Hoppa till huvudinnehåll

Bli doktorand vid LTH

Att bli doktorand vid LTH sker vanligtvis genom att du blir anställd vid en institution. När en institution vill anställa och anta en doktorand i ett visst forskarutbildningsämne behöver tjänsten utlysas, d.v.s. anställning och antagning görs i konkurrens med övriga sökande. LTH tillämpar inte fasta ansökningstider utan en doktorandtjänst kan utlysas när som helst under året. 

Alla lediga anställningar, inklusive doktorandtjänster, annonseras bland annat på Lunds universitets webbsida.

Lediga anställningar | Lunds universitet

Behörighet

För att vara behörig för forskarutbildning krävs dels grundläggande behörighet och dels särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten är densamma till all forskarutbildning i Sverige och är reglerad i Högskoleförordningen. Till varje forskarutbildningsämne har lärosätena möjlighet att även ställa upp krav på särskild behörighet, d.v.s. kunskaper som anses nödvändiga för att klara av och fullfölja just den utbildningen.

För att du ska vara grundläggande behörig behöver du uppfylla något av nedanstående krav:

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Ofta räcker det inte att ha grundläggande behörighet, för att klara av en viss utbildning behövs normalt också kunskaper inom t ex ett visst ämnesområde.

Kraven på särskild behörighet får avse:

  • kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning,
  • särskild yrkeserfarenhet, och
  • nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen.

Finansiering

För att du ska kunna bli antagen som doktorand behövs en finansiering för hela din utbildningstid. Den vanligaste formen av finansiering är genom anställning som doktorand, d.v.s. institutionen har medel som de vill och kan utlysa för en doktorandtjänst. 

I vissa fall kan institutioner anta en doktorand med annan finansiering än genom anställning. I båda fallen krävs att finansieringen bedöms som säkrad under hela utbildningen och att doktoranden kommer ha möjlighet att bedriva sin utbildning på minst halvtid (d.v.s. slutföra en fyraårig utbildning mot doktorsexamen på högst åtta år).

 Som industridoktorand är du anställd vid t ex ett företag eller annat universitet och är samtidigt antagen till ett forskarutbildningsämne vid LTH, d.v.s. arbetsgivaren är villig att låta dig bedriva forskarutbildning på din arbetstid samtidigt som LTH ansvarar för utbildningens genomförande. För att detta ska vara möjligt krävs att det upprättas ett avtal mellan arbetsgivaren och LTH. 

En hel forskarutbildning kan i vissa fall finansieras med ett externt stipendium, men det finns många regler för att säkerställa skäliga villkor.

Generellt gäller att stipendiet måste betalas ut direkt till doktoranden från finansiären och att det inte får finnas krav på arbetsprestationer från finansiären. Stipendiet ska antingen ges inom ramen för ett ”bistånds- eller kapacitetsuppbyggnadsprogram” eller inom ramen för vissa typer av formaliserade samarbeten. Finansieringen behöver dessutom nå upp till lönenivån efter skatt för en anställd doktorand, om det inte gör det måste institutionen inrätta ett tilläggsstipendium som komplement. 

Antagen mot doktorsexamen eller licentiatexamen

Inom forskarutbildning finns det två examensnivåer, doktorsexamen respektive licentiatexamen.

En hel forskarutbildning mot doktorsexamen omfattar 4 års heltidsstudier, 240 högskolepoäng. Utbildningen mot doktorsexamen är uppbyggd av en vetenskaplig avhandling och en kursdel. Avhandlingsdelen utgör alltid minst halva omfattningen, alltså minst 120 högskolepoäng. Om man antas med anställning som doktorand avser tjänsten alltid en utbildning mot doktorsexamen.

Det finns även möjlighet att ta ut en licentiatexamen som motsvarar 2 års heltidsstudier, 120 högskolepoäng. Utbildningen mot licentiatexamen är uppbyggd av en vetenskaplig uppsats och en kursdel. Uppsatsen utgör alltid minst halva omfattningen, alltså minst 60 högskolepoäng. Oavsett finansieringsform är det möjligt att ta ut en licentiatexamen som en etapp på vägen mot din doktorsexamen. Om du antas med annan finansiering än doktorandanställning är det möjligt att antas mot endast licentiatexamen.

Lediga anställningar

Välj "doktorandanställningar" samt "LTH" under organisation för att filtrera fram lediga anställningar vid LTH.

Antagning till forskarutbildning vid Lunds universitet

Läs mer om antagning, behörighet och finansiering i dokumentet "Antagningsordning avseende utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet".

Institutioner vid LTH

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-12-21