Hoppa till huvudinnehåll

Policy för att utse hedersdoktorer

(Fastställd av styrelsen för LTH 11 april 2018, dnr STYR 2018/225)

LTH vill genom hedersdoktorsutnämningarna stärka bilden av LTH som en framstående, modern och professionell högskola som skapar – till nytta för världen. Att utnämnas till hedersdoktor vid LTH är ett bevis på stor uppskattning. Utmärkelsen utdelas till personer som genom betydande insatser bidragit till utveckling, förnyelse eller synlighet inom områden kopplade till fakultetens verksamheter.

Hedersdoktorerna är att betrakta som framtida ambassadörer för LTH och utnämningarna ska stå i överensstämmelse med LTH:s värderingar och drivas av de samhällsutmaningar som fakulteten i sin verksamhet försöker möta. Hedersdoktorer vid LTH utmärks av en framstående professionell insats med betydelse för LTH:s verksamhet som karaktäriseras av en eller flera av följande:

  • Vetenskaplig excellens;
  • Excellens inom utbildning;
  • Väsentliga insatser inom näringsliv och/eller samhälle.

Vid bedömningen av nomineringar kommer vikt att läggas vid:

  • Koppling till LTH:s verksamhet via tidigare eller pågående samarbete eller samverkan.
  • Alternativt att den nominerade bedöms kunna stärka LTH genom framtida samarbeten eller samverkan.


Hedersdoktorerna ska över tid spegla bredden i LTH:s verksamhet och belysa dess specialistområden. Genusperspektiv och mångfald ska beaktas och hedersdoktorerna ska komma från olika delar av samhället. Endast i undantagsfall utses fler än tre hedersdoktorer per år. En urvalsprocess inleds endast då minst sju nomineringar av kvalificerade kandidater har inkommit, varav minst tre av underrepresenterat kön. Nomineringar som har en bred förankring på LTH prioriteras.

Hedersdoktorer vid LTH utses av LTH:s styrelse, efter förslag från rektor LTH. En hedersdoktor vid LTH får inte vara disputerad vid eller anställd av LTH, inte ha legalt inflytande över LTH, eller vara hedersdoktor vid annan teknisk högskola eller teknisk fakultet i Sverige. Förslag till hedersdoktorer är konfidentiella till dess beslut har fattats och vederbörande är underrättad.

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-09-26