Arkitektur och byggd miljö

Institutionen för arkitektur och byggd miljö undervisar och forskar om arkitektonisk utformning av den byggda miljön samt byggprocessen från planering, projektering och byggande till förvaltning. Utöver huvudansvaret för undervisningen på Arkitektprogrammet ges även undervisning på programmen för industridesign, lantmäteri, brandingenjör och väg- och vatten.

Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH Arkitektur och byggd miljö

Forskning bedrivs framför allt inom följande områden:

Arkitekturhistoria

Arkitekturhistoria bedriver undervisning och forskning i syfte att förmedla en sammanhängande utvecklingsbild av byggnadskonsten och trädgårdskonsten främst i Europa från antiken till våra dagar, och att belysa sambandet mellan arkitekturhistoria och nya arkitekturströmningar.

Bebyggelsevård

Bebyggelsevård omfattar restaurering, ombyggnad, förvaltning och förnyelse av äldre och sentida bebyggelsemiljöer och byggnader. Forskningen är inriktad på olika design- och vårdprogram samt bevarande och förnyat användande av traditionella material och metoder. Några exempel är laserteknik för byggnadsundersökning, färg i byggd miljö, flygplatsernas utveckling och kyrkobyggnadernas framtid.

Boende och bostadsutveckling (HDM)

Flertalet anställda inom Boende och bostadsutveckling (HDM) är engagerade i forskning och utbildning som handlar om boendet och stadsrummets utformning, tillkomst och användning, framförallt i utvecklingsländer. De samarbetar med och stödjer politiker, arkitekter och planerare i t ex Latinamerika och Nordafrika. Vidareutbildningar ges även till hitresande forskare och experter.
Nyckelord: samhällsplanering, katastrofförebyggande, social integrering, bostadsfinansiering, genusperspektiv i planering, FN:s milleniemål, slumområden

Byggnadsfunktion

Byggnadsfunktion behandlar relationen människa - byggd miljö i de avseenden som har betydelse för arkitektonisk gestaltning. Ämnets tillämpningsområde är den byggda miljöns tillkomst, användning och förändring. Användarperspektivet är grundläggande för de kunskaps- och kommunikationsfrågor i designprocessen som särkskilt fokuseras.

Formlära

I ämnet Formlära bedrivs undervisning om visionär, experimentell arkitektur, inom allt från stadsplanering till hur olika material kan användas. Viktig är också undervisningen i grundläggande estetiska ämnen. Forskningen är inriktad på konstnärliga metoder inom arkitektur och design samt om hur den bildkultur som finns i samhället påverkar arkitektur och design.
Nyckelord: Experiment, arkitektur, planering, estetik, design, konst

Miljöpsykologi

Miljöpsykologiforskar i hur människor upplever och påverkas av sin omgivning, t ex interiörer, stadsrum eller landskap, samt hur de genom sitt beteende själv påverkar miljön. Vidare studeras olika gruppers behov som äldre, barn och funktionshindrade. Aktuella forskningsprojekt är bl a ljusets inverkan på människors hälsa och välbefinnande och färgsättningens betydelse för upplevelsen av stadsbilden. Andra projekt är upplevelsen av och attityden till vindkraft samt skolmiljöer för barn med kognitiva funktionshinder.
Nyckelord: miljöpåverkan, mänskliga behov, upplevelser, helhetssyn, färgupplevelser

Stadsbyggnad

Stadsbyggnad handlar om den fysiska utformningen av stadsdelar, städer och hela regioner, från detalj­utformning av stadsrum till strukturell planering i regional skala. Det övergripande målet är att åstadkomma attrak­tiva stadsmiljöer med möjlighet till långsiktig social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Urbana studier

Forskargruppen inom Urbana studier analyserar stadens utformning, liv och utveckling inom ramen för det nya stadslandskapet. Centrala områden är det offentliga rummets förändringar, vardaglig användning av stadens olika miljöer, samt den samtida problematiken kring hållbar stadsutveckling. Samarbete bedrivs med forskare inom bl a Kulturgeografi, Urbansociologi och Trafikplanering.
Nyckelord: urbanitet, urbanism, stadens utformning, stadsutveckling, vardagsliv, urbanteori

Utlandsbyggande

Utlandsbyggande (Architecture and Devlopment Studies) undervisar och forskar om arkitektur och design i extrema miljöer, d v s under andra omständigheter och förutsättningar än de svenska. Framförallt anordnas fältstudier för studenter i utvecklingsländer, t ex i Kenya. Samarbete bedrivs med NASA för utformning av rymdskepp och boende på andra planeter.
Nyckelord: Dynamic Systems Design, Life Support Systems, Future city, sustainable design, habitation

 

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2019-02-15