lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTHs Pedagogiska Akademi

LTH inbjuder sina lärare (ej doktorander) att ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda och bli antagna till LTHs Pedagogiska Akademi. Alla antagna lärare erhåller den pedagogiska kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP) och en omedelbar löneökning. Dessutom erhåller de institutioner där dessa lärare verkar en ökad tilldelning. 

Den sökande läraren skall i sin ansökan redovisa hur han eller hon över tid, medvetet och systematiskt, strävat efter att utveckla studenternas lärande i det egna ämnet samt hur han eller hon verkat för att göra de egna erfarenheterna av detta pedagogiska arbete tillgängliga för andra. Den sökande läraren skall även kunna problematisera och reflektera kring sina pedagogiska handlingar med hjälp av litteratur och andra källor och redovisa hur han eller hon med hjälp av dessa utvecklat sitt tänkande kring lärande och undervisning. 

LTHs Pedagogiska Akademi fick en nystart 2006. Mycket är förändrat och förbättrat – kriterierna, bedömningsprocessen, beslutsprocessen mm – till stor del baserat på ett omfattande forskningsprojekt kring bedömning av pedagogisk meritering.

Ansökan
Lärare som ansöker skall för bedömning sända in (i pdf-format, se nedan):
- Pedagogisk portfölj
- CV med en särskild avdelning för pedagogisk verksamhet
- Prefektens rekommendation
- Intyg om genomförda samtal med två kritiska vänner
Dessutom kommer sökande lärare att intervjuas.

Den pedagogiska portföljen
Den pedagogiska portföljen består av ett personligt dokument och exempel från lärarens praktik. I det personliga dokumentet reflekterar den sökande läraren över lärande och undervisning. Portföljen skall också innehålla beskrivningar hämtade ur lärarens praktik. Den sökande skall göra ett urval från sin pedagogiska praktik och de teman den sökande väljer skall relateras till den egna pedagogiska filosofin. Den sökande bör motivera sitt val av teman och visa hur dessa teman exemplifieras i den pedagogiska praktiken. Den sökande skall välja några relevanta exempel ur sin pedagogiska praktik för att exemplifiera teman som framträder som viktiga utifrån den egna pedagogiska filosofin. 

Portföljens totala omfång bör vara ca 10-12 sidor.

CV med en särskild avdelning för pedagogisk verksamhet
Den sökandes CV skall vara sammanställd på ett sådant vis att bedömarna kan skapa sig en bild av den sökandes pedagogiska verksamhet, pedagogiska utbildning och andra relevanta erfarenheter.
 
Prefektens rekommendation
Till ansökan om ETP skall bifogas en rekommendation från den sökandes prefekt. Prefekten får på detta sätt möjlighet att visa att han eller hon är förvissad om att den sökande är en utomordentlig lärare som inte har brister i sin relation med sina studenter eller kollegor. Vidare är det naturligt att prefekten såsom institutionens chef ges tillfälle att yttra sig angående den sökande lärarens pedagogiska förmåga. Detta kan ses som en del i en strävan vid LTH att göra undervisningens kvalitet till institutionens angelägenhet.
 
Intyg om genomförda samtal med två kritiska vänner

Till bedömningsunderlaget skall bifogas intyg om att den sökande diskuterat portföljens innehåll med minst två personer som sedan tidigare innehar ETP. Dessa personer verkar som granskare och kritiska vänner. Den sökande väljer själv vilka han eller hon vill samtala med och ansvarar själv för att dessa samtal kommer till stånd. Samtalen med granskarna skall fokusera portföljen gentemot de kriterier som beskrivs i detta dokument. Granskarnas ansvar inbegriper inte bedömning av portföljen. Istället skall samtalens syfte vara att ge möjlighet till ytterligare förbättringar av portföljen.
 
Intervjun
Intervjun skall fungera som ett komplement till prefektens rekommendation och den inlämnade portföljen. Det är av särskilt intresse att den intervjuade stärker bilden av att den egna filosofin och den egna verksamheten utgör en integrerad helhet. Förutom detta skall intervjun följa portföljen på ett sådant sätt att läraren ges möjlighet att muntligen fördjupa och utveckla teman och exempel.
 
Karriärnämnd LTH

Karriärämnden har ett övergripande ansvar för ETP-processen och fördelar arbete till bedömargruppen. Nämnden fattar vidare beslut om ETP efter rekommendation från bedömargruppen.
 
Bedömargruppen
Den sökandes meriter skall bedömas av en grupp lärare (bedömarna). Till bedömare kan den utses som själv innehar ETP och som genomgått särskild utbildning. Bedömarna utses av Karriärnämnd LTH. I bedömargruppen kan också ingå en representant utsedd av Teknologkåren vid LTH. Till gruppen knyts också en pedagogisk sakkunnig utsedd av Karriärnämnden. Bedömargruppen lämnar rekommendation till Karriärnämnden om antagning eller avslag på ansökan.
 
Läs mer om LTHs Pedagogiska Akademi


Inlämning
Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Det kommer endast att finnas en bedömningsomgång per år och portföljer måste lämnas in senast den 31 januari för att bedömas under innevarande år. 

Sista dag för inlämning av ansökan inför en bedömningsomgång är den 31 januari (varje år). Bedömningen sker sedan under mars-maj samma år.

Ansökan lämnas in i elektronisk form (i pdf-format) via epost till Thomas.Olsson@lth.lu.se

 
Workshopen – Den pedagogiska portföljen – har inte någon formell koppling till Pedagogiska Akademin. Det är en kurs för alla lärare som vill öka sin förmåga att skriva en väl genomtänkt och reflekterande pedagogisk portfölj. Kursen följer riktlinjerna för pedagogiska portföljer som de beskrivs i dokumentet om LTHs Pedagogiska Akademi (2005-05-18) och inom ramen för kursen kommer även Pedagogiska Akademin att diskuteras. Kursen ingår i den behörighetsgivande pedagogiska utbildningen vid LTH.