. Läs mer i kursplanerna. Varje institution har en eller flera egna kurskoder, men innehållet i kursplanerna är detsamma för samma typ.

De typer som för tillfället finns är:

 • Examensarbete för arkitektexamen
 • Examensarbete för brandingenjörsexamen
 • Examensarbete för civilingenjörsexamen
 • Examensarbete för högskoleingenjörsexamen
 • Examensarbete för teknisk masterexamen (arkitektur)
 • Examensarbete för teknisk masterexamen
 • Examensarbete för masterexamen i industridesign
 • Examensarbete för kandidatarbete inom arkitektur
 • Examensarbete för kandidatarbete inom teknik
 • Examensarbete för kandidatarbete inom industridesign
 • Examensarbete för kandidatarbete inom livsmedelsteknik
 • Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik

Praktiskt genomförande och det digitala formuläret

Studenten tar ofta kontakt med handledare och/eller examinator innan den formella processen startas. Varje student (även om de skriver i par) startar sitt eget digitala formulär genom att fylla i sina uppgifter som sedan automatiskt sänds till studentens programplanerare/masterhandläggare som godkänner (eller avslår) ansökan. För att få den godkänd krävs olika generella förkunskapskrav som är beroende på typ av examensarbete.

När ansökan är godkänd får studenten en särskild länk att skicka vidare till handledare och examinator för att de ska "ta sina roller" i formuläret. Den länken innehåller en secret-del (exempel på länk: kurser.lth.se/exjobb/application/NNNNN. Hela den länken (inkl secret-delen) måste användas för att kunna ange sig som handledare/examinator. När detta är klart fungerar länkar utan secret-delen, och man kan även då gå in på https://kurser.lth.se/exjobb och hittar sina aktuella examensarbeten under fliken "Mina exjobb"/"My projects".

Ta roll

Efter att handledare/examinator tagit sina roller ska de också godkänna uppstarten av examensarbetet. Detta kan göras direkt efter att de har tagit sin roll, eller senare. Det är genom detta godkännande som man ger klartecken till studenten att påbörja sitt examensarbete. Examinator ska också i samband med att godkännande av uppstarten sker ha kontrollerat att studenten uppfyller de ämnesspecifika förkunskaperna som krävs för examensarbetet. Dessa godkännanden görs genom att kryssa i respektive kryssruta i formuläret och sedan spara.

Godkänna

När både handledare och examinator har gjort detta skickas formuläret (automatiskt) till programplanerar/masterhandläggare som lägger in antagning (förväntat deltagande) i Ladok. När detta är gjort får studenten mail om att han/hon kan registrera sig i Ladok på examensarbetskursen.

Efter detta ska främst examinator markera uppfyllande av de moment som måste godkännas på examensarbetet före slutbetyg kan sättas och läggas in i Ladok. Även i förekommande fall icke-obligatoriska moment kan noteras i formuläret.

Som start på examensarbetet är att studenten skriver ett måldokument. När handledare, examinator och i förekommande fall företag är överens om innehållet laddas måldokumentet upp i formuläret och ska sedan godkännas av samtliga inblandade (en särskild länk skickas till biträdande handledare som inte är anställda på LU). Före måldokumentet är godkänt av samtliga är de övriga momenten inte öppna för ifyllande.

Godkänna måldokumentet

Vid opponering är det examinator för studenten som presenterar som ska registrera och godkänna opponenten via den presenterande studentens formulär. Detta gäller både den muntliga och den skriftliga opponeringen som har var sin ruta för godkännande. Under en övergångsperiod kan även den opponerande studentens examinator godkänna det skriftliga underlaget.

Aktiviteter

Rollen som handledare

Minst en handledare (huvudhandledare) ska vara anställd vid Lunds universitet och inneha minst licentiatexamen eller motsvarande. Om du ska handleda ett kandidatarbete räcker det att du har en civil- eller mastersexamen (arkitekt?). Utöver huvudhandledare kan biträdande handledare utses. Huvudhandledare stöder studenten i planeringen, säkerställer att nödvändiga resurser finns tillgängliga och fungerar som stöd under genomförandet av arbetet med sakkunskap och kunskap om processen för examensarbeten, så att examensarbetet når kursmålen. Notera att det är skillnad på målen beroende på vilken examen som ska tas ut. DET ÄR LITE RÖRIGT MED ATT DET INTE ÄR SAMMA TERMER SOM ANVÄNDS ÖVERALLT. I BLANKETTEN ÄR DET HANDLEDARE / BITRÄDANDE HANDLEDARE.

Personer utanför universitetet eller med begränsad forskarutbildning kan fungera som biträdande handledare. En biträdande handledare kan t ex vara anställd på det företag där examensarbetet genomförs och kan bidra med sakkunskap inom det specifika området.

Handledaren ska bistå med kontinuerlig handledning vilken ska syfta till att göra det möjligt att slutföra examensarbetet inom ramen av 20 veckors heltidsstudier. Studenten kan inte göra anspråk på handledning under längre tid än 12 månader. För ett kandidatarbete gäller ramen för genomförande 10 veckor samt 6 månaders handledning och för högskoleingenjörerna gäller 15 veckor för genomförande och högst 12 månaders handledning.

Det bör inte förekomma att examinator kräver mycket omfattande förändringar för att en uppsats ska kunna godkännas efter att en handledare har gett klartecken. En examinator är dock inte skyldig att sätta godkänt betyg för att en handledare har gett klartecken. En god dialog mellan handledare och examinator är att föredra.

Rollen som examinator

Examinator är anställd vid Lunds Universitet, utsedd av prefekt och innehar minst doktorsexamen. Ska du examinera ett kandidatarbete räcker det med en licentiat­examen. Examinator ska innan arbetet startar avgöra om studenten är behörig och därmed har tillräckliga förkunskaper inom ämnet för att kunna genomföra examensarbetet. Examinator är också den som slutligen examinerar examensarbetet och kontrollerar att alla momenten i kursen är genomförda och //godkända i formuläret// DÄR FORMULÄRET BÖR/SKA ANVÄNDAS SOM UNDERLAG samt att arbetet uppnår gällande lärandemål.

Det bör inte förekomma att examinator kräver mycket omfattande förändringar för att en uppsats ska kunna godkännas efter att en handledare har gett klartecken. En examinator är dock inte skyldig att sätta godkänt betyg för att en handledare har gett klartecken. En god dialog mellan handledare och examinator är att föredra.

Presentationen av examensarbetet sker vid ett offentligt seminarium där examinator deltar. Student som opponerar på arbetet får sin opposition godkänd av den examinator som deltar vid seminariet.

Sekretess/NDA

NDA (Non-disclosure agreement) kan skrivas mellan student och företag, här är ett exempel på hur ett sådant avtal kan se ut. (Länk till avtal) LÄNK FINNS VAR? Handledare och examinator skriver aldrig under några sekretessåtaganden och kan inom ramen för sitt tjänsteutövande endast omfattas av sådan tystnadsplikt som följer av lag. I de fall avtal måste skrivas mellan LTH och företag är det alltid prefekt som skriver under.

Läs mer under LTH -> Samverkan med företag.

Examensarbeten per program samt kursplaner

Filmer om formulärsystemet

Inspelningar från demo/infotillfälle om formulärsystemet

Film 1 (uppstartsdelen)

Film 2 (aktivitetsdelen)

Notera att det har gjorts ändringar sedan filmerna spelades in. Alla ändringar har skrivits om i gruppen Grundutbildningsadministration på LTHin.

Länk till kursvärderingar

Information till studenter

Här är länkar till infosidorna som vänder sig till studenter

Svenska

Engelska

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2023-03-31