LTH:s styrelse

LTH:s verksamhet leds av en fakultetsstyrelse (SLTH) och är det högsta beslutande organet. SLTH har ett samlat ansvar inför Lunds universitets rektor för utbildning, forskning, innovation och samverkan, kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbibliotek, organisation, ekonomi, personal, administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom LTH. SLTH ska särskilt beakta utbildningens kvalitet.  

Styrelsen beslutar om: 

 • Övergripande mål och strategier för LTH:s verksamhet.
 • Viktiga organisatoriska frågor.
 • Budget samt fastställa redovisning av verksamhetens resultat.
 • Utseende av hedersdoktorer.
 • Fastställande av rutiner för beredning av beslut om antagning till utbildning på forskarnivå. Denna beslutsrätt får ej delegeras vidare.
 • Anhållan om inrättande av utbildningsprogram.
 • Inrättande och avskaffande av ämne för utbildning på forskarnivå. 
 • Inrätta och avskaffa huvudområde för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Ordförande 

 • Charlotta Falvin, styrelseproffs, ordförande

Ledamöter 

 • Viktor Öwall, rektor,
  professor Elektro- och informationsteknik
 • Annika Mårtensson, prorektor,
  professor, Bygg- och miljöteknologi
 • Anne Landin, prof, Inst. för byggvetenskaper
 • Maria Johansson, prof, Inst. för arkitektur o byggd miljö
 • Stefan Kröll, prof, Fysiska institutionen
 • Marilyn Rayner, univ. lektor, Inst. för livsmedelsteknik
 • Thomas Laurell, prof, Inst. för biomedicinsk teknik
 • Aylin Ahadi, univ. lektor, Inst. för maskinteknologi
 • Eskil Hansen, prof, Matematikcentrum
 • Elisabeth Gersbro-Bülow, LTH:s kansli
 • Jörgen Nilsson, Kemiska institutionen
 • Jerry Bengtson, VD, AB Tetra Pak
 • Anders Berglund, Infrasight Labs AB

Studentrepresentanter ordinarie

 • Malin Bruce
 • Pontus Landgren
 • William Rosengren

Studentrepresentanter suppleanter

 • Ilse Svensson De Jong
 • Henrik Paldán

Fackliga företrädare med yttrande- och närvarorätt 

 • Vakant (SEKO)
 • Pia Jablonsky (OFR/S)
 • Gity Yahoo (SACO)  

Föredragande 

 • Veronica Gummesson, kanslichef 

Sekreterare 

Kopior av protokoll och angivna bilagor från styrelsesammanträden kan erhållas via sekreteraren.

LTH:s styrelse sammanträder

Hösten 2019
2019-09-11
2019-10-23
2019-12-16

Protokoll

Här hittar du styrelsens protokoll.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-01-31