Hoppa till huvudinnehåll

Designvetenskaper

Vid Institutionen för designvetenskaper används designbegreppet i vid betydelse och inkluderar förutom design av produkter även design av människa -teknologisystem, förpackningar och förpackningslogistik, organisationer och produktionssystem. Institutionens verksamhet kännetecknas av ett tvärvetenskapligt synsätt och har en helhetssyn vid utveckling av tekniksystem, produkter, processer, miljöer, förpackningar, organisationer och innovationer - allt utifrån människors behov och möjligheter. Designbegreppet används i vid betydelse och inkluderar produkters utveckling, funktion och estetik. Produktens eller systemets hela livscykel studeras från första idé till användning och återvinning. En stor del av veksamheten bedrivs i nära samarbete med industri och offentlig sektor.

Undervisning ges på en stor del av LTH:s grundutbildningsprogram.

Institutionen för designvetenskaper, LTH Designvetenskaper

Forskning bedrivs framför allt inom följande områden: 

Ergonomi och aerosolteknologi

Ergonomi och aerosolteknologi rymmer fem områden som på olika sätt arbetar med samspelet mellan människan, det tekniska systemet och miljön.

Aerosolteknologi omfattar studier av grundläggande egenskaper hos aerosoler, (ultrafina luftburna partiklar); egenskaper, hälsorisker i olika miljöer, mätteknik, renrumsteknologi, produkthygien, miljöteknik och läkemedelstillämpningar.
Nyckelord: renrumsteknologi, luftkvalitet, rök och damm, allergier och luftkvalitet, partiklar från förbränning,  inomhusluft, arbetsplatsens luft Människa, teknik, organisation och riskhantering studerar metoder att identifiera och åtgärda systemsvagheter i organisation och teknik, utformning av säkra system, säkerhetskultur och säkerhetsledning.

Människa-tekniksystem beaktar i sin forskning såväl människans fysiska som kognitiva förmåga. Forskargruppen arbetar med utformning av interaktiva system och med datorsimuleringar och Virtual Reality.

Organisationsdesign och förändringsledarskap forskar om förändringsprocesser; i arbetslivet, i ledarskap, visualisering samt lärande och strategisk affärsutveckling.
Nyckelord: organisationsdesign, förändringsledarskap

Termisk miljö innefattar forskning om effekter av den termiska miljön på människans hälsa, arbetsförmåga, välbefinnande och utveckling.
Nyckelord: Termisk miljö, Extrema miljöer, hälsa och arbetsförmåga, riskbedömning och skyddsbehov i extrema miljöer

Förpackningslogistik

Forskning i förpackningslogistik fokuserar på förpackningen och dess inverkan på logistiken. Forskningsområdena går från tillämpad industrirelaterad forsning till teori- och metodikutveckling inom förpackningslogistik. Fokus är för närvarade på hur förpackningen kan användas för att skapa värdeaddition och omfattar förpackningens konstruktionsprocess och hur den kan integreras med produktutvecklingsprocessen. Dessutom omfattar forskningen förpackningar och miljö, förpackningens roll i e-handelslösningar, spårbarhetssystem och konsumentkrav på förpackningar. Vidare sker forskning för att utveckla förpackningslogistikområdet, där t.ex. komplexitetsteori används för kartläggning av förpackningslogistiken. Vidare används agentbaserad och händelsestyrd modellering och simulering av förpackningssystem.
Nyckelord: förpackningar, logistik, försörjningskedjan, spårbarhet, AutoID, modellering och simulering, RFID, fyllnadsgrad

Industridesign

Forskningen siktar på att utveckla vetenskapligt grundade kunskaper, verktyg, metoder och processer av nytta för industridesignerns yrkesverksamhet. Forskningen i industridesign skall dessutom ge fördjupad insikt i den kreativa och holistiska gestaltningen av produkter utifrån ett livscykelperspektiv samt relationen mellan människor och produkters funktionella och emotionella egenskaper. Konsumentprodukter är viktiga tillämpningar för denna forskning. Andra forskningsområden är design management, innovation management, trend management och industridesignhistoria. Nyckelord: Industridesign, brukarcentrerad design, formgivning

Produktutveckling

Målet för forskningen inom ämnet Produktutveckling är att generera kunskaper för framtagning av metoder och teknik för effektivisering i den utförande organisationens, vanligen industriföretagets produktutvecklings- och konstruktionsprocesser - beaktade inom ramen för dess övergripande produktinnovationsprocess. I fokus för denna kunskapsgenerering står såväl produkt- som processtekniska aspekter. De aspekter som därvid skall beaktas utgår ifrån att varje organisation för sitt utvecklingsarbete förfogar över begränsade resurser och att den blivande produkten skall anpassas till produktlivscykel och till människa och miljö. Av särskild vikt i detta sammanhang är det övergripande industriella perspektivet på utvecklingsarbete.

Nyckelord: Produktutvecklingsmetodik av mekaniska produkter, Konstruktion, Konstruktionsmetodik, Datorbaserade konstruktionshjälpmedel

Certec, Rehabiliteringsteknik

Certec, Rehabiliteringsteknik utvecklar designprinciper och tekniska lösningar som underlättar vardagen för människor med olika typer av funktionshinder. Forskningen utgår från människors verkliga situation och skall göra det möjligt för fler att studera, arbeta och att bo hemma. Ett centralt forskningsområde är samspelet mellan IT, design och pedagogik. Nyckelord: människor med funktionshinder, funktionshinder, handikapp, hjälpmedel, äldre och design, rehabiliteringsteknik, design för alla, användarcentrerad design, kognitiv assistans, människa-dator-interaktion, optik och svagsyn

 

CIRCLE

Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy -
CIRCLE
är ett interdisciplinärt forskningscentrum med förankring i flera fakultet vid Lunds universitet och Blekinge tekniska högskola. Centrat har grundats i samverkan med VINNOVA.

Sedan starten 2004 har CIRCLE etablerat sig som ett ledande nationell centrum för forskning om R&D, innovation, entreprenörskap och ekonomisk dynamik.

Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy - CIRCLE

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2021-08-13