Skip to main content

Förkunskapskontroll och hantering av kurser med platsbegränsning

LTH:s programkurser kan ha olika slags begränsningar i kursplanen. För att kunna påbörja kursen (dvs registrera sig, alt bli registrerad) krävs att studenten har klarat kraven alt. ingår i urvalet på kurser med platsbegränsning. Studenten stoppas däremot inte från att anmäla sig till kurser; detta görs tidigare i processen, och det är inte ovanligt att studenterna är obehöriga när de anmäler sig, men blir behöriga före kursen börjar.

Det finns följande olika krav/spärrar/villkor:

  • Förkunskapskrav i form av kopplade kurskoder/automatiska villkor (AV/automatiska villkor i Kurskontrollen, "särskild behörighet" i Ladok)
  • Förkunskapskrav i form av fritext (FV/fritextvillkor i Kurskontrollen, "grundläggande behörighet på avancerad nivå" i Ladok)
  • Kurser med platsbegränsning (PB/platsbegränsning i Kurskontrollen, "övrigt villkor" i Ladok)

Dessutom kan det finnas förutsatta förkunskaper i kursplanen. Detta är inget som kontrolleras i förväg, men studenterna förväntas ha motsvarande kunskaper/färdigheter och dessa moment kommer inte gås i genom i den kommande kursen.

Benämningarna som används i Kurskontrollen är mer anpassade till LTH:s verksamhet. I Ladok används andra begrepp. Mappningen mellan dem framgår ovan. I Ladok ser man om det finns spärr mot registrering på studenten om man klickar på den orangea trianglen som finns på raden för studentens antagning till kursen i Studiedeltagandefliken.

Villkoren sätts och fungerar fristående från varandra. På varje antagning till kurser kan det finnas 0, 1, 2 eller 3 "villkorsflaggor". Samtliga flaggor måste släckas (dvs sättat till NEJ i Kurskontrollen) före studenten kan registrera sig.

Vem hanterar villkoren?

Fritextförkunskapskraven och kurser med platsbegränsning kontrolleras/hanteras av instutionerna/avdelningarna i Kurskontrollen. (Detta är samma ansvarsfördelning som gällde före Ladok3 då det inte fanns något system för att sköta kontrollen, men då det gällde att man inte skulle registrera studenter före kontroll var gjord och godkänd).

Dagen efter att kursanmälan har stängt öppnar Kurskontrollen för den nya kommande läsperiodens kurser. Kontrollen ska vara klar senast dagen före registreringen öppnar för studenterna (normalt måndagen en vecka före läsperioden startar, men speciella dagar gäller inför läsperiod 1).

Tänk på att om man kontrollerar studenterna tidigt, så kan dels nya studenter tillkomma som ska kontrolleras (studenter som kursanmäls av programplanerarna efter godkännande från institutionen) och dels kan de studenter som tidigare har blivit kontrollerade och då inte uppfyllde villkoren, ha fått in nya resultat som gör att de uppfyller villkoren.

De automatiska villkoren (kurskodsvillkor, kopplade villkor) kontrolleras maskinellt av Kurskontrollen. Detta sker en gång per dygn, strax efter midnatt. Inför varje ny läsperiod börjar villkoren kontrolleras natten efter att kursanmälan stängt för studenterna. Om studenten uppfyller AV-villkoret släcks det (sätts till NEJ). Om inte låter systemet villkoret vara kvar (JA), och ny kontroll sker dygnet därpå.

Den automatiskt kontrollen kontrollerar exakt de kurskoder som är inskrivna i kursplanen. Det enda undantaget är att den också lägger till (åt båda hållen) de kurskoder som byttes i "stora kurskodsbyteriet inför Ladok3), se en lista över dem på kursutbudsplaneringssidan. Men övriga kurskodsbyten (t.ex. om kursen byter namn, poäng eller betygsskala) tar Kurskontrollen inte hänsyn till ifall de inte står i kursplanen (dvs inmatad i LubasPP). Därför uppmanas alla att lägga in så många gamla/nya kurskoder som möjligt som ELLER-villkor när man lägger in kurskoder som kopplade förkunskaper i LubasPP.

Särskilt om platsbegränsning/urval

Om kursen har platsbegränsning och det är fler sökande än antalet platser, ska urval genomföras och därefter ta man bort spärrarna i enlighet med resultatet av urvalet.

När urvalet genomförs ska följande punkter följas:

  • samtliga studenter som det ska göras urval för, ska hanteras som en och samma urvalsgrupp. (enligt delegationsordning)
  • man adderar högskolepoäng motsvarande tre års heltidsstudier från behörighetsgivande utbildning, för studenter som läser utbildningsprogram vid LTH på avancerad nivå och som konkurrerar om en plats till programkurs med studenter som läser en längre utbildning som börjar på grundnivå. (enligt beslut i antagningsnämnden 2020-03-04, Dnr STYR 2020/422)

Urvalet görs enligt urvalsreglerna i kursplanen. Det normala är att man gör det utifrån poäng tagna inom aktuellt program (med justering enligt ovan), men förtur får ges för de studenter som har kursen som obligatorisk/alternativobligatorisk i programmets läro- och timplan, om detta framgår av kursplanen.

