Hoppa till huvudinnehåll

Policy för att utse hedersdoktorer

(Fastställd av styrelsen för LTH 8 april 2024, dnr STYR 2024/955)

LTH vill genom hedersdoktorsutnämningen stärka bilden av att LTH skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ, banbrytande och hållbar utveckling av teknik, arkitektur och design, i enlighet med LTH:s vision ”Tillsammans utforskar och skapar vi till nytta för världen”. Att utnämnas till hedersdoktor vid LTH innebär att den utnämnde blir en del av forskningsgemenskapen vid LTH och ett bevis på stor uppskattning.

Utmärkelsen tilldelas en person som genom betydande insatser bidragit till utveckling, samverkan, förnyelse, nyttiggörande eller synlighet inom områden kopplade till fakultetens forskning. 

En hedersdoktor är att betrakta som en framtida ambassadör för LTH och utnämningen ska överensstämma med LTH:s värderingar och drivas av de samhällsutmaningar som fakulteten i sin verksamhet försöker möta. 

En hedersdoktor vid LTH utmärks genom en framstående professionell insats med betydelse för LTH:s forskningsverksamhet och karakteriseras av en eller flera av följande: 

  • Vetenskaplig excellens 
  • Väsentliga insatser för forskningsinfrastruktur 
  • Väsentliga insatser inom näringsliv och/eller samhälle som kopplar till LTH:s forskning 

Vid bedömning av nomineringar kommer vikt att läggas vid: 

  • Koppling till LTH:s forskningsverksamhet via tidigare eller pågående samarbete eller samverkan 
    eller
  •  Att den nominerade bedöms kunna stärka LTH genom framtida forskningssamverkan och samarbeten  

Hedersdoktorer ska över tid spegla LTH:s bredd inom forskning, samverkan och nyttiggörande. Genusperspektiv och mångfald ska betraktas och hedersdoktorer ska komma från olika delar av samhället. Endast i undantagsfall utses fler än två (2) hedersdoktorer per år. En urvalsprocess inleds endast då minst fem (5) nomineringar av kvalificerade kandidater har inkommit, varav minst två (2) ska vara av underrepresenterat kön. Nomineringar som har en bred förankring på LTH kommer att prioriteras. 

Hedersdoktorer vid LTH utses av LTH:s styrelse, på förslag av LTH:s rektor. En hedersdoktor vid LTH får inte vara disputerad vid eller anställd av LTH, inte ha legalt inflytande över LTH eller vara disputerad vid annat svenskt lärosäte inom teknik. Ej heller vara hedersdoktor vid annan svensk teknisk högskola eller teknisk fakultet. 

Nominerade förslag till hedersdoktor ska vara konfidentiella till dess beslut har fattats av LTH:s styrelse och tills föreslagen hedersdoktor är underrättad och har accepterat hedersutnämningen. 

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-09-26