Hoppa till huvudinnehåll

Information för nyanställda

Välkommen till Lunds universitet och LTH!


Lunds universitet grundades 1666 och har under flera år rankats omkring de 100 bästa universiteten i världen. Här finns 42 000 studenter och drygt 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.

Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola LTH, är den största fakulteten inom Lunds universitet. Vi tar det samlade ansvaret för utbildning och forskning i teknikvetenskap, arkitektur och industridesign inom universitetet.

LTH har omkring 9 600 studenter och 1 700 anställda från hela världen.


Den viktigaste resursen i vår verksamhet är alla fantastiska medarbetare! LTH ska kännas som en välkomnande och attraktiv arbetsplats som erbjuder en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö för dig som arbetar och studerar här.

En god arbetsmiljö påverkas av både psykosociala och fysiska faktorer. Arbetsmiljön ska vara säker och trygg och ska präglas av arbetsglädje och delaktighet. Arbetsförhållandena ska anpassas till medarbetarnas olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende.

Vid Lunds universitet finns det tydligt uppsatta mål för arbetsmiljöarbetet och strategier för hur vi ska nå dit.

Mångfald, jämställdhet och likabehandling bland anställda och studenter bidrar till arbetsglädje och hög kvalitet i verksamheten. Vid LTH vill vi kunna erbjuda samtliga medarbetare samma karriärmöjligheter och förutsättningar till personlig utveckling. Detta är ett högprioriterat område vid LTH.

Som arbetsgivare verkar LTH för att ALLA medarbetare har lika rättigheter i fråga om arbete och arbetsvillkor, lika möjligheter vad gäller inflytande, ansvar, befogenheter och utveckling i arbetet samt lika rättigheter och möjligheter när det gäller lönesättning.

Lunds universitet och LTH värnar om människors lika värde! Detta innebär bland annat att under inga omständigheter accepteras kränkande särbehandling. Vid tecken på kränkande särbehandling ska åtgärder omedelbart sättas in.

På LTH:s hemsida finns utförlig information om fakulteten och dess verksamhet. Både Lunds universitet och LTH har också specifika webbplatser där det finns information som är internt riktad och som ska ge stöd till dig som medarbetare. Här hittar du också bland annat LTH:s kalendarium, nyheter via LTH i media och Rektorsbloggen.

Intranätet LTHin

På LTHin hittar du specifik information, stödmaterial och samarbetsverktyg som du kan dra nytta av i ditt arbete på LTH. Via LTHin kan du navigera dig vidare till information som rör din anställning vid Lunds universitet.

Du får åtkomst till LTHin (inloggning krävs) när du påbörjat din anställning och därmed inloggningsuppgifter.

Medarbetarwebben på Lunds universitet

På Lunds universitets medarbetarwebb hittar du information som gäller för alla anställda vid Lunds universitet.

Du hittar information som rör din anställning och ditt arbete under flikarna:

  • Anställning
  • Stöd och verktyg
  • Forska och utbilda
  • Organisation och styrning

Anställning

Information för dig som nyanställd om välkomstdagar, löneutbetalningar, passerkort, kompetensutveckling, etcetera. Här finns även information om anställningsvillkor; arbetstid, ledigheter, lön och förmåner (till exempel friskvård, ersättning för viss sjukvård/läkemedel och extra sjuk- och föräldrapenningtillägg).

Vi vill speciellt uppmana dig att läsa avsnittet Att vara anställd. Här hittar du som statligt anställd bland annat information om:

  • Värdegrund för statsanställda
  • Offentlighetsprincipen, rättssäker myndighetsutövning och bisysslor

Stöd och verktyg

Information om exempelvis parkering, lokaler, inköp, fakturor, resor i tjänsten, IT, telefoni, post och vem du ska kontakta vid en nödsituation. Här finns också information kring universitetets grafiska profil.

Forska och utbilda

Information om bland annat forskningsfinansiering, utbildningsadministration och internationell mobilitet.

Organisation och styrning

Information om universitetets organisation, regelverk samt vision, mål och strategier.

Både på Lunds universitets Medarbetarwebb och på LTHin hittar du länkar till de vanligaste administrativa systemen samt de personalblanketter som är mest efterfrågade.

Anhöriginformation

Det är viktigt att du lämnar dina anhörigas kontaktuppgifter till institutionens anhöriglista. Fråga om detta vid introduktionen på din institution. Vid akuta sjukdomsfall vill vi kunna kontakta dina anhöriga.

IT och support

Viss information om IT och support hittar du under Stöd i arbetet på LTHin, men de bästa svaren finner du på din institution då rutinerna är olika.

Försäkringar

Som anställd vid Lunds universitet omfattas du av en arbetsskadeförsäkring som gäller under arbetstid samt på väg till och från arbetet. Du omfattas också av en tjänstegrupplivförsäkring. Vid tjänsteresor gäller Kammar-kollegiets tjänstereseförsäkring.

Mer information om försäkringar på Lunds universitets Medarbetarwebb 

Personal- och lönefrågor

För frågor som rör din anställning, lön eller andra ersättningar kontakta i första hand din personaladministratör på avdelningen/institutionen.

Sjuk- och friskanmälan

När du blir sjuk anmäler du din frånvaro direkt till din chef eller någon som chefen utsett till kontaktperson samt registrerar frånvaron i systemet Primula. När du är frisk registrerar du en friskanmälan i systemet. Är du sjuk längre än sju kalenderdagar krävs läkarintyg.

Vård av barn och föräldraledighet

Anmäl vård av barn (VAB) direkt till din chef. När du är tillbaka på arbetet registrerar du frånvaron i systemet Primula.

Ansök om föräldraledighet i systemet Primula, minst två månader i förväg. Kom också ihåg att anmäla VAB och föräldraledighet till Försäkringskassan.

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2021-06-30