Skip to main content

Akademisk personal

Anders Ahlberg

Jag är universitetslektor, docent och ETP vid CEE där jag ger högskolepedagogisk utbildning och stöd för LTH:s lärare och doktorander. Jag har också en aktiv roll som fakultetsstudierektor för forskarutbildningen vid fakultetens forskarutbildningsnämnd. Mina arbetsuppgifter omfattar bl.a. det LTH-gemensamma kursutbudet för doktorander och den docentförberedande utbildningen och annan forskarhandledarutbildning vid LTH. Den långsiktiga strategin är att skapa lokal pedagogisk kunskap som underlag för beslutsfattande kring LTH:s forskarutbildningar. Jag har en bakgrund som forskare och lärare i berggrundsgeologi vid Lunds universitet, och därmed också ett uttalat intresse för utveckling av fält- och lab-undervisning. Förutom mitt huvudsakliga arbete vid LTH så är jag också verksam inom iEarth, ett konsortium som beforskar och utvecklar norsk geologiundervisning.  

E-post: anders.ahlberg@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 71 55, +46 76 136 82 90

Håkan Linder

Jag arbetar till största delen på utbildningen Tekniskt Basår där jag undervisar i alla matematikkurser inom utbildningen. Jag har även övergripande administrativa uppgifter inom utbildningen genom rollen som programledare. Utöver detta undervisar jag ibland även i några matematikkurser på LTH:s högskoleingenjörsprogram. Jag arbetar uteslutande på LTH i Helsingborg.

E-post: hakan.linder@lth.lu.se
Telefon: +46 737 41 22 29

Ingrid Svensson

Jag är universitetslektor och docent i biomedicinsk teknik, innehar ETP och jobbar deltid som pedagogisk utvecklare vid CEE. Jag har ett brett pedagogiskt intresse och har varit aktiv på olika nivåer och i många olika sammanhang under mina mer än 30 år vid LTH. På senare år har jag framför allt varit engagerad i utvärdering, både av utbildning och pedagogisk kompetens. I min egen lärargärning har jag utvecklat såväl kurser och kurslitteratur som utbildningsprogram.

E-post: ingrid.svensson@bme.lth.se
Telefon: +46 46 222 75 25
Mobil: +46 70 234 10 29

Jenny Schelin

Jag är universitetslektor och docent i livsmedelsmikrobiologi samt programledare för mastersprogrammet i läkemedelsteknologi. Jag arbetar främst på teknisk mikrobiologi vid Kemiska institutionen, men även på Förpackningslogistik vid Instituionen för designvetenskaper. Jag undervisar framtida bioteknik-, kemiteknik- och ekosystemteknikingenjörer samt mastersstudenter från flera olika program. På förpackningslogistik är jag en av två programkoordinatorer för Erasmus Mundus mastersprogrammet ”Food Innovation och Product Design” (FIPDes). Övergripande fokus i min forskning är livsmedelssäkerhet och livsmedelsburen mikrobiell virulens: med andra ord, att förstå hur olika bakterier som kan orsaka matförgiftning överlever, tillväxer och producerar toxiner i olika livsmedel, produktionsmiljöer, förpacknings- och lagringsförhållanden. Jag innehar ETP och är regelbundet extern sakkunnig vid bedömning av pedagogisk skicklighet nationellt. Att koppla vår undervisning på LTH till studenternas framtida yrkesroll brinner jag extra mycket för. På CEE är jag främst engagerad i kursen om att utveckla, leda och driva kurser samt i LTH:s pedagogiska akademi (ETP).

E-post: jenny.schelin@tmb.lth.se
Telefon: +46 46 222 03 11 

Jesper Samuelsson

Under hösten 2023 och början på 2024 kommer jag som studentamanuens att driva ett projekt om hur högskolepedagogiken påverkar närvaro i salsundervisningen. Parallellt, studerar jag till civilingenjör i ekosystemteknik med inriktning energisystem. Under min studietid har jag till exempel varit engagerad i mitt studieråd, varit studierådsordförande, heltidsarvoderad på Teknologkåren som Utbildningsansvarig för interna frågor, studentrepresentant i ledningsgruppen för grundutbildning vid LTH samt andra studentrepresentationsuppdrag inom grundutbildning på LTH, LU och för SFS.

