Hoppa till huvudinnehåll

Hedersdoktorer genom åren

Hedersdoktorer 2022

Dana Cuff

Dana Cuff är professor och forskare i urban arkitektur vid University of California, Los Angeles, där hon också grundat och leder en tankesmedja för arkitektur- och urbanforskning med fokus på världsmetropoler i det tjugoförsta århundradet och hur dessa kan utvecklas mot mer hållbara och jämlika livsmiljöer. Dana Cuff har innehaft Lise Meitner-professoren vid LTH, varit rådgivare vid Kungliga Svenska Akademien, gästprofessor vid Chalmers samt erhållit både forsknings- och pedagogikpriser.

Motiveringen från LTH lyder: ”Ett hedersdoktorat till Cuff stärker positionen inom hållbart samhällsbyggande och knyter till LTH en av världens främsta forskare inom urban arkitektur och gestaltning med mångårig erfarenhet av fakultetsövergripande uppdrag och insatser samt akademiskt utvecklings- och samverkansarbete.”

John C. Doyle

John C. Doyle är professor och forskare vid California Institute of Technology med fokus på dynamiska kontroll- och styrsystem. Han är författare till ledande läroböcker och hans insatser för LTH har tagit sig uttryck i ett flertal besök, seminarier och kurser i Lund. John C. Doyle har också möjliggjort ett aktivt utbyte av forskare mellan California Institute of Technology och LTH. Ett tiotal av doktoranderna från Reglerteknik vid LTH har varit på forskarutbyten hos Doyle, och nästan lika många av Doyles doktorander har gästforskat i Lund. Flera av de tidigare doktoranderna är nu professorer på olika internationella lärosäten.

Motiveringen från LTH lyder: ”John C. Doyle har en världsledande position, inte bara inom reglerteknik, utan generellt när det gäller de matematiska grundvalarna för komplexa dynamiska system inom biologi, medicin, ekologi, fysik och neurovetenskap. Han är mycket välciterad och har fått flera av de främsta utmärkelser som finns i hans forskningsfält.”

Nils Hannerz

Nils Hannerz är forsknings- och innovationschef på IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige). Nils Hannerz har skjutit fram LTH:s positioner inom cirkulär och biobaserad ekonomi och nanoteknologi. Han är engagerad i den rådgivande styrelsen för LUBIRC (Lund University Biobased Industry Center) och bidrar till att stärka ansökningar, aktiviteter och samarbeten, bland annat inom SwedNanoTech, SusChem och referensgruppen för industriell användning av MAX IV och ESS.

Motiveringen från LTH lyder: ”Nils Hannerz är aktiv som kunskapsspridare, exempelvis som föreläsare för doktorander och forskare. Han har vid flera tillfällen i olika sammanhang lyft fram LTH:s starka områden och engagerar sig även direkt i forskningen. Med sitt stora kontaktnät i Sverige och i Europa, sina unika insikter i utmaningar och LTH:s forskning och forskare, och i sitt engagemang för en omställning mot en hållbar svensk industri, har Nils Hannerz varit – och är fortsatt – en ovärderlig tillgång för LTH och dess forskare.”

Hedersdoktorer 2021

Kerstin Lindell

Kerstin Lindell arbetar på Bona AB sedan 2006 och är för närvarande styrelseordförande. Bona är ett globalt företag inom golvbranschen och ett av Sveriges få återstående polymerproducerande företag. Kerstin Lindell är sedan 2020 även ordförande för Sydsvenska Handelskammaren.

Johan Wester

Johan Wester har en lång karriär som komiker, skådespelare, programledare och konferencier bakom sig. Han är också mycket engagerad i frågor som rör framtiden och vetenskapens roll. Han driver bolaget Skånemotor, som fungerar som relationsgenerator, idéverkstad och projektmotor i syfte att skapa både affärsmöjligheter och samhällsnytta.

2020

Camilla Modéer

Camilla Modéer har under många år engagerat sig i forskningscentrumet NanoLund. Bland annat genom att vara ordförande i NanoLunds referensgrupp och att aktivt delta i vetenskapliga årsmöten och nätverksträffar med industri och omgivande samhälle.

– Hon ger oss dessutom värdefull feedback i den pågående fundraisingkampanjen för det nya Lund Nano Lab och har förmedlat värdefulla kontakter, säger Heiner Linke, professor i nanoteknik.

