Skip to main content

Examensarbete på LTH

Är du handledare eller examinator för Examensarbete?

Den här sidan vänder sig till dig som är handledare (inkl biträdande) eller examinator till LTH:s examensarbeten.

Examensarbete vid LTH

<NOT: Den här texten stämmer mest på CI-exjobben. Kan den skrivas om till att vara generell?>

Examensarbetet är ett självständigt arbete som ska fördjupa kunskaperna inom ett ämne och motsvarar ungefär 20 veckors heltidsarbete (gäller 30hp-kurserna). Det görs antingen i samarbete med ett företag eller i samarbete med en institution vid LTH.

Ett examensarbete innehåller 1) ett måldokument, 2) en skriftlig rapport på svenska eller engelska med en sammanfattning på engelska, 3) en separat sammanfattning som ska vara populärvetenskaplig, 4) en muntlig presentation vid ett offentligt seminarium vid Lunds Tekniska Högskola samt 5) en muntlig och skriftlig opposition vid ett seminarium där ett annat examensarbete presenteras.

Läs gärna mer om de olika delarna här https://www.student.lth.se/kurs-och-programinformation/examensarbete/arbetsprocess-examensarbete-foer-civilingenjoerer/

</NOT>

Det finns olika typer av examensarbete och målen som ska uppfyllas är olika. Varje institution har en eller flera egna kurskoder, men innehållet i kursplanerna är detsamma.

<NOT: Ändra länkarna till "aktuellt läsår"/>

Kursplan för Arkitekter https://kurser.lth.se/lot/course-syllabus-sv/22_23/AAHM01

Kursplan för Brandingenjörer https://kurser.lth.se/lot/course-syllabus-sv/22_23/VBRM01

Kursplan för Civilingenjörer https://kurser.lth.se/lot/course-syllabus-sv/22_23/BMEM01

Kursplan för Högskoleingenjörer https://kurser.lth.se/lot/course-syllabus-sv/22_23/EDAL05

Kursplan för Kandidatarbete/arkitekt https://kurser.lth.se/lot/course-syllabus-sv/22_23/AAHL05

Kursplan för Kandidatarbete/civilingenjör https://kurser.lth.se/lot/course-syllabus-sv/22_23/FRTL01  

Kursplan för Kandidatarbete i livsmedelsteknik https://kurser.lth.se/lot/course-syllabus-sv/22_23/YTHL01

Kursplan för Teknisk master (arkitekt) https://kurser.lth.se/lot/course-syllabus-sv/22_23/AAHM10

Kursplan för Teknisk master https://kurser.lth.se/lot/course-syllabus-sv/22_23/KBTM01

Praktiskt genomförande och det digitala formuläret

Studenten tar ofta kontakt med handledare och/eller examinator innan den formella processen startas. När kontakt är etablerad startar studenten det digitala formuläret genom att fylla i sina uppgifter och skickar det till sin programplanerare som godkänner (eller avslår) den. För att få den godkänd krävs att studenten har 240hp i godkända kurser på programmet, det krävs också att hela grundblocket (år 1-3) är avklarat samt avklarade kurser på A-nivå om minst 30hp.

<NOT: Även det fetade ovan är för vissa exjobb, ej generellt/>

När ansökan är godkänd får studenten en särskild länk att skicka vidare till handledare och examinator för att de ska "ta sina roller" i formuläret. Den länken innehåller en "secret"-del (exempel på länk: kurser.lth.se/exjobb/application/NNNNN. Just den länken måste användas för att kunna ange sig som handledare/examinator. När detta är klart fungerar länkar utan secret-delen, och man kan även då gå in på https://kurser.lth.se/exjobb och hittar sina aktuella examensarbeten under fliken "Mina exjobb"/"My projects".

Examinator ska //senast i samband med att ta sin roll// i samband med att godkännande av uppstarten sker ha kontrollerat att studenten uppfyller de ämnesspecifika förkunskaperna som krävs för examensarbetet. Notera att i de fall studenterna skriver i par så sker ingen överflyttning av data, båda formulären måste hanteras separat.

Formuläret, som du även kan nå på https://kurser.lth.se/exjobb/ innehåller de moment som måste godkännas för att till slut läggas in som godkänd kurs i ladok, men även i förekommande fall icke-obligatoriska moment.

