Skip to main content

Senare del av program

På de program där det finns lediga studieplatser kan du ansöka till senare del av program. Antagning till senare del av program kan exempelvis vara aktuellt för dig som:

 • vill bli antagen till ett annat utbildningsprogram inom LTH
 • studerar på annan ort och vill fortsätta dina studier på LTH
 • vill komplettera din högskoleingenjörsexamen för att få en civilingenjörsexamen

Första möjliga termin att antas till senare del av program är termin 3. Den totala omfattningen av tillgodoräkningsbara kurser avgör till vilken årskurs antagning kan vara aktuell.

Ansökan

Ansökan kan endast göras via länkar nedan.

Du tillåts endast att ansöka till 2 alternativ för senare del av program vid LTH. Om du ansöker till fler så kommer de lägst prioriterade att spärras.

Kursplaner

Du som har meriter från annat lärosäte, eller annan fakultet än LTH, ska alltid bifoga kursplaner* över samtliga kurser du vill ska ingå i bedömningen av behörighet till programmet du söker. Kursplaner ska laddas upp i sin helhet. Dokument med länkar godtas ej.

Kursplanerna ska laddas upp på antagning.se senast sista ansökningsdag.

Hur du laddar upp dokument på Antagning.se

*För en kurs ska det finnas en kursplan. I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

Individuellt utformad studiegång

För studenter som antas till senare del av program kommer studiegången i många fall att skilja sig från den beslutade läro- och timplanen.

Behörighet och urval

Beslut: Behörighetskrav och urvalskriterier för antagning till senare del av program vid LTH (PDF)

Civilingenjörs-, brandingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar

Förkunskapskrav

Den sökande måste:

 • uppfylla kraven på grundläggande och särskild behörighet för det sökta programmet.
 • styrka kurser från tidigare studier som motsvarar hela kurser om sammanlagt minst 30 högskolepoäng inom obligatoriet på det sökta programmet, varav minst 15 högskolepoäng ska vara tillgodoräkningsbara som hela kurser inom det obligatoriska matematikblocket.

Utöver ovanstående gäller dessutom följande förkunskapskrav för respektive program nedan:

Godkänd kurs motsvarande KOOA15 Allmän kemi.

Godkända kurser motsvarande EDAA45 Programmering, grundkurs och EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs.

Godkända kurser motsvarande EDAA45 Programmering, grundkurs och EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs.

Den sökande måste:

 • styrka kurser från tidigare studier som motsvarar hela kurser om sammanlagt 90 högskolepoäng inom obligatoriet för årskurs 1 och 2 på det sökta programmet, varav minst 20 högskolepoäng matematik och 20 högskolepoäng ekonomi.
 • styrka godkänd kurs motsvarande MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs.
 • styrka godkänd kurs motsvarande EDAA55 Programmeringsteknik.

Godkänd kurs motsvarande KOOA15 Allmän kemi eller KETF01 Transportprocesser.

Godkänd kurs motsvarande VFTA05 Grundläggande juridik med fastighetsrätt.

Den sökande måste styrka kurser från tidigare studier som motsvarar hela kurser om sammanlagt minst 40 högskolepoäng inom obligatoriet på det sökta programmet, varav minst 15 högskolepoäng ska vara tillgodoräkningsbara som hela kurser inom det obligatoriska matematikblocket. Godkänd kurs motsvarande IDEA95 Verkstadsintroduktion är också ett krav.

Den sökande måste styrka kurser från tidigare studier som motsvarar hela kurser om sammanlagt minst 40 högskolepoäng inom obligatoriet på det sökta programmet, varav minst 30 högskolepoäng ska ingå i årskurs 1. Minst 15 högskolepoäng ska vara tillgodoräkningsbara som hela kurser inom det obligatoriska matematikblocket.

Godkänd kurs motsvarande EXTA56 Verksamhetsförlagd utbildning i sjukvården

Godkänd kurs motsvarande FMAB30 Flerdimensionell analys.

Godkänd kurs motsvarande FMAB30 Flerdimensionell analys.

Avlagd högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Urval

 • Behöriga sökande med uttagen högskoleingenjörsexamen i byggteknik från LTH har företräde till civilingenjörsutbildningen i väg- och vattenbyggnad.
 • Behöriga sökande med uttagen högskoleingenjörsexamen i datateknik från LTH har företräde till civilingenjörsutbildningen i datateknik.
 • Behöriga sökande med uttagen högskoleingenjörsexamen i elektroteknik från LTH har företräde till civilingenjörsutbildningen i elektroteknik.

En förutsättning för företräde är att examen inte är äldre än 3 år vid kompletteringstidens utgång.

Vid fler sökande med företräde än tillgängligt antal platser sker särskiljning genom det viktade betygsmedelvärdet från kurser ingående i högskolingenjörsexamen.

Bland sökande utan företräde fördelas platserna enligt: Högskolepoäng 70 %, Gymnasiebetyg 30 %.


Arkitektutbildning och Kandidatutbildning i industridesign

För att LTH ska beakta ansökan till senare del av program måste den sökande:

 • uppfylla kraven på grundläggande och särskild behörighet för det sökta programmet med undantag för krav på godkänt antagningsprov till Kandidatutbildning i industridesign,
 • styrka slutrapporterade kurser från tidigare studier som motsvarar hela kurser om minst 60 högskolepoäng inom obligatoriet på det sökta programmet,
 • ha bifogat en digital portfölj med egenhändigt utförda arbeten inom området som klart visa att den sökande har goda förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Portföljen ska lämnas in senast sista ansökningsdag och övriga krav ska styrkas senast sista kompletteringsdag.

Platserna fördelas efter rangordning av portföljer.

Du som söker till senare del av Kandidatutbildning i industridesign eller Arkitektutbildning ska skicka din portfölj digitalt till antagningen@lth.lu.se senast sista ansökningsdag. Filen ska vara i PDF och max 10 MB.

Kandidatutbildning i Industridesign

För senare del av Kandidatutbildning i industridesign ange ämne: ”SEDE KID”, samt ditt namn och personnummer.

Arkitektutbildning

För senare del av Arkitektutbildning ange ämne: ”SEDE A”, samt ditt namn och personnummer.


Kandidatutbildning i livsmedelsteknik

Grundläggande behörighet. Två års yrkeslivserfarenhet från livsmedelsindustri, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang. Avklarad Livsmedelsteknisk högskoleutbildning (TGHLI).

Vid urval baseras rangordning på avklarade högskolepoäng. Meritberäkningen utgår från antalet avklarade högskolepoäng vid anmälningstidens utgång.


Kandidatprogrammet trafikflygare

Specifika ansökningsanvisningar för senare del av Kandidatprogrammet trafikflygare:

Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare (TFHS webbsida)


Page Manager: antagningen@lth.lu.se | 2024-01-25