Camilla Modéer är också ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, och medlem i styrgruppen för Tekniksprånget. Tidigare var hon styrelseledamot i LTH, medlem i styrgruppen Sveriges industriförbund (senare Svenskt Näringsliv) och var med och bildade Vetenskap och Allmänhet och blev dess första generaldirektör. 

Andreia Cathelin

Andreia Cathelin är Technology R&D Fellow vid företaget STMicroelectronics i Frankrike där hon arbetar med utveckling och design av kretsar för radiokommunikation och system med extremt låg energiförbrukning.

Hon har vetenskaplig excellens inom ett för LTH relevant område, enligt Ove Edfors, professor i radiosystem vid institutionen för elektro- och informationsteknik.

– Andreia har under många år varit engagerad i institutionens forskning och utbildning i sin roll som styrelsemedlem i vårt Industrial Excellence Center in System Design on Silicon (SoS).

Hon har också verkat som en förebild och hennes stora internationella kontaktnät har öppnat dörrar för nya forskningssamarbeten. Hon har även bidragit till unika möjligheter för forskare vid LTH att tillverka avancerade integrerade kretsar. 

Peter A. Vanrolleghem

Peter A. Vanrolleghem forskar på vattensystem av en mängd olika slag, bland annat städers avloppssystem och dess effekter på sjöar och vattendrag, transport och återvinning av näringsämnen, mikroföroreningar och produktion av växthusgaser från avloppsreningsverk – främst genom sin expertis inom områdena modellering, reglering och simulering. Detta är också en stark forskningsgren på LTH:

– Vanrolleghem har varit en återkommande mentor, inspiratör och rådgivare vid LTH under 20 år, och har oavlönad spenderat ca 18 månader hos oss under olika perioder, säger Ulf Jeppsson, docent vid avdelningen för Industriell Elektroteknik och Automation (IEA).

– Bland annat har han medverkat i flera forskningsprojekt, handlett doktorander och post-docs samt producerat en mängd vetenskapliga artiklar tillsammans med flera Lundaforskare.

Vanrolleghem är ett internationellt mycket erkänt namn i vattenforskarkretsar och är bland annat ”fellow” inom flera internationella vattenorganisationer, till exempel IWA och WEF.

2019


José van Dijck

Professor José van Dijck utses till hedersdoktor för sina framstående insatser i gränslandet mellan teknik och samhällsvetenskap.


”Utifrån ett humanistiskt perspektiv belyser van Dijck de digitala systemens samhälleliga sammanhang. Med god insikt i tekniska och ekonomiska förutsättningar analyserar hon det samhälle som skapas på och genom de globala digitala plattformarna, och ger nya perspektiv på frågor som berör artificiell intelligens, etik och den komplexa relationen mellan nyheter, sociala medier och mänskliga aktörer.”

Tord Kjellström

Professor Tord Kjellström utses till hedersdoktor för framstående forskning och engagerad kunskapsspridning inom områden som berör klimat, miljö och global hälsa.


”Kjellström har arbetat för WHO, Sida och andra organisationer i frågor om rättvis hälsa. Hans pionjärarbete om tungmetallers hälsoeffekter har omsatts i globala rekommendationer och nationell arbetsmiljölagstiftning. Kjellströms pågående forskning rör klimatförändringar ur ett folkhälso- och samhällsekonomiskt perspektiv, genom studier av hur arbetsförhållanden, hälsorisker och produktivitet påverkas av ökad värmeexponering.”

Arne Staby

Dr Arne Staby utses till hedersdoktor för sitt internationellt framgångsrika och strategiskt viktiga arbete inom ämnesområdena biologiska läkemedel och bioteknologi.


”Staby är en centralgestalt i det internationella forskarsamhället och arbetar med globala läkemedelsföretag för ökad säkerhet och tillgänglighet av biologiska läkemedel. Hans mångåriga engagemang i samarbetet med LTH har haft mycket stor betydelse för forskningen inom området. Genom att tydligt kommunicera Lunds universitets/LTH:s forskning har Staby verkat som ambassadör för universitetet och fakulteten inom de viktiga områdena Life Science och läkemedelsproduktion.”

2018

Christopher Palmstrøm

Christopher Palmstrøm, professor i Material science och Electrical engineering, University of California Santa Barbara (UCSB), har i sin forskning på ett framstående sätt bidragit inom modern elektronik, särskilt med att koppla samman magnetiska övergångs och sällsynta jordartsmetaller med III-V halvledare. Genom ett mångårigt personligt engagemang kopplat till nanoforskningen i Lund, har professor Palmstrøm på ett avgörande sätt bidragit till den position Lunds universitet och LTH idag har inom området. 

