Skip to main content

Examensarbete vid LTH

Utbildningens avslutande moment är examensarbetet. Här löser studenten en ingenjörsmässig eller konstnärlig uppgift, hos ett företag eller i en forskargrupp inom LTH, som slutligen redovisas och betygsättas vid lärosätet. Examensarbetet utgör ett moment i en akademisk kontext där studenten ska ha möjlighet att föra samtal och konsultera de som behövs vid lärosätet. Många studenter ser examensarbetet som den mest intressanta och givande delen av utbildningen. Om en student önskar att genomföra sitt examensarbete hos ett företag är det studentens ansvar att finna företag och inriktning (och att få en handledare och examinator). Ibland uppstår frågor kring avtal som reglerar uppdraget. Här beskriver vi lite närmare några aspekter som är viktiga att tänka på.

Offentlighetsprincipen gäller för examensarbeten

Huvudregeln för examensarbeten vid LTH är att de ska vara offentliga, dvs de ska kunna publiceras öppet och vara tillgängliga för alla. Öppenhet är en förutsättning vid myndighetsutövning, som till exempel examination där examensarbetet utgör betygsunderlaget. Enligt lag ska examensarbetet arkiveras vid universitetet och, baserat på offentlighetsprincipen, blir det en allmän handling när det inkommit för examination. Detta är omöjligt att reglera bort i ett avtal.

Avtal mellan student och företag

En vanlig anledning till att den externa parten önskar upprätta ett avtal är att reglera ägande av resultat och frågor om konfidentiell information. Innan arbetet påbörjas kan det därför vara relevant att företaget och studenten (eventuellt med hjälp av handledaren och examinator) specificerar både vad för slags information som inte kan ingå i examensarbetet och vad för slags information som kommer att behöva ingå i examensarbetet för att det skall vara möjligt att examinera. Går det inte att finna en överenskommelse här bör studenten överväga om examensarbetet ens är möjligt att genomföra.

Oftast är det företaget som efterfrågar avtalet och oftast är det med studenten som företaget önskar ingå avtal. Lunds universitet (handledaren) ska inte utgöra part i examensarbetsavtal – ett sådant avtal ingås enbart mellan studenten och företaget. Studenten ses i detta sammanhang som extern i relation till universitetet och kan inte på egen hand ingå avtal som tvingar universitetet att tex hantera information på ett visst sätt. Om avtalet säger att studenten inte får föra viss information vidare till tredje part betyder det att informationen inte kan lämnas till universitetet. Detta kan få flera oönskade konsekvenser avseende till exempel svårigheter vid handledning och samarbete med relevanta lärare och annan personal vid universitetet. I värsta fall kan avtalet omöjliggöra examination av examensarbetet eller arkivering av examensarbetet.

Det är som sagt inte ovanligt att avtal om sekretess kommer på tal för examensarbeten som utförs på företag. Viktigt att poängtera är att det är studenten som personligen åtar sig ett sekretessavtal och innan hen väljer att skriva under måste hen uppmärksamma att inte avtalsvillkoren hindrar möjligheten att genomföra examensarbetet.

Observera att eftersom det är studenten som privatperson ingår avtalet friskriver sig universitet från ansvar eller att bistå med hjälp och åtar sig inte att företräda studenten i en framtida eventuell tvist med företaget.

Sekretess vid universitetet

Handledaren och examinatorn vid universitetet kan inom ramen för sitt tjänsteutövande endast omfattas av sådan tystnadsplikt som följer av lag. Några sekretessåtaganden utöver det kan handledare och examinator i tjänsten inte skriva under.

I yttersta undantagsfall kan LTH teckna sekretessavtal med företag där det framgår att LTH kommer att hålla information från företaget i sekretess (utifrån de möjligheter LTH har till att göra det enligt offentlighets- och sekretesslagen). Det är däremot aldrig den enskilde handledaren eller examinatorn som skriver under dessa avtal, utan det görs av den som enligt LU:s delegationsordning har rätt till det.

Allmänna råd kring examensarbetesrapporten

Det är ofta möjligt att skriva en offentlig examensarbetesrapport som går att examinera även om arbetet behandlat konfidentiell information. Det viktiga är att det finns en överenskommelse mellan student och företag innan arbetet startat om vilken information som måste behandlas som konfidentiell. Det finns flera åtgärder att ta till för att inte avslöja företagets uppgifter i rapporten, givetvis på ett sätt som ändå medger examination. Ett kan vara att utelämna företagets namn eller att man döljer vissa detaljer, exempelvis genom att kodifiera till exempel kemiska substanser eller konfidentiella detaljer. Ett annat är att manipulera vissa värden i ekvationer, men under förutsättning att de fortfarande är vetenskapligt korrekta. Ytterligare ett exempel är att ta bort vissa bilder.

Annonsera examensarbeten

Via webbplatsen Career Hub, Lunds universitets jobb- och karriärplattform, har du som arbetsgivare möjlighet att rikta dina erbjudanden till studenter vid Lunds universitet. Via Career Hub kan du enkelt ladda upp examensarbeten, praktik/internships, traineeprogram och vanliga jobb. Detta går att göra utan kostnad. Läs mer på Career Hubs webbplats om utökade tjänster som hjälper dig att hitta och komma i kontakt med studenter.

Annonsera på Career Hub

Målrikta dina erbjudanden till önskade studenter.

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2022-06-20