I början av arbetet skrivs ett måldokument (civilingenjör, master, kandidat) eller initial beskrivning (högskoleingenjör). När handledare, examinator och i förekommande fall, företag, är överens om innehållet laddas måldokumentet upp i formuläret. Viktigt i detta sammanhang är att det måste godkännas i formuläret för att de övriga momenten ska öppnas upp för godkännande.

Vid opponering är det examinator som lyssnar på presentationen som ska registrera och godkänna opponenten via den presenterande studentens formulär. Detta gäller både den muntliga och den skriftliga opponeringen. (INTE ÄNNU).

Rollen som handledare

Minst en handledare (huvudhandledare) ska vara anställd vid Lunds universitet och inneha minst licentiatexamen eller motsvarande. Om du ska handleda ett kandidatarbete räcker det att du har en civil- eller mastersexamen (arkitekt?). Utöver huvudhandledare kan biträdande handledare utses. Huvudhandledare stöder studenten i planeringen, säkerställer att nödvändiga resurser finns tillgängliga och fungerar som stöd under genomförandet av arbetet med sakkunskap och kunskap om processen för examensarbeten, så att examensarbetet når kursmålen. Notera att det är skillnad på målen beroende på vilken examen som ska tas ut. DET ÄR LITE RÖRIGT MED ATT DET INTE ÄR SAMMA TERMER SOM ANVÄNDS ÖVERALLT. I BLANKETTEN ÄR DET HANDLEDARE / BITRÄDANDE HANDLEDARE.

Personer utanför universitetet eller med begränsad forskarutbildning kan fungera som biträdande handledare. En biträdande handledare kan t ex vara anställd på det företag där examensarbetet genomförs och kan bidra med sakkunskap inom det specifika området.

Handledaren ska bistå med kontinuerlig handledning vilken ska syfta till att göra det möjligt att slutföra examensarbetet inom ramen av 20 veckors heltidsstudier. Studenten kan inte göra anspråk på handledning under längre tid än 12 månader. För ett kandidatarbete gäller ramen för genomförande 10 veckor samt 6 månaders handledning och för högskoleingenjörerna gäller 15 veckor för genomförande och högst 12 månaders handledning.

Det bör inte förekomma att examinator kräver mycket omfattande förändringar för att en uppsats ska kunna godkännas efter att en handledare har gett klartecken. En examinator är dock inte skyldig att sätta godkänt betyg för att en handledare har gett klartecken. En god dialog mellan handledare och examinator är att föredra.

Rollen som examinator

Examinator är anställd vid Lunds Universitet, utsedd av prefekt och innehar minst doktorsexamen. Ska du examinera ett kandidatarbete räcker det med en licentiat­examen. Examinator ska innan arbetet startar avgöra om studenten är behörig och därmed har tillräckliga förkunskaper inom ämnet för att kunna genomföra examensarbetet. Examinator är också den som slutligen examinerar examensarbetet och kontrollerar att alla momenten i kursen är genomförda och //godkända i formuläret// DÄR FORMULÄRET BÖR/SKA ANVÄNDAS SOM UNDERLAG samt att arbetet uppnår gällande lärandemål.

Det bör inte förekomma att examinator kräver mycket omfattande förändringar för att en uppsats ska kunna godkännas efter att en handledare har gett klartecken. En examinator är dock inte skyldig att sätta godkänt betyg för att en handledare har gett klartecken. En god dialog mellan handledare och examinator är att föredra.

Presentationen av examensarbetet sker vid ett offentligt seminarium där examinator deltar. Student som opponerar på arbetet får sin opposition godkänd av den examinator som deltar vid seminariet.

Sekretess/NDA

NDA (Non-disclosure agreement) kan skrivas mellan student och företag, här är ett exempel på hur ett sådant avtal kan se ut. (Länk till avtal) LÄNK FINNS VAR? Handledare och examinator skriver aldrig under några sekretessåtaganden och kan inom ramen för sitt tjänsteutövande endast omfattas av sådan tystnadsplikt som följer av lag. I de fall avtal måste skrivas mellan LTH och företag är det alltid prefekt som skriver under.

Filmer om formulärsystemet

Inspelningar från demo/infotillfälle om formulärsystemet

Film 1 (uppstartsdelen)

Film 2 (aktivitetsdelen)

Notera att det har gjorts ändringar sedan filmerna spelades in. Alla ändringar har skrivits om i gruppen Grundutbildningsadministration på LTHin.

Länk till kursvärderingar

Information till studenter

Här är länkar till infosidorna som vänder sig till studenter

Svenska

Engelska

Page Manager: servicedesk@lu.se | 2022-11-13