2017

Henrik Madsen

Henrik Madsen, professor vid Danmarks Tekniske Universitet, DTU, är en världsledande forskare inom matematisk statistik, tidsserieanalys och dynamiska system. Professor Henrik Madsen utses till hedersdoktor för sina omfattande och betydande utbildnings- och forskningsinsatser i nära samverkan med LTH. Under många år har hans forskning tacklat de stora samhällsutmaningarna inom förnybara energikällor, vilket har resulterat i en betydande uppbyggnad av ny kunskap. Genom sin forskning och genom att verka som en god ambassadör för LTH har LTH:s egen verksamhet stärkts både nationellt och internationellt.  

Anna Stenstam

Anna Stenstam har disputerat i fysikalisk kemi och är VD för CR Competence, som bedriver uppdragsforskning och utveckling av produkter och processer för industrin. Hon utses till hedersdoktor för sina mångåriga bidrag till LTH:s internationella samarbete, kopplade till MAX IV och ESS, och för sitt arbete för ökad samverkan mellan näringslivet och universitetsvärlden. Anna Stenstam har alltid slagit vakt om betydelsen av grundforskning med hög akademisk standard, hållbar utveckling och ett gott samarbets- och innovationsklimat lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Karin Adelsköld

Karin Adelsköld är komiker, programledare, teknikjournalist, bloggare, samhällsdebattör – och teknikambassadör. Hon är sedan 2009 ledamot i IVA:s näringslivsråd. Under flera år drev hon tekniksajten Lilla Gumman – av tjejer, för alla.  Karin Adelsköld utses till hedersdoktor för ett mångårigt engagemang och arbete med den för LTH strategiskt viktiga utmaningen att befrämja teknik- och innovationsintresset – hos unga i allmänhet, och hos kvinnor i synnerhet. Hon har på ett förtjänstfullt sätt, och i universitetets anda, kombinerat viktiga samhälleliga insatser med humor. 

2016

Keith Trigwell

Professor Keith Trigwell är verksam vid University of Sydney och ägnar sig åt högskolepedagogisk forskning. Sedan millennieskiftet har professor Keith Trigwell engagerat sig i forskningsområdet Scholarship of Teaching and Learning, som handlar om universitetslärares reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.

Keith Trigwells forskning och ledande roll inom högskolepedagogisk utveckling har haft stor inverkan på LTH:s pedagogiska utvecklingsarbete.

Heike Riel

Doktor Heike Riel leder en mycket framgångsrik forskningsmiljö̈ vid IBM:s forskningslaboratorium i Zürich, Schweiz. Heike Riel har samarbetet med LTH-forskare i det EU-finansierade forskningsprojektet Nanowire-Based One-Dimensional Electronics (NODE) som startade 2005. Med detta projekt tog elektroniktillämpningarna av nanotrådar fart, och under Heike Riels ledning intog IBM-gruppen tidigt en internationell tätposition. Heike Riel har under lång tid gett värdefulla bidrag till LTH:s forskning i Lund.

Takehiko Kitamori

Professor Takehiko Kitamori vid institutionen för tillämpad kemi, University of Tokyo, är en ledande forskare inom lab-on-a-chip-teknologi och mikrofluidik och är den som på senare år kanske starkast utvecklat forskningen mot förståelse för fluidik och kemi i sann nanoskala. Hans forskning har bland annat fått betydelse för effektiviseringen av industriella syntesprocesser och inom högkänsliga medicinska diagnostiska system.

Takehiko Kitamori har drivit gemensamma forskningsprojekt med postdoc- och doktorandutbyten och skapat samarbetsavtalet med studentutbyte mellan University of Tokyo och LTH.

2015

Martin Gren

Martin Gren är ett föredöme som entreprenör och ledare. Han har studerat vid LTH och var med och startade Axis 1984 i Ideons forskningspark. Genom att Martin Gren med kollegor inom Axis tidigt insåg internet och digitaliseringens möjligheter inom bildbehandling har man blivit världsledande inom nätverksvideo. 

