Skip to main content

Bygg- och miljöteknologi

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi bedriver forskning och undervisning i byggande av hus, broar, dammar, vattenledningar avseende deras funktion, säkerhet, miljöpåverkan och uthållighet. Verksamheten spänner över ett brett fält, från snösmältning och översvämningar i regioner via stadens hus, broar och ledningar ner till materialskala och sprickbildning i betong, liksom tusenårig transport av föroreningar i grundvatten till minutsnabba brandutvecklingsförlopp i byggnader.

Institutionen svarar för huvuddelen av undervisningen inom programmen Väg- och vatten, Brandingenjör, Riskhantering och har väsentligt ansvar för Ekosystemteknikprogrammet.

Institutionen för bygg- och miljöteknologi, LTH Bygg- och miljöteknologi

Forskning bedrivs framför allt inom följande områden: 

Brandteknik och riskhantering

Forskningen har primärt byggnadsfysikalisk och systemanalytisk inriktning och omfattar: Brands uppkomst, tillväxt och spridning inom byggnad och mellan byggnader. Risker och kravkriterier för personsäkerhet och egendomsskydd. Byggnadsteknisk dimensionering och utformning av byggnader och grupper av byggnader med hänsyn till materials, produkters, byggnadsdelars och systems medverkan och beteende vid brand. Konsekvens- och riskanalyser av stora olyckor ("major industrial hazards"). Miljöpåverkan från stora olyckor. Riskhänsyn i den fysiska planeringen. Riskanalyser i räddningstjänstens insatsplanering.
Nyckelord: Brand och brandteknik, Brandutveckling, släckmedel, riskanalys, miljöpåverkan, räddningstjänst, utrymningssäkerhet, riskhantering i kommun och samhälle

Byggnadsfysik

Vid Byggnadsfysik studeras hur värme, fukt och luft transporteras genom byggnadsdelar och byggnader. . Utveckling av beräkningsmodeller och PC-program. Utformning av byggnadsdelar och byggnader särskilt med hänsyn till byggnadsfysikaliska krav. Fuktdimensionering. Hushållning av energi och naturresurser. Inneklimat och sunda hus. Laboratorieexperiment och fullskaleförsök.
Nyckelord: Värme- och fukttransport, inomhusklimat, sunda hus, energianvändning

Byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial forskar kring olika byggnadsmaterials egenskaper och hur de beter sig inom olika användningsområden. Materials hållfasthet, beständighet och miljöpåverkan bestäms och tillämpas vid livslängdsbedömning, materialåtervinning och inomhusluftkvalitet. Det material som studeras mest ingående är betong men även trä och murverk studeras.
Nyckelord: betongteknologi, tegel, kalorimetri, trä, fukt, brottmekanik, brottprocesser, reparation, innemiljö, skadeanalys och reparationer, uttorkning av byggfukt, materialnedbrytning, transportprocesser, puts

Energi och byggnadsdesign

Vid Energi och byggnadsdesign studeras hur byggnader bör utformas för att vara energieffektiva och komfortabla att vistas i. Särskilt studeras inverkan av värmeisolering och värmetröghet, utnyttjande av passiv (genom fönster) och aktiv solenergi (genom solfångare och solceller), solskydd för reducering av bländning och övertemperaturer.
Nyckelord: energianvändning, innemiljö, dagsljus, solenergi, passivhus

Installationsteknik

Vid Installationsteknik utvecklas tekniska lösningar för att uppnå behagligt klimat i byggnader (ventilation, uppvärmning, kyla, reglering). Man utgår från ett helhetsperspektiv som innebär komfort, energieffektivitet, god luftkvalitet, system och material som är uthålliga sett över hela livscykler.
Nyckelord: innemiljö, Inomhusklimat, energianvändning, livscykelanalys, komfort

Konstruktionsteknik

Vid avdelningen bedrivs forskning inom följande huvudområden: Konstruktioners säkerhet och tillförlitlighet. Träkonstruktioner, speciellt inverkan av miljöbetingade påverkningar. Betongkonstruktioner, speciellt avseende tillförlitlighet samt spricktillväxt. Datorstöd och informationsteknologi i projektering och byggande.
Nyckelord: Tillförlitlighet, stora konstruktioner, betong, trä, murverk, CAD, Byggnadsverk - hållbarhet och säkerhet

Teknisk vattenresurslära

Teknisk vattenresurslära bedriver forskning om vattentillgångar och hur vatten uppehåller sig och transporteras i naturen och i stadens system. Man forskar om regnvattnets rörelser genom mark och grund och hur regn och smältvatten når floder, om översvämningar och om hur system kan utformas för att konsekvenser av översvämningar skall begränsas, om strömning, föroreningsspridning och erosion längs kuster och i sjöar. Verksamheten har internationell prägel med flera gästforskare och uppdrag runt om i världen.
Nyckelord: Avdunstning, Avrinningsbildning, Avrinning, Dagvatten, Erosion, - kust och sjö, Evaporation, Evapotranspiration, Flodkontroll, Fysikalisk limnologi, Föroreningstransport, Grundvatten och grundvattenförorening, Gröna tak, Hydraulik, Hydrodynamik, Hydrologi, Infiltration, Klimat och klimatvariationer, Kusterosion, Kustprocesser, Markvatten, Nederbörd, Omättad markzon, Regnprocesser, Regn- och dagvatten, Rurala områden, Sandtransport, Snöhydrologi, Snösmältning, Stranderosion, Urbana områden, Vatten i stad och natur
 

 

FuktCentrum

Fuktcentrum är ett kunskapscentrum för byggrelaterade fuktfrågor.

Kunskapscentrat ska verkar för att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information inom fuktområdet.

Fuktcentrum, LTH FuktCentrum, LTH

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-02-15