Designvetenskaper

Vid Institutionen för designvetenskaper används designbegreppet i vid betydelse och inkluderar förutom design av produkter även design av människa -teknologisystem, förpackningar och förpackningslogistik, organisationer och produktionssystem.

Undervisning ges på en stor del av LTH:s grundutbildningsprogram.

Institutionen för designvetenskaper, LTH Designvetenskaper

Forskning bedrivs framför allt inom följande områden:

Ergonomi och aerosolteknologi

Ergonomi och aerosolteknologi rymmer fem områden som på olika sätt arbetar med samspelet mellan människan, det tekniska systemet och miljön.

Aerosolteknologi studerar aerosoler (ultrafina luftburna partiklar); egenskaper, hälsorisker, mätteknik, renrumsteknologi, produkthygien och läkemedelstillämpningar.
Nyckelord: renrumsteknologi, luftkvalitet, rök och damm, allergier och luftkvalitet, partiklar från förbränning,  inomhusluft, arbetsplatsens luft

Människa, teknik, organisation och riskhantering studerar metoder att identifiera och åtgärda systemsvagheter i organisation och teknik, utformning av säkra system, säkerhetskultur och säkerhetsledning.

Människa-tekniksystem forskar i hur människan, kognitivt och fysiskt, använder teknik samt uformar interaktiva system, bl a Virtual Reality.

Organisationsdesign och förändringsledarskap forskar om förändringsprocesser; i arbetslivet, i ledarskap, visualisering samt lärande och strategisk affärsutveckling.
Nyckelord: organisationsdesign, förändringsledarskap

Termisk miljö behandlar människans samspel med det termiska klimatet, bl a riskbedömningsmodeller och skyddskläder för extrema miljöer.
Nyckelord: Termisk miljö, Extrema miljöer, hälsa och arbetsförmåga, riskbedömning och skyddsbehov i extrema miljöer

Förpackningslogistik

Förpackningslogistik arbetar med kunskapsuppbyggnad avseende förpackningar, från inpackning till att de anländer och används av slutkunden. Detta inkluderar kretslopp, informationskrav- och system, standards, materialval, nya förpackningar, återanvändningsmöjligheter och design. Forskning bedrivs bl a inom spårbarhet och riskspridning, e-handel, värdeaddition och förpackningens inverkan på logistiken.
Nyckelord: förpackningar, logistik, försörjningskedjan, spårbarhet, AutoID, modellering och simulering, RFID, fyllnadsgrad

Industridesign

Industridesign ansvarar för kurser och projekt inom kärnämnet i det femåriga industridesignprogrammet. Forskningen fokuserar tre kärnområden: metaegenskaper, d v s emotionella dimensioner hos produkter och designelement, metoder vid kommunikation med brukare och i industridesignerns gestaltande arbete samt management av designarbete i företag.
Nyckelord: Industridesign, brukarcentrerad design, formgivning

Produktutveckling

Produktutveckling arbetar med den kompletta och systematiska process som krävs för att ta fram en ny produkt. Ämnets fokus ligger främst på att identifiera marknadens behov, utveckla innovativa koncept och göra en fullständig konstruktion av vald produkt.

Nyckelord: Produktutvecklingsmetodik av mekaniska produkter, Konstruktion, Konstruktionsmetodik, Datorbaserade konstruktionshjälpmedel

Certec, Rehabiliteringsteknik

Certec, Rehabiliteringsteknik utvecklar designprinciper och tekniska lösningar som underlättar vardagen för människor med olika typer av funktionshinder. Forskningen utgår från människors verkliga situation och skall göra det möjligt för fler att studera, arbeta och att bo hemma. Ett centralt forskningsområde är samspelet mellan IT, design och pedagogik. Nyckelord: människor med funktionshinder, funktionshinder, handikapp, hjälpmedel, äldre och design, rehabiliteringsteknik, design för alla, användarcentrerad design, kognitiv assistans, människa-dator-interaktion, optik och svagsyn

 

CIRCLE

Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy -
CIRCLE
är ett interdisciplinärt forskningscentrum med förankring i flera fakultet vid Lunds universitet och Blekinge tekniska högskola. Centrat har grundats i samverkan med VINNOVA.

Sedan starten 2004 har CIRCLE etablerat sig som ett ledande nationell centrum för forskning om R&D, innovation, entreprenörskap och ekonomisk dynamik.

Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy - CIRCLE

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-15