Colin Carlile

Colin Carlile är expert på hur man använder neutronstrålar för att studera egenskaper hos fasta och flytande material - vardagens material. Professor Carlile har haft ett avgörande inflytande för lokaliseringen av ESS till Lund och därmed gett oss möjligheten att utvecklas i anslutning till ett dynamiskt centrum för modern materialforskning. 

Liesbet van der Perres

Liesbet van der Perres är professor och vetenskaplig ledare inom trådlös kommunikation och för närvarande Director of the Green Radio programs, som syftar till att minska energiförbrukningen i mobil kommunikation. Hennes anseende inom både den akademiska och industriella världen är mycket högt och hon har publicerat över 250 vetenskapliga arbeten. 

2014

Leslie Banks-Sills

Leslie Banks-Sills, Tel Aviv University, hedras för sina gärningar att utveckla så kallade kompositer, där man plockar de bästa egenskaperna från flera olika material och får unika egenskaper som inte finns i materialen var för sig. Leslie Banks-Sills var tidigare Lise Meitner-professor i Lund och har därefter fortsatt sitt samarbete med lundaforskarna, inte bara med forskare vid Per Ståhles avdelning utan också med fysiker, kemister och forskare i medicinsk teknik i projekt som gäller kompositer, väteförsprödning, mekaniskt stimulerad bentillväxt.

Lihong Wang

Lihong Wang, Washington University, har varit en av frontfigurerna i utvecklandet av en helt ny fotoakustisk avbildningsteknik inom biomedicin, där fördelarna med ultraljud och optisk avbildning kombineras på ett ”genialt sätt.” Ovanligt skarpa bilder av biologiskt material är ett av resultatet. Nära samarbete med den kinesisk-amerikanske forskaren kommer sig av Lunds starka traditioner inom såväl ultraljudsteknik som biomedicinsk optik.

2013

Abdu Alayash

Abdu Alayash är ansvarig för utvärdering och kontroll av biologiska och biomedicinska läkemedel vid det amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA). Han har även en mycket omfattande egen forskning och tillhör de absolut ledande forskarna inom området biologiska läkemedel, speciellt för behandling av hematologiska sjukdomstillstånd. Dr Alayash har också arbetat med att utveckla blodersättningsmedel i flera olika samarbetsprojekt.

Frances M Ross 

Frances M Ross är chef för Nanoscale Materials Analysis Department vid IBM T.J. Watson Research Center i New York. Hon forskar inom strukturer och dynamiken vid ytor och gränsytor i halvledare och andra material. Hennes viktigaste forskningsverktyg är elektronmikroskopi och hon har som pionjär byggd upp ett system där hon i realtid och på atomnivå kan studera hur strukturer förändras och växer. Detta är av stor vikt för förståelsen av växt av nanostrukturer.

Björn Savén

Björn Savén är ekonom och arbetar med företagsbyggande och strukturförändringar. Han har visat en stor förmåga att utveckla teknisk kompetens till framgångsrika företag. Han har investerat i ett 80-tal bolag och genom att han varit involverad i Alfa Laval och Perstorp byggt ett engagemang i LTH. Han har tidigare suttit i styrelsen för bland annat Orkla, Nordea, Vattenfall och Konecranes. Björn är även vice preses i IVA. 

2012

Renée Andersson

Renée Andersson har uppmärksammat vikten av att inom klädbranschen kombinera etik, miljö och ekonomi. Genom sitt engagemang och kunskap har hon möjliggjort forskning och teknikutveckling kring vattenrening i Sydasien.

Marcel Stive

Marcel Stive föräras hedersdoktorstiteln tack vare sina betydande vetenskapliga insatser vad gäller förståelsen för hur klimatförändringar kommer att påverka världens kustområden. Höstens stormar har än mer aktualiserat denna problematik.

Jan Rabaey

Jan Rabaey hör hemma inom elektronik och trådlös kommunikation. Han är en av grundarna bakom ett världsledande forskningscentrum, Berkeley Wireless Research Center och är en väldigt nytänkande och modig person som inte drar sig för att hämta inspiration från science fiction.

2011

Charlotta Falvin

Charlotta Falvin, född 1966, är senior director vid Research in Motion (RIM) i Malmö. Hon var fram till början av året VD för TAT. Charlotta Falvin har gjort stora insatser som affärsutvecklare, företagsledare och som föregångare i att etablera nya samarbetsformer mellan akademi och näringsliv. 

