Hoppa till huvudinnehåll
Vy över sjön Bolmen i soldis med träd i förgrunden. Foto.

LTH profilområde: Vatten

Vattenfrågor är komplexa och måste lösas hållbart och holistiskt. Profilområdet Vatten bidrar till en förbättrad vattenpolicy och praxis genom att öka kunskapen om vatten i samhället och lägger grunden till en förbättrad vattenförvaltning och vattenpolitik.
 

Vi hjälper världen att inse värdet av vatten och ser till att det används på ett hållbart, rättvist och effektivt sätt – för en vattenklok värld.

Fokusområden

Vi studerar grundvattenresurser för hållbar vattenförvaltning. Vårt arbete omfattar kartläggning och övervakning av akviferer (grundvattenmagasin), bedömning av grundvattens sårbarhet och föroreningsrisk, samt interaktion mellan ytvatten och grundvatten. Vidare bedömning och utveckling av geotermisk energi, samt tillståndskontroll och övervakning av vattenkraftsanläggningar. Inom vårt fokusområde använder vi mark-, luft- och vattenbaserad geofysik, vilket gör att vi kan utforska underjorden oförstörande, där vi strävar efter att förstå sambandet mellan geofysiska parametrar och akviferegenskaper och -processer. Dessutom har vi två borriggar för att borra och verifiera geofysiska resultat, och utrustning för att utföra tester som provpumpning, slug- och flödestester, samt insamling av vattenprover. Vi studerar också grundvattenkemiska och isotopegenskaper och utför grundvattenmodellering, inklusive flöde och transport.

Kontakt: Tina Martin och Torleif Dahlin

Rena vattnet fokuserar på olika reningstekniker för att säkerställa tillgången på rent och säkert vatten i samhället. Olika vatten kräver olika typer av reningsteknik och målet är att uppnå tillräcklig kvalitet med så resurseffektiva metoder som möjligt. Vi arbetar med reningsmetoder som avskiljer, omvandlar eller bryter ned föroreningar i vatten baserat på mekaniska, biologiska och kemiska processer, oftast i kombination.
LTH har unik experimentell infrastruktur för forskning inom detta område vilket bidrar
till utvecklingen av vattenreningsprocesser och koncept som nyttjas både vid framställning av dricksvatten och vid rening av olika typer av avloppsvatten.

Tobias Hey och Åsa Davidsson

Hantera vattnet bygger på förståelse för den hydrologiska cykeln och dess påverkan på samhället. Inom delområdet utforskar vi olika samhälleliga aspekter relaterade till vatten, från hur vi styr användandet av vatten till hur vi hanterar svårigheter som översvämningar, erosion och föroreningar. Vattnets påverkar på samhället är komplex, såsom dess betydelse för natur, grödor, djur och rekreation, och kräver därför ett holistiskt, multidisciplinärt angreppssätt. Inom ramen för Hantera vattnet belyses fyra distinkta teman:

 • Vattenflöden i samhället
  Vi utforskar interaktionerna mellan vattenflöden i både naturliga och mänskligt skapade system och deras konsekvenser för det mänskliga samhället. Områden som undersöks inkluderar översvämningar, nederbörd, kustdynamik och rörelsen av föroreningar i vatten. Fokus ligger till stor del på att utveckla lösningar som bidrar till en cirkulär användning av vatten, men vi studerar också samspelet mellan människa, teknik och natur. Stadsplanering och vattenförvaltning utvecklas för att hantera utmaningarna som vattendynamiken medför.
   
 • Vatten, energi och mat
  Vi utforskar sambanden mellan vatten, energi och livsmedelsproduktion. Relationerna mellan energi och produktion av dricksvatten, flöden i vattendrag och vattenkraft samt vatten och livsmedelsproduktion studeras. Fokus ligger på hållbara metoder för att säkerställa effektiv användning av vattenresurser i energi- och livsmedelsproduktionen och inkluderar frågor rörande organisation, lagstiftning, ekonomi, mm.
   
 • Tillgångsförvaltning
  Vi arbetar med den stora tillgång i form av vatteninfrastruktur som har byggts upp genom åren och som ständigt kompletteras med ny infrastruktur. Detta kan vara dricksvatten- och avloppsreningsverk, rörledningsnät, vattenkraftverk, översvämningsskydd, infrastruktur inom industrin och blå-grön infrastruktur i städer. Området innefattar bland annat dokumentation av existerande anläggningar, tillståndsbedömning, beslutsstöd och planering av underhåll och förnyelse.
   
