LTHs Pedagogiska Akademi

LTH inbjuder sina lärare (ej doktorander) att ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda och bli antagna till LTHs Pedagogiska Akademi. Alla antagna lärare erhåller den pedagogiska kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP) och en omedelbar löneökning. Dessutom erhåller de institutioner där dessa lärare verkar en ökad tilldelning. 

Den sökande läraren skall i sin ansökan redovisa hur han eller hon över tid, medvetet och systematiskt, strävat efter att utveckla studenternas lärande i det egna ämnet samt hur han eller hon verkat för att göra de egna erfarenheterna av detta pedagogiska arbete tillgängliga för andra. Den sökande läraren skall även kunna problematisera och reflektera kring sina pedagogiska handlingar med hjälp av litteratur och andra källor och redovisa hur han eller hon med hjälp av dessa utvecklat sitt tänkande kring lärande och undervisning. 

Ansökan
Lärare som ansöker skall för bedömning sända in (i pdf-format, se nedan):
- Pedagogisk portfölj
- CV med en särskild avdelning för pedagogisk verksamhet
- Prefektens rekommendation
- Intyg om genomförda samtal med två kritiska vänner
Dessutom kommer sökande lärare att intervjuas.

Den pedagogiska portföljen
Den pedagogiska portföljen består av ett personligt dokument i vilket den sökande presenterar sin undervisningsfilosofi (reflektioner kring undervisning och studenters lärande) tillsammans med integrerade exempel från den pedagogiska praktiken. Portföljens totala omfång (förutom CV, intyg, referenser, dokument etc.) bör vara ca 10-12 sidor.

CV med en särskild avdelning för pedagogisk verksamhet
Den sökandes CV skall vara sammanställd så att bedömarna kan skapa sig en bild av den sökandes pedagogiska verksamhet, pedagogiska utbildning och andra relevanta erfarenheter.
 
Yttrande från prefekt
Till ansökan ska bifogas ett yttrande från den sökandes prefekt (i tillämpliga fall med förankring på avdelningsnivå). Prefekten får på detta sätt möjlighet att visa att han eller hon är förvissad om att den sökande är en bra lärare som framför allt inte har brister i sin relation med sina studenter eller kollegor.
 
Intyg om genomförda samtal med två kritiska vänner

Till bedömningsunderlaget skall bifogas intyg om att den sökande diskuterat portföljens innehåll med minst två personer som sedan tidigare innehar ETP. Dessa personer verkar som kritiska vänner och samtalen ska inriktas mot portföljens innehåll med syftet att identifiera möjliga förbättringar av portföljen (de kritiska vännerna har inget bedömningsansvar). Den sökande väljer själv sina kritiska vänner och ansvarar för att samtalen kommer till stånd.
 
Intervjun
Den sökande läraren kallas till en intervju med delar (oftast tre personer tillsammans med intern pedagogiskt sakkunnig) av bedömargruppen. Intervjun ska fungera som ett komplement till prefektens och studentkårens yttranden och den inlämnade portföljen. Det är av särskilt intresse att den intervjuade stärker bilden av att den egna filosofin och den egna verksamheten utgör en integrerad helhet. Förutom detta ska intervjun följa portföljen på ett sådant sätt att läraren ges möjlighet att muntligen fördjupa och utveckla teman och exempel från den pedagogiska praktiken.
 
Karriärnämnd LTH

Karriärnämnd LTH har ett övergripande ansvar för ETP-processen och fördelar arbete till bedömargruppen. Nämnden beslutar att föreslå LTHs Rektor att anta eller avslå ansökan efter motivering från bedömargruppen.
 
Bedömargruppen
Den sökandes meriter ska bedömas av en särskilt utsedd bedömargrupp (bedömarna). Till bedömare kan den utses som själv innehar ETP. I bedömargruppen ska dessutom ingå en extern bedömare (från ett annat lärosäte). Till gruppen knyts också en intern pedagogiskt sakkunnig. Bedömargruppen utses av Karriärnämnd LTH och lämnar ett beslutsunderlag till nämnden med förslag om antagning eller avslag på ansökan. Intern pedagogiskt sakkunnig deltar ej i beslutet om att föreslå bifall eller avslag.
 
Läs mer om LTHs Pedagogiska Akademi


Inlämning
Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Det kommer endast att finnas en bedömningsomgång per år och portföljer måste lämnas in senast den 31 januari för att bedömas under innevarande år. 

Sista dag för inlämning av ansökan inför en bedömningsomgång är den 31 januari (varje år). Bedömningen sker sedan under mars-maj samma år.

Ansökan lämnas in i elektronisk form (i pdf-format) via epost till Thomas.Olsson@lth.lu.se

 
Workshopen – Den pedagogiska portföljen – har inte någon formell koppling till Pedagogiska Akademin. Det är en kurs för alla lärare som vill öka sin förmåga att skriva en väl genomtänkt och reflekterande pedagogisk portfölj. Kursen följer riktlinjerna för pedagogiska portföljer som de beskrivs i dokumentet om LTHs Pedagogiska Akademi (2005-05-18) och inom ramen för kursen kommer även Pedagogiska Akademin att diskuteras. Kursen ingår i den behörighetsgivande pedagogiska utbildningen vid LTH. 
 

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2019-02-08