Energivetenskaper

Vid institutionen för Energivetenskaper bedrivs forskning och undervisning inom energiteknik, framförallt energiomvandling till värme, el och framdrivning men även distribution och användning. Gemensamt slutmål för all forskning är att utveckla resurseffektiva energitekniska lösningar som sparar pengar och miljö.

Institutionen för Energivetenskaper, LTH Energivetenskaper

Forskning bedrivs framför allt inom förljande områden:

Energihushållning

Energihushållning handlar om effektivt och miljövänligt utnyttjande av energi, särskilt i system för ledningsbunden energi, dvs. el, fjärrvärme och energigaser - tekniker som alla fordrar en omfattade infrastruktur. Ämnet utgår från den konkreta tekniken, men studerar även ekonomiska, organisatoriska och beteendevetenskapliga aspekter som är av betydelse för att förstå samspelet mellan teknik och samhälle.
Nyckelord: Energieffektiv, fjärrvärme, fjärrkyla, effekthushållning, elanvändning, gasteknik, ledningsbunden energi, värmedistribution

Förbränningsmotorer

Inom Förbränningsmotorer utvecklar forskare fordonsmotorer. Forskning sker framförallt på HCCI-motorn, nästa generations förbränningsprocess i motorer, men även på dagens Otto- (bensin)- och dieselmotorer. En stor del av HCCI-forskningen ägnas åt styrning och kontroll av förbränningsprocessen i samarbete med förbränningsfysik, laserdiagnostik och reglerteknik.
Nyckelord Ottomotor, Dieselmotor, Stirlingmotor, HCCI, Bränslefördelning, förbränning, strömning och gasväxling, avgaser, emissioner

Kraftverksteknik

Inom Kraftverksteknik studerar forskare nya möjligheter för hur energi i bränsle på ett miljövänligt sätt kan omvandlas till el och värme. Systemstudier av kraftverk och dess komponenter (pannor, ång- och gasturbiner, pumpar, värmeväxlare och bränsleceller) studeras, såväl vid nykonstruktion som vid modifiering av befintliga system. Gruppen är framstående inom gasturbinbaserade termodynamiska processer, t ex hybridsystem på gasturbiner och fastoxidbränsleceller (SOFC).
Nyckelord: Biobränslen, förbränning, pannor, gasturbiner, ångturbiner, evaporativa gasturbincykler, SOFC – hybrid, konditionsbaserat underhållsteknik, systemstudier, kraftvärmeteknik

Strömningsteknik

Strömningsteknik studerar hur flöden i gaser och vätskor beter sig under inverkan av krafter. Ett centralt forskningsområde är att beräkna kaotiska, turbulenta flöden (i t ex gasturbiner), som ofta leder till bättre omblandning, men som är svårare att beräkna än jämna flöden. Ett annat är att kontrollera den kemiska omvandlingen av luft och bränsle i förbränningsprocessen.Tillämpningsexempel för forskningen i strömningsteknik finns inom såväl teknik (brännkammare, motorer, kanaler, turbomaskiner, flygplan etc) som medicin (blod-kärl etc).
Nyckelord: Laminära, turbulenta, kompressibla, inkompressibla, inerta och reagerande flöden

Värmeöverföring

Värmeöverföring är ett klassiskt basämne som behandlar de matematiska och fysikaliska principer som styr överföring av värme mellan gaser, vätskor och andra materia. På LTH är forskningen inriktad mot kopplad värmeledning, konvektion och termisk strålning, effektivisering av konvektiv värmeöverföring genom ytmodifierande metodiker, värmeöverföring med fasomvandlingsförlopp, utveckling och anpassning av beräkningsmetodik. Experimentella och numeriska undersökningar av värmeöverföring och strömning för olika geometrier är aktuella likväl som förbränningsrelaterad värmeöverföring. Typiska tillämpningsområden är kompakta värmeväxlare. Strömningsfenomen av betydelse för värmeöverföring ingår också.
Nyckelord: termodynamik, värmeväxlare, bränsleceller, fasomvandling, konvektiv värmeöverföring, CFD, värmepumpar

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2019-02-15