Skip to main content

Bedömningsprocessen

Ansökan

Lärare som ansöker skall för bedömning sända in (i pdf-format, se nedan):

  • Pedagogisk portfölj
  • CV med en särskild avdelning för pedagogisk verksamhet
  • Prefektens rekommendation
  • Intyg om genomförda samtal med två kritiska vänner

Dessutom kommer sökande lärare att intervjuas.

Den pedagogiska portföljen

Den pedagogiska portföljen består av ett personligt dokument i vilket den sökande presenterar sin undervisningsfilosofi (reflektioner kring undervisning och studenters lärande) tillsammans med integrerade exempel från den pedagogiska praktiken