Mina främsta intressen ligger inom att utvärdera och identifiera delar i utbildningen som särskilt bidrar till hög eller låg utbildningskvalitet samt att konkretisera förslag på åtgärder som ökar studenternas engagemang och därmed deras lärande inom respektive utbildningsinnehåll. Min målbild är att alla studenter och lärare ska mötas av engagemang för lärande, innovation och kreativitet i alla undervisningsmiljöer.

E-post: jesper.samuelsson@lth.lu.se

Johan Mauritsson

Jag är professor i atomfysik och sedan 2023 en av två programansvariga för LTH Career Academy. Jag har fram till och med 2023 suttit i karriärnämnden och sitter sedan 2022 också med i LTH:s ledningsgrupp för grundutbildning med särskilt ansvar för livslångt lärande. Min forskning handlar om ultrakorta laserpulser som vi skapar i det extremultravioletta området med hjälp av högeffektlasrar och använder för att studera hur elektroner rör sig i atomer och molekyler. Jag tycker om att popularisera fysik och har flera år hjälpt till med LTH:s julkalender och jag sitter med i redaktionen för Fysikaktuellt.

E-post: johan.mauritsson@fysik.lth.se
Telefon: +46 46 222 76 54

Lene Nordrum

Jag är universitetslektor i engelska, English for specific purposes vid SOL-centrum. Jag håller de flesta av de LTH:s gemensamma Academic Writing - kurser i forskarutbildningen och bedriver forskning inom skrivpedagogik och funktionell lingvistik.

E-post: lene.nordrum@englund.lu.se
Telefon: +46 46 222 75 59

Michael Cimbritz

Jag är universitetslektor och docent i vattenförsörjnings- och avloppsteknik och tillika studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för Kemiteknik. Min forskning handlar om hur olika organiska mikroföroreningar, exempelvis läkemedelsrester, kan avskiljas från avloppsvatten. Jag har ett stort intresse för forskarhandledning och för ingenjörers och forskares skrivande på svenska. På CEE jobbar jag med högskolepedagogisk utbildning och frågor kopplade till forskarutbildningen.

E-post: michael.cimbritz@chemeng.lth.se
Telefon: +46 46 222 82 95
Mobil: +46 72 522 41 74

Mirjam Glessmer

Jag är universitetslektor och kom till LTH som pedagogisk utvecklare i januari 2022. Min bakgrund har jag inom fysisk oceanografi men de senaste tio åren har jag arbetat inom akademisk utveckling och med att kommunicera vetenskap i Tyskland och Norge. Jag har ett stort intresse för "co-creation", det vill säga att involvera studenter i utvecklingen av sin egen utbildning, samt att få studenter att känna sig trygga och som att de verkligen hör hemma på universitetet. Jag har en anställning som adjungerad lektor vid University of Bergen, där vi just nu håller på att introducera co-creation i undervisningen samtidigt som vi forskar kring ämnet. Mina favoritprojekt handlar om att hjälpa studenter se vetenskapliga ämnen i sin vardag: #KitchenOceanography (utforska oceanfysik med hjälp av prylar du har hemma) och #WaveWatching (upptäck fysik överallt – på diskbänken, i en vattenpöl på gatan, i havet). Jag skriver om en del av mina tankar kring lärande och undervisning – särskilt i förhållande till ämnen som anknyter till vatten, eller undervisning utomhus och i labb – på min personliga blogg https://mirjamglessmer.com såväl som på Twitter. På Instagram kan du följa min dagliga vågkoll. Välkommen att ta kontakt med mig!