Lena Ek

Lena Ek, född 1958, är folkrättsjurist, Europaparlamentariker (c) och en stark företrädare för miljöanpassad kemiteknik och bioteknik. Hon sitter i Industri-, forsknings-, och energiutskottet och har ett starkt intresse för frågor som är viktiga för LTH, inte minst inom miljödriven teknikutveckling. 

Giancarlo Spinelli

Giancarlo Spinelli, född 1946, är professor i teoretisk mekanik och arbetar sedan 1981 vid Politecnico di Milano. Hans forskningsområden har varit kontinuummekanik och relativistisk mekanik, men han har under flera decennier även varit en centralgestalt för internationalisering av högre utbildning.

Federico Capasso

Federico Capasso, född 1949, är professor i tillämpad fysik vid Harvard University och en av världens främsta forskare inom hetero- och nanodesignade komponenter. Han ligger bakom en uppsjö av unika koncept för elektroniska och optoelektroniska tillämpningar.

Örjan Larsson

Örjan Larsson, född 1946, är civilingenjör från Väg och Vatten på LTH. Han har mellan 2001 och 2010 varit projektchef för Citytunneln i Malmö, som blev ett synnerligen lyckat anläggningsprojekt såväl tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt som tidsmässigt. Han är en föregångare i att skapa en aktiv samverkan mellan beställare och entreprenörer.

2010

Peter Cook

Sir Peter Cook är en världsberömd arkitekt, 73 år, från bland annat Bartlett School of Architecture i London. Åren 2005 till 2009 var han gästprofessor vid Arkitektskolan på LTH. Detta har enligt skolchefen Christer Malmström inneburit en stor kvalitetshöjning i studieresultaten både p g a Peter Cooks undervisning och genom att andra lärare från hans stora internationella nätverk sökt sig hit.  

Henrik Almeida

Henrik Almeida är linjechef vid Ericsson Research. Hans forskningsenhet, ”DSL Access Technologies” ansvarar för forskning och standardisering inom bredbandskommunikation på kopparnätet.

2009

SvenThore Holm

SvenThore Holm är fil mag i kemi och biologi och var anställd vid länsstyrelsens naturvårdsenhet innan han 1982 blev chef för SUNs (Samverkan Universitet Näringsliv) kansli i Lund. Han har varit chef för Ideon (1985–94) och därefter vd för Teknikbrostiftelsen, sedermera Innovationsbron Syd AB.

Kenneth J Schafer

Professor Kenneth J Schafer från Louisiana State University, Baton Rouge, USA är teoretiker inom forskningsfältet atomer i starka laserfält. Sedan ett utbytesår i Lund 2001 har han stött forskningen i atomfysik här.

Peter Guttorp

Professor Peter Guttorp, University of Washington , Seattle, har också ett långvarigt samarbete med LTH, närmare bestämt med de matematiska statistikerna.

2008

Hans Eliasson

Hans Eliasson, vd i Svenska Husföretagen AB i Göteborg och medlem av Lunds universitets rådgivande kommitté.

Isabel Spencer Martins

Isabel Spencer Martins var professor i mikrobiologi vid Universidad Nova i Lissabon, Portugal.

Ernst Bonek

Ernst Bonek är professor emeritus i radiofrekvensteknik vid Wiens tekniska universitet, Österrike.

2007

Chunli Bai

Professor och Executive President vid Chinese Academy of Sciences. Utveckling av relationer Sverige-Kina samt stöd av forskningsprogram inom bl a nanovetenskap.

Mats Lindoff

CTO & Corp Vice President vid Sony Ericsson Mobile Communications AB. Teknikutveckling inom elektro- och datateknikområdet ssk telecom.

Richard M Murray

Professor vid California Institute of Technology. Utveckling av forsknings- och undervisningskontakter, ssk reglerteknik, mellan Caltech och LTH.

2006

Kenji Hiruma 

Doctor and Senior Research Scientist Hitachi i Tokyo, Japan. Utveckling av nanotrådar.

2005

Malin Falkenmark 

Professor Uppsala universitet. Globala vattenförsörjningsfrågor, hydrologi.

Harald Skogman 

Teknologie licenciat och tidigare VD för Novozymes Biopharma AB. Bioteknikutveckling.

Boris Smeds 

Teknologie licenciat och sektionschef European Space Agency Darmstadt. Rymdkommunikation.

2004

Richard C Flagan

Professor California Institute of Technology. Aerosolteknologi.

Mikael Isaksson 

Verkställande direktör UpZide Labs AB Luleå. Bredbandsutveckling VDSL.