 • Vatten och risk
  Vi behandlar risker förknippade med förändringar och oväntade vattenförhållanden, inklusive översvämningar, extrem nederbörd, torka, havsnivåhöjning samt säkerhet för produktion och leverans av processvatten och dricksvatten. En djup förståelse för klimat och klimatförändringar är avgörande för att bedöma och mildra dessa risker.

Hantera vattnet studerar samhällets vattenförvaltning inom olika sektorer idag samt arbetar med att ta fram lösningar på arbetsformer, processer, mm som kan förbättra det arbetet.

Kontakt: Johanna Sörensen och Andrew Karvonen

Se vattnet tittar på vatten från det lilla till det stora perspektivet. Forskarna använder avancerade ramverk i sitt arbete: artificiell intelligens, DNA-baserade tekniker för att observera mikrobiomer, samt nya sensorer och satellituppdrag (som Sentinel, väderradar och drönare för hydrologisk observation). Instrumenten som används för att observera och övervaka vattencykeln kvantitativt och kvantitativt är allt från traditionella till banbrytande instrument och algoritmer. Målet är att förbättra data och information om vattenresurser och vattenkvalitet för att stödja mer informerat beslutsfattande och hållbar utveckling.

I arbetet med att förbättra vattenobservationsteknikerna i Sverige och världen använder sig forskarexpertisen vid LTH av universitetets avancerade anläggningar och infrastrukturer.

Amir Naghibi och Catherine Paul


Ett foto av vatten, en bro och två vindkraftverk.

Vattenforskarskolan

Vattenforskarskolan tillhandahåller forskningsutbildning inom vattenforskning av hög internationell kvalitet. Skolan erbjuder kurser för doktorander och industrin.

Läs om Vattenforskarskolan på deras webbplats

Kenneth M Persson och Karin Jönsson. Foto.

Koordinatorer

Kenneth M Persson och Karin Jönsson

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal.

Vattenfrågor är komplexa och måste lösas hållbart och holistiskt. Profilområdet Vatten bidrar till en förbättrad vattenpolicy och praxis genom att öka kunskapen om vatten i samhället och lägger grunden till en förbättrad vattenförvaltning och vattenpolitik.
 

Vi hjälper världen att inse värdet av vatten och ser till att det används på ett hållbart, rättvist och effektivt sätt – för en vattenklok värld.

Fokusområden

Vi studerar grundvattenresurser för hållbar vattenförvaltning. Vårt arbete omfattar kartläggning och övervakning av akviferer (grundvattenmagasin), bedömning av grundvattens sårbarhet och föroreningsrisk, samt interaktion mellan ytvatten och grundvatten. Vidare bedömning och utveckling av geotermisk energi, samt tillståndskontroll och övervakning av vattenkraftsanläggningar. Inom vårt fokusområde använder vi mark-, luft- och vattenbaserad geofysik, vilket gör att vi kan utforska underjorden oförstörande, där vi strävar efter att förstå sambandet mellan geofysiska parametrar och akviferegenskaper och -processer. Dessutom har vi två borriggar för att borra och verifiera geofysiska resultat, och utrustning för att utföra tester som provpumpning, slug- och flödestester, samt insamling av vattenprover. Vi studerar också grundvattenkemiska och isotopegenskaper och utför grundvattenmodellering, inklusive flöde och transport.

Kontakt: Tina Martin och Torleif Dahlin

Rena vattnet fokuserar på olika reningstekniker för att säkerställa tillgången på rent och säkert vatten i samhället. Olika vatten kräver olika typer av reningsteknik och målet är att uppnå tillräcklig kvalitet med så resurseffektiva metoder som möjligt. Vi arbetar med reningsmetoder som avskiljer, omvandlar eller bryter ned föroreningar i vatten baserat på mekaniska, biologiska och kemiska processer, oftast i kombination.
LTH har unik experimentell infrastruktur för forskning inom detta område vilket bidrar
till utvecklingen av vattenreningsprocesser och koncept som nyttjas både vid framställning av dricksvatten och vid rening av olika typer av avloppsvatten.