E-post: mirjam.glessmer@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 94 54
Mobil: +46 73 050 20 40

Roy Andersson

Jag är universitetslektor och arbetar både som lärare vid Institutionen för datavetenskap och som pedagogisk utvecklare vid CEE. Från och med okotber 2022 är jag också  föreståndare för CEE. Jag har arbetat som pedagogisk utvecklare sedan 1998 och mitt främsta intresseområde är att stödja lärare i att utveckla sin undervisning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, med andra ord stödja Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Jag ansvarar för de behörighetsgivande högskolepedagogiska kurserna vid LTH och undervisar själv i flera av kurserna och jag är medlem i LTH:s Pedagogiska Akademi sedan 2002. Sedan 2015 har jag också en deltidsanställning som universitetslektor vid Centre for Excellence in Biology Education (bioCEED) vid universitetet i Bergen.

E-post: roy.andersson@cs.lth.se
Telefon: +46 46 222 49 07

Sandra Nilsson

Jag är universitetsadjunkt i datavetenskap, Excellent Teaching Practitioner/ETP samt jobbar deltid som pedagogisk utvecklare vid CEE. Mina speciella intressen ligger inom bedömning, utvärdering, tröskelbegrepp och kognitiva processer - med särskilt fokus på hur studenter lär sig och hur aktiv undervisning och minimering av stereotyphot kan förbättra lärandet. På CEE är jag medansvarig för kursen Undervisning för Aktivt lärande och vid Datavetenskap undervisar jag i grundläggande programmering för flera olika program vid LTH.

E-post: sandra.nilsson@cs.lth.se
Telefon: +46 46 222 03 68

Sara Ek

Jag är professor i immunteknologi och sedan 2023 en av två programansvariga för LTH Career Academy. Jag har under de senaste åren haft olika uppdrag på LU, som prefekt, ledamot i forsknings-
nämnden på LTH, och framöver sitter jag i LU:s styrelse som verksamhets-
representant. Min forskning handlar om hur immunförsvaret interagerar med cancerceller, och syftar till att förstå hur dessa mekanismer kan användas för att förbättra behandlingen för patienter. Jag har erfarenhet av att kommersialisera min forskning och driver doktorand/postdok program med inriktning mot klinisk implementering och innovation.

E-post: sara.ek@immun.lth.se
Telefon: +46-46 222 38 24

Thomas Olsson

Jag är universitetslektor och docent i pedagogisk utveckling och har en doktorsexamen i kemiteknik. Jag arbetar främst med system för bedömning och belöning av pedagogisk skicklighet (som LTH:s Pedagogiska Akademi) samt forskning, utveckling och undervisning inom detta område. Jag håller workshops, seminarier och föredrag kring pedagogisk skicklighet och universitetsutbildning, såväl nationellt och internationellt, och jag har varit pedagogiskt sakkunnig vid många anställnings- och befordringsärenden vid olika universitet. Jag deltar aktivt i forskningsprojekt om undervisning och pedagogisk skicklighet med samarbetspartners från andra länder, främst Sydafrika.

E-post: thomas.olsson@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 76 90

Torgny Roxå

Jag är universitetslektor och docent och har jobbat med akademisk utveckling i över 30 år. Jag är lärare i pedagogiska kurser och stödjer universitetslektorer och lärare samt handleder doktorander. Min forskning handlar om lärandet inom högskolepedagogiska organisationer. De fokuseras på meso nivån, det vill säga på arbetsgrupper, disciplinära samhällen och avdelningar. Tanken är att dessa grupper av akademiker genom sociokulturella processer stabiliserar organisationerna och gör dem motståndskraftiga med både positiva och negativa konsekvenser. Jag deltar också i utvecklingen av akademisk utveckling som yrke, både nationellt och internationellt. Under åren har jag varit extern examinator vid Oxford University och gästprofessor vid Ulster University och McMaster University. Jag tjänstgjorde också i tre år som vice president inom International Society for the Scholarship of Teaching and Learning.

E-post: torgny.roxa@lth.lu.se
Telefon: +46 706 57 28 32

Page Manager: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-07