Virapong Prachayasittikul 

Vicerektor Mahidol University Bangkok. Medicinsk mikrobiologi, antibiotikaresistenta bakterier.

2003

Jørgen Bach Andersen 

Professor Aalborg Universitet. Antenner och mobil kommunikation.

Graham C Goodwin 

Professor University of Newcastle Australien. Reglerteknik.

Maria R Kula 

Professor Heinrich-Heine Univ Düsseldorf. Enzymteknologi.

2002

Edward Cussler 

Professor University of Minnesota. Masstransport och diffusion, kemiteknik.

Christer Fåhraeus 

Master of Science och direktör Anoto Lund. Innovationer och entreprenörskap.

Lars Lerup

Professor Rice University Houston. Arkitektur och stadsutveckling.

2001

Nicholas C. Kraus

Doctor of Philosophy, Ph.D. , Vicksburg, Mississippi. Kustnära processer med inverkan på sediment och erosion.

Frederik Paulsen 

Styrelseordförande i Ferringgruppen, Paris. Peptidkemi, läkemedel.

2000

Iain D Campbell

Professor, Oxford University, United Kingdom. NMR metoder på biologiska system

Sven Landelius

VD Öresundkonsortiet, Malmö. Bygg- och anläggningar, Öresundsbron

Colin J Williams

VD SCA Packaging Bryssel. Transportförpackningar.

1999

Robert Brodersen

Professor, University of California, Berkeley. Kretskonstruktion.

Santiago Calatrava 

Doctor, Zürich. Ingenjörskonst, konst och arkitektur.

Philip Hutchinson

Professor, Cranfield United Kingdom. Flödesmekanik och förbränningsfysik.

1998

Lennart Ahlgren 

Teknologie doktor och direktör AssiDomän. Skogsindustriell forskning.

Valdimar K Jónsson 

Professor, Reykjavik. Nordiskt samarbete inom värme- o kraftteknik samt matematisk statistik.

Herbert Kroemer 

Professor, University of California, St Barbara. Modern halvledarelektronik.

1997

John L Campbell 

Professor, University of Guelph, Canada. PIXE (Particle-Induced X-ray Emission Analysis).

Nguyen Manh Kiem

Doctor and viceminister, Vietnam. Arkitektur och byggande.

Peter N T Wells

Professor, Bristol Gen Hospital, England. Ultraljudsteknik.

1996

Paul Kühn

Professor, University Stuttgart. Telekommunikation.

Jan Uddenfeldt

Teknologie doktor, Ericsson Radio Systems. Vågutbredning, kretskonstruktion och signalbehandling.

1995

Jan Ellesson

Filosofie licenciat, Lund. Klimatobservationer, mätdata.

Nils-Ole Lund

Professor, Aarhus. Arkitektur och arkitekturhistoria. 

David Q Mayne

Professor, University of California, Davis. Reglersystem.

Lars Zetterberg

Professor, Stockholm. Telekommunikationsteori, signalbehandling.

1994

Arthur E Clark

Doctor, US Naval Surface Warfare Center. Magnetostriktiva material.

Isao Karube

Professor, Univ of Tokyo. Biosensorteknologi.

Kurt Katzeff 

Director, Eurescom, Heidelberg. Telekommunikations- och programvaruområdet.

1993

Hinrich Enderlein

Forskningsminister, Brandenburg. Forskningssamverkan.

Ben Mottelsen

Professor, Nordita, Köpenhamn. Teoretisk kärnfysik.

Ro Rydin 

Direktör, Svenska industri förbundet och SCA. Skogsindustriell forskning m.m.

1992

Ingen utsedd.

1991

Immanuel Broser 

Professor, Technische Universität, Berlin. Halvledarfysik.

Gustavus J Simmons 

Doctor, Sandia National Laboratories, New Mexico. Matematik, autentiseringsteori.

Göran Schildt

Filosofie doktor, Ekenäs, Finland. Konsthistoria m.m.

Philip Thomas

Doctor, Fire Research Station, London. Brandfysik.

1990

Dieter Behrens 

Professor, Dechema, Frankfurt. Material o korrosion, kemiteknik.

James L Massey

Professor, ETH, Zürich. Telekommunikationsområdet.

Kristen Nygaard

Professor, Universitetet i Oslo. Programmering, programspråk.  (2002)

1989

Ingen utsedd.

