Skip to main content

Överföring av tentor från TimeEdit till Ladok

Erbjudande till andra fakulteter

På LTH görs en maskinell överföring av tentor som är schemalagda i TimeEdit (3, inte Lokal) till Ladok så att man inte behöver boka in tentorna både i schemat och i Ladok.

Alla andra fakulteter/institutioner/kostnadsställen erbjuds att vara med i överföringen, enligt de villkor som står nedan.

För nya organisationer som vill vara med gäller att man ska ha anmält intresse senast i början av november inför vårterminen och senast i mitten av maj inför höstterminen.

När görs överföringen

Överföringen görs terminsvis och följer LU:s terminsindelning (augustitentorna tillhör vårterminen).

För att överföringen ska gå att genomföra smidigt krävs gemensamma datum då samtliga tentabokningar måste vara genomförda.

Inför överföringen till höstterminen ska bokningarna vara klara 10 augusti.
Inför överföringen till vårterminen ska bokningarna vara klara 10 december.

Om man inte hinner klart till dessa tider får man själv editera tentorna i Ladok manuellt. Det samma gäller om man ändrar på schemat för tentorna; det finns ingen synkning efter det att överföringen är gjord.

Vilka uppgifter behövs

För att överföringen ska fungera behöver vissa uppgifter meddelas till Karim Andersson i god tid före överföringsdatum. Man behöver bara meddela om man vill ha ändringar. Har man gjort en beställning så görs samma överföring varje termin tills man ber om ändring/avslut.

Överföringen görs för samtliga eller inga kurser på ett viss kostnadsställe. Det kan dock löna sig att låta samtliga föras över och manuellt ta bort de som inte ska finnas med. Att ta bort tillfällen är mycket mindre arbetskrävande än att lägga till, men å andra sidan måste man tänka på att ta bort dem snarast efter överföringen är gjord.

  • Vilka undervisningstyper ska överföringen gälla (det vanligaste är alla tentatyper eller enbart omtentor)?
  • Ska plussning vara tillåten att anmäla sig till? (nog bara aktuellt på LTH)
  • Ska det skapas anonymkoder, eller ska anmälan ske oanonymt?

Öppettider för anmälan

En standardtid läggs in på samtliga tentabokningar enligt följande: Sista anmälningsdag är samma veckodag som tentan går i, fast veckan före. T.ex. om tentan går en torsdag, även det öppet för anmälan t.o.m. (23:59) torsdagen veckan före. Anmälan öppnar anmälan två veckor före sista anmälningsdag. 

Modulkoder krävs i bokningen

Ladok är kinkigt - det är viktigt med korrekt data. Var noga med att boka in korrekt i TimeEdit. Det gäller framför allt att boka in modulkoder (som det heter i Ladok3)/provkoder (som det hette i Ladok2)/delkurskoder (som det heter i TimeEdit) i tentabokningen i TimeEdit. Uppgiften är obligatorisk i Ladok, men krävs inte av bokningsmallen i TimeEdit.

Page Manager: karim.andersson@kansli.lth.se | 2019-11-08