Skip to main content

Kursanmälan på programkurser

Inför varje läsperiod väljer LTH:s programstudenter de kurser han/hon vill läsa. 

Kursanmälan har sedan 90-talet skett i KA-systemet, men gick successivt under hösten 2009 över i LU:s studentportal. Mellan våren 2010 och våren 2018 användes studentportalen av alla LTH-studenter för kursanmälan,

I och med Ladok3 gick LTH inför HT2018 över till ett nytt kursanmälningssystem som finns på https://kurser.lth.se/kursanmalan/ . Det nya systemet lägger på behörighetsvillkor på de kurser som har förkunskapskrav och/eller platsbegränsning i samband med att studenten anmäler sig. From VT2019 används det även på högskoleingenjörsutbildningarna.

Studenter på industridesign och EBD-mastern anmäler inte sig själva, utan för dem läggs antagningar på kurser (s.k. förväntat deltagande) automatiskt in av Ladok.

När perioden för kursanmälan öppnar mailar LTH:s kansli till samtliga berörda studenter och informerar dem om att de ska anmäla sig och före vilken tid. En påminnelse skickas till de studenter som inte anmält sig till någon kurs den kommande perioden när det återstår ca en halv vecka på öppettiden.

From kursanmälan inför lp3 19/20 skickas även en extra påminnelse med SMS, till de studenter som har ett mobilnummer angivet i Ladok.

Kursanmälan, förkunskaper och återbud - för studenter

Under tiden kursanmälan är öppen kan studenterna fritt anmäla sig och ta bort anmälan hur många gånger som helst i kursanmälningssystemet. De ser vilka kurser som har förkunskapskrav eller platsbegränsning (och det finns länk till kursplanen där allt står i klartext), men de ser inte explicit huruvida de själv uppfyller villkoren.

Efter att anmälan har stängt kan studenterna inte ta bort sin anmälan, men i och med Ladok3 kan de i Ladoktjänsten för studenter (https://www.student.lu.se -> Ladok alt. https://www.student.ladok.se/) lämna återbud. Har de lämnat återbud kan man se det i deltagarfliken i Ladok (såvida man inkluderar återbud i filtreringen). Om de lämnat återbud kan de inte "ta tillbaka" återbudet.

Hur får man reda på vilka som anmält sig?

Ladok www.start.ladok.se

Som ersättning till listorna över förväntat deltagande och/eller registrerade på db.ddg.lth.se rekommenderas att använda Ladok. Gå in på Studiedeltagande -> Kurs. Sök på kursnamn, (del av) kod eller din institution, kombinerat med t.ex. HT2018. När listan är utsökt, klickar du i "Visa summeringar" (kryssrutan finns till vänster, men är synlig först efter sökning).

I översikten i Ladok ser man dock inte hur många som har spärr för förkunskapskrav/platsbegränsning på kursen. Man kan se det på individnivå, men annars hänvisas till Kurskontrollen (se nedan).

För info på personnivå:
Klicka (t.ex. högerklicka-> Öppna i ny flik alt. ctrl-klicka) och välj sedan fliken "Deltagande" för att se vilka studenter det är. Där finns också möjlighet till export av adresslista (inkl epost). Tänk på att filtrera på "tratten" i rubriken under "Tillstånd".

All personal som har ansökt om någon behörighet i Ladok (t.ex. kursadministratör, attestant, rättande lärare) kommer åt dessa sidor. Men om man inte har gjort det, kan man ansöka om Läsbehörighet, och då kommer man åt funktionen.

Kurskontrollen https://kurser.lth.se/kurskontroll/

I kurskontrollen kan alla som har minst läsbehörighet i Ladok se alla anmälda och om de har villkorsspärrar (spärrarna spärrar från registrering) på alla kurser (Kliken "Utdata villkor"). Dels som sammanställning på alla kurser på institutions/avdelningsnivå, och dels i form av en lista över alla studenter på kurstillfällesnivå. Man får också uppgifter om hur många som redan registrerat sig.

Användare som antingen har rollen som Kursadministratör i Ladok, eller som har beställt behörighet separat, har också möjlighet att hantera förkunskapskrav som är skrivna som fritext samt att hantera kurser med platsbegränsning. Kurser med automatiska eller kopplade förkunskaper kontrolleras maskinellt varje natt, och resultatet kan ses i Kurskontrollen.

Studenter som missat anmäla sig i tid (sen kursanmälan)

Inläggning av kursanmälan/förväntat deltagande

Sedan 2019-12-04 (inför lp3 19/20) sköts detta genom sen kursanmälan

Programplanerarna sköter i och med Ladok3 inläggning av förväntat deltagande som studenterna inte gjort själva via kursanmälningssystemet. Detta gäller även tillsvidare på de kurser som ingår i studentens program och där studenten inte anmälde sig i tid, vilket är en skillnad från gamla Ladok där administratörer på institutionerna kunde registrera direkt utan att det fanns någon inlagt kursval (förväntat deltagande).

Institutionsadministratören som vill registrera en student som inte redan har ett förväntat deltagande får kontakta aktuell programplanerare.

Det arbetas på en lösning, så att institutionsadministratören själv kan lägga in förväntat deltagande på kurser som ingår i studentens program, men den lösningen blir klar tidigast inför lp2 ht2018.

För kurser som inte ingår på studentens program är det ingen skillnad sedan tidigare, programplaneraren måste hantera detta före registrering kan ske.

Kurser med platsbegränsning

Kurser kan ha platsbegränsning, vilket i så fall anges i kursplanen (läs mer på planering av kursutbud).

Om antal anmälda till en kurs överstiger antal platser ska en rangordning av anmälda studenter göras, baserad på urvalskriterierna som står i kursplanen. För att få hjälp med rangordningen kan man kontakta ansvarig programplanerare.

Hantering av detta sker from HT2018 i Kurskontrollen.

Mer info om detta finns på sidan för Förkunskapskontroll och hantering av kurser med platsbegränsning

Begränsning av kursanmälan

Fr.o.m. anmälan inför lp1 24/25 införs begränsning av antalet poäng en student kan anmäla sig till. Beslutet finns länkat; mer information kommer.

Kurskontrollen

Tjänst för att kontrollera förkunskaper på studenter.

https://kurser.lth.se/kurskontroll/

Utförs efter att de kursanmält sig, men före de kan registrera sig.

Öppettider kursanmälan

Öppettider

Man bör vänta någon dag efter att anmälan har stängt för studenterna före man plockar ut listor på anmälda. Detta eftersom ett fåtal studenter (av olika Ladoktekniska skäl) inte kan anmäla sig själva, och då måste programplaneraren vilket kan ta någon dag.

Den delen av Kurskontrollen som kontroller de kopplade förkunskaperna (autovillkor/AV) körs första gången natten efter att kursanmälan har stängt inför den kommande läsperioden. Sedan körs den varje natt till slutet av den läsperioden (om det tillkommer studenter i efterhand).

Page Manager: kursval@lth.lu.se | 2019-12-11