Bygg- och miljöteknologi

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi bedriver forskning och undervisning i byggande av hus, broar, dammar, vattenledningar avseende deras funktion, säkerhet, miljöpåverkan och uthållighet. Verksamheten spänner över ett brett fält, från snösmältning och översvämningar i regioner via stadens hus, broar och ledningar ner till materialskala och sprickbildning i betong, liksom tusenårig transport av föroreningar i grundvatten till minutsnabba brandutvecklingsförlopp i byggnader.

Institutionen svarar för huvuddelen av undervisningen inom programmen Väg- och vatten, Brandingenjör, Riskhantering och har väsentligt ansvar för Ekosystemteknikprogrammet.

Institutionen för bygg- och miljöteknologi, LTH Bygg- och miljöteknologi

Forskning bedrivs framför allt inom följande områden:

Brandteknik och riskhantering

Vid avdelningen för Brandteknik och riskhantering bedrivs forskning om brandsäkerhet i byggnader och om sannolikheter för och konsekvenser av olika sorters olyckor. Man studerar utveckling av bränder, mänskligt beteende vid brand, metoder och hjälpmedel för släckning av bränder och sårbarhetsanalys av kritiska infrastruktursystem. Även forskning inom risk- och säkerhetshantering bedrivs.
Nyckelord: Brand och brandteknik, Brandutveckling, släckmedel, riskanalys, miljöpåverkan, räddningstjänst, utrymningssäkerhet, riskhantering i kommun och samhälle

Byggnadsfysik

Vid Byggnadsfysik studeras hur värme, fukt och luft transporteras genom byggnadsdelar och byggnader. Forskningsresultaten används för att utveckla enskilda byggnadsdelar, såsom grunder, ytterväggar, fönster och tak. Målet är skapa energieffektiva och fuktsäkra hus med behagligt inneklimat.
Nyckelord: Värme- och fukttransport, inomhusklimat, sunda hus, energianvändning

Byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial forskar kring olika byggnadsmaterials egenskaper och hur de beter sig inom olika användningsområden. Materials hållfasthet, beständighet och miljöpåverkan bestäms och tillämpas vid livslängdsbedömning, materialåtervinning och inomhusluftkvalitet. Det material som studeras mest ingående är betong men även trä och murverk studeras.
Nyckelord: betongteknologi, tegel, kalorimetri, trä, fukt, brottmekanik, brottprocesser, reparation, innemiljö, skadeanalys och reparationer, uttorkning av byggfukt, materialnedbrytning, transportprocesser, puts

Installationsteknik

Vid Installationsteknik utvecklas tekniska lösningar för att uppnå behagligt klimat i byggnader (ventilation, uppvärmning, kyla, reglering). Man utgår från ett helhetsperspektiv som innebär komfort, energieffektivitet, god luftkvalitet, system och material som är uthålliga sett över hela livscykler.
Nyckelord: innemiljö, Inomhusklimat, energianvändning, livscykelanalys, komfort

Konstruktionsteknik

Vid Konstruktionsteknik studerar man hur det bärande systemet i byggnader, broar och andra byggnadsverk skall utformas för att vara säkert och robust. Hållbarhet, säkerhet och riskbedömning är centrala områden. Forskning bedrivs inom betong-, trä- och murverkskonstruktioner, liksom IT-stöd i projektering och byggande.
Nyckelord: Tillförlitlighet, stora konstruktioner, betong, trä, murverk, CAD, Byggnadsverk - hållbarhet och säkerhet

Teknisk vattenresurslära

Teknisk vattenresurslära bedriver forskning om vattentillgångar och hur vatten uppehåller sig och transporteras i naturen och i stadens system. Man forskar om regnvattnets rörelser genom mark och grund och hur regn och smältvatten når floder, om översvämningar och om hur system kan utformas för att konsekvenser av översvämningar skall begränsas, om strömning, föroreningsspridning och erosion längs kuster och i sjöar. Verksamheten har internationell prägel med flera gästforskare och uppdrag runt om i världen.
Nyckelord: Avdunstning, Avrinningsbildning, Avrinning, Dagvatten, Erosion, - kust och sjö, Evaporation, Evapotranspiration, Flodkontroll, Fysikalisk limnologi, Föroreningstransport, Grundvatten och grundvattenförorening, Gröna tak, Hydraulik, Hydrodynamik, Hydrologi, Infiltration, Klimat och klimatvariationer, Kusterosion, Kustprocesser, Markvatten, Nederbörd, Omättad markzon, Regnprocesser, Regn- och dagvatten, Rurala områden, Sandtransport, Snöhydrologi, Snösmältning, Stranderosion, Urbana områden, Vatten i stad och natur
 

 

FuktCentrum

Fuktcentrum är ett kunskapscentrum för byggrelaterade fuktfrågor.

Kunskapscentrat ska verkar för att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information inom fuktområdet.

Fuktcentrum, LTH FuktCentrum, LTH

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-15