1988

Giancarlo de Carlo

Professor, Genua. Modern arkitekturutveckling; bildandet av Ilaud (organisation för arkitekt skolor).

Arthur L Schawlow

Professor, Stanford University, USA. Laserspektroskopi.

1987

Nicolaas Boom

Professor, Erasmus Universiteit Rotterdam. Medicinsk ultraljudsteknik.

Carver Mead

Professor, California Institute of Technology. Mikroelektronik.

1986 – LTH:s 25-årsjubileum

Sven Brohult 

Professor, Lund. Uppbyggnad av sektionen för kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Hjalmar Olsson 

Doktor, Stockholm. Uppbyggnaden av Lunds Tekniska Högskola, LTH och ordförande i organisationskommittén.

Heinrich Ursprung 

Professor, Die Eidgenössische Technische Hochschule, ETH, Zürich. Utbildnings och forskningssamarbete med Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Christoph Wehrli 

Professor, Die Eidgenössische Technische Hochschule, ETH, Zürich. Utbyte inom civ ing utbildningen vid ETH och Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Ragnar Woxén 

Professor, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Uppbyggnaden av Lunds Tekniska Högskola, LTH och verkställande ledamot i organisationskommittén.

1985

Ingen utsedd.

1984

Asit Biswas 

Doctor and director, England. Global vattenvetenskap.

Björn Svedberg 

Direktör, LM Ericsson. Insatser för forskning o undervisning inom elektronikområdet vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

1983

Nils Hörjel 

Landshövding, Malmö. Engagemang för teknisk och naturvetenskaplig forskning.

1982

Björn Nilsson 

Direktör, Sv. Philips AB, Stockholm. Insatser för samarbete högskola-industri inom elektronik och data.

Olafur Sigurdsson 

Direktör, Kockums, Malmö. Internationellt skeppsbyggeri, konstruktion och tillverkning.

1981

Walter Heywang 

Professor och forskningsansvarig inom Siemenskoncernen, Neukerferloh, Västtyskland. Halvledarelektronik.

1980

James Dooge 

Professor, University of Dublin. Hydrologi.

1979

Ingen utsedd.

1978

Christian Jacobaeus 

Direktör, LM Ericsson, Stockholm. Telekommunikation.

Nils-Hugo Hallenborg 

Direktör, Kockums, Malmö. Insatser inom varvsindustrin.

1977

Karl Winnacker 

Doctor, Hoechst AB, Frankfurt am Main. Forskning och kontaktutbyte inom kemiområdet Västtyskland-Sverige 1976.

Olle Gimstedt 

Direktör, Oskarhamnsverkets Kraftgrupp AB. Kärnkraftteknikens utveckling.

Dick Lundqvist 

Filosofie licenciat, ASEA, Stockholm. Halvledarforskning.

1976

Ingen utsedd. 

1975

Gerhard Becker 

Professor, Physikalisch-Techn Bundesanstalt, Braunschweig. Tid o frekvens.

Ralf Erskine 

Arkitekt, Stockholm. Varierande arkitekturprojekt.

Harry Jönsson 

Direktör, Kockums, Malmö. Skeppsbyggnadsteknik, arbetsskydd.

Heinrich Stabe 

Professor, Universität Stuttgart. Finmekanik.

Jørn Utzon 

Arkitekt, Danmark. Nytänkande och konstnärlig utveckling inom arkturområdet.

1974

Rune Elmqvist 

Medicine doktor, Stockholm. Utveckling av mätinstrument inom medicinsk diagnostik.

Vujica Yevjevich 

Professor, Colorado State University, USA. Hydrologisk forskning.

1973

Klas Anshelm 

Arkitekt Sveriges Arkitekters Riksförbund, SAR, Lund. Lunds Tekniska Högskolas, LTHs, arkitekt med särpräglad och individuell gestaltningsförmåga.

Lennart Lundin 

Forskningsingenjör vid Institutet för atomfysik, Lund. Beam-foil-spektroskopi.

Richard Muther 

Director Muther International, Kansas City (gästprofessor i Lund). Industriplanering och transportanalys.

Greger Paulsson 

Professor i konsthistoria, Uppsala universitet. Den nya arkitekturen, generalkommissarie för Stockholmsutställningen 1930.

1968-1972

Inga utsedda. 

1967

Per Stenberg 

Civilingenjör och produktionschef Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö. Konstruktions- och produktionstekniska frågor inom skeppsbyggnad.

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-01-31