Behörigheter till Kurskontrollen

Alla med minst läsbehörighet i Ladok har möjlighet att gå in på "Utdata villkor"-sidan på Kurskontrollen. Där kan man se anmälda till alla kurser och om de har de olika villkoren som kan förekomma på den aktuella kursen.

För att hantera fritextspärrar eller kurser med platsbegränsning krävs högre behörighet. Samtliga personer med rollen "Administratör - kurs" i Ladok har behörighet automatiskt (för samma kostnadsställen som gäller för Ladok). Övriga personer kan via sin studierektor GU beställa behörighet (ange kostnadsställe och LucatID). Det är upp till varje institution/avdelning att avgöra om det är kursläraren, studierektor eller utbildningsadministratör som gör kontrollen.

Programplanerarna och de som jobbar med system inom avdelningen för Kvalitetstöd har behörighet att släcka automatiska villkor som automatiken inte kan hantera korrekt. Detta gäller t.ex. pga följande saker

  • Gamla kurskoder är inte inlagda i kursplanen (åtgärda detta till nästa läsår i LubasPP!)
  • Studenten har läst en kurs på annat lärosäte eller på LU utanför LTH (t.ex. FEKA90 istf MIOA12) men har ännu inte fått kursen tillgoodräknad
  • Studenten har fått kursen tillgodoräknad, men tillgodoräknandet i Ladok är felstavat (Kurskontrollen kräver antingen angiven kurskod, eller fritext som innehåller både kurskod samt ordet "UTBYTT"
  • Studenten har fått en hel årskurs tillgodoräknad i klump.
  • Masterstudent som har läst motsvarande kunskaper inom sin kandidatexamen som var förkunskapskrav till masterprogrammet. I Proplan finns nu möjlighet att ange att dessa programs studenter ska hanteras automatiskt (from läsåret 24/25). Läs mer i Nyheter i Proplan på första punkten under "Nyheter som berör innehållet i kursplanerna".

Om ni på institutionen antingen själva märker att en student ska vara behörig, men inte är det, eller om studenten hör av sig till er, skicka ärendet till kostnadsställesansvarig programplanerare (dvs den som ansvarar för beredning av kursplan i LubasPP) alt kursval@lth.lu.se. Skriv så tydligt som möjligt varför det ska göras en motsvarandebedömning av förkunskapskravet och vilken student det gäller. I dessa fall anses studenten uppfylla kraven via andra meriter än de som står i kursplanen.

Studenter kan också ansöka om dispens från förkunskapskrav, vilket är något annat är motsvarandebedömning. Detta görs av studenten enligt instruktioner.

Hur arbetar man med att hantera spärrar i Kurskontrollen?

1. Logga in med ditt Lucat-ID på ”Kurskontrollen” på kurser.lth.se/kurskontroll/

2. Klicka på meny-länkarna för ”Kurser med förkunskapskrav” och ”Kurser med platsbegränsning”. Du tar bort spärrarna separat för förkunskapskrav och platsbegränsning i respektive meny. (Man ser alltid de andra typerna av spärrar, men man hanterar en typ åt gången.)

3. Klicka på Läsperiod (som kursen startar i) --> Kostnadsställe (dvs din avdelning) --> Kursens namn, för att komma till studentöversikten där man gör själva jobbet med att ta bort spärrarna. (OBS! Det tar ett tag innan sidan laddas med all info som hämtas, men väl inne på studentöversikten går det snabbt att arbeta.)

JA = studenten är spärrad, NEJ = studenten är inte spärrad på det villkoret.

4. Ta bort spärrarna för de studenter som uppfyller förkunskapskraven respektive får plats på kursen så att det står NEJ för de studenter som får gå kursen.

För att underlätta arbetet med att kolla förkunskapskraven och göra urval kan man lista relevant information.

Man ser totalpoängen på LU och summan poäng inom programmet (avklarade moduler), vilket är vanligt förekommande förkunskapskrav. Det finns länk till studentens översikt i Ladok (så att man kan se alla avklarade kurser i detalj).

Man kan också (gäller enbart förkunskapssidan) lägga till kurser som man se om de har godkänt resultat på. Ange kurskod och klicka på knappen så dyker de upp. Man kan ange flera kurskoder efter varandra; de hämtas och läggs i en ny kolumn längst till höger.

Varje student är länkad (på personnumret) till hans/hennes översikt i Ladok. Där kan man se fullständig info om studentens tidigare studier. Tänk på att vara inloggad i Ladok före du klickar på den första länken.

Tack till Håkan Eftring för hjälp med förenklade instruktioner.

Kurskontrollen

System för att kontrollera förkunskapskrav och hantera kurser med platsbegränsning samt sen kursanmälan. Hanteringen kräver högre behörighet.

Kan även användas för att lista anmälda/registrerade studenter. Öppet för alla med minst läsbehörighet i Ladok.

Page Manager: kursval@lth.lu.se | 2019-12-11