Tobias Hey och Åsa Davidsson

Hantera vattnet bygger på förståelse för den hydrologiska cykeln och dess påverkan på samhället. Inom delområdet utforskar vi olika samhälleliga aspekter relaterade till vatten, från hur vi styr användandet av vatten till hur vi hanterar svårigheter som översvämningar, erosion och föroreningar. Vattnets påverkar på samhället är komplex, såsom dess betydelse för natur, grödor, djur och rekreation, och kräver därför ett holistiskt, multidisciplinärt angreppssätt. Inom ramen för Hantera vattnet belyses fyra distinkta teman:

 • Vattenflöden i samhället
  Vi utforskar interaktionerna mellan vattenflöden i både naturliga och mänskligt skapade system och deras konsekvenser för det mänskliga samhället. Områden som undersöks inkluderar översvämningar, nederbörd, kustdynamik och rörelsen av föroreningar i vatten. Fokus ligger till stor del på att utveckla lösningar som bidrar till en cirkulär användning av vatten, men vi studerar också samspelet mellan människa, teknik och natur. Stadsplanering och vattenförvaltning utvecklas för att hantera utmaningarna som vattendynamiken medför.
   
 • Vatten, energi och mat
  Vi utforskar sambanden mellan vatten, energi och livsmedelsproduktion. Relationerna mellan energi och produktion av dricksvatten, flöden i vattendrag och vattenkraft samt vatten och livsmedelsproduktion studeras. Fokus ligger på hållbara metoder för att säkerställa effektiv användning av vattenresurser i energi- och livsmedelsproduktionen och inkluderar frågor rörande organisation, lagstiftning, ekonomi, mm.
   
 • Tillgångsförvaltning
  Vi arbetar med den stora tillgång i form av vatteninfrastruktur som har byggts upp genom åren och som ständigt kompletteras med ny infrastruktur. Detta kan vara dricksvatten- och avloppsreningsverk, rörledningsnät, vattenkraftverk, översvämningsskydd, infrastruktur inom industrin och blå-grön infrastruktur i städer. Området innefattar bland annat dokumentation av existerande anläggningar, tillståndsbedömning, beslutsstöd och planering av underhåll och förnyelse.
   
 • Vatten och risk
  Vi behandlar risker förknippade med förändringar och oväntade vattenförhållanden, inklusive översvämningar, extrem nederbörd, torka, havsnivåhöjning samt säkerhet för produktion och leverans av processvatten och dricksvatten. En djup förståelse för klimat och klimatförändringar är avgörande för att bedöma och mildra dessa risker.

Hantera vattnet studerar samhällets vattenförvaltning inom olika sektorer idag samt arbetar med att ta fram lösningar på arbetsformer, processer, mm som kan förbättra det arbetet.

Kontakt: Johanna Sörensen och Andrew Karvonen

Se vattnet tittar på vatten från det lilla till det stora perspektivet. Forskarna använder avancerade ramverk i sitt arbete: artificiell intelligens, DNA-baserade tekniker för att observera mikrobiomer, samt nya sensorer och satellituppdrag (som Sentinel, väderradar och drönare för hydrologisk observation). Instrumenten som används för att observera och övervaka vattencykeln kvantitativt och kvantitativt är allt från traditionella till banbrytande instrument och algoritmer. Målet är att förbättra data och information om vattenresurser och vattenkvalitet för att stödja mer informerat beslutsfattande och hållbar utveckling.

I arbetet med att förbättra vattenobservationsteknikerna i Sverige och världen använder sig forskarexpertisen vid LTH av universitetets avancerade anläggningar och infrastrukturer.

Amir Naghibi och Catherine Paul


Människor med forskningsutrustning i skogen. Foto.

Mer om

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal

Ett foto av vatten, en bro och två vindkraftverk.

Vattenforskarskolan

Vattenforskarskolan tillhandahåller forskningsutbildning inom vattenforskning av hög internationell kvalitet. Skolan erbjuder kurser för doktorander och industrin.

Läs om Vattenforskarskolan på deras webbplats

Kenneth M Persson och Karin Jönsson. Foto.

Koordinatorer

Kenneth M Persson och Karin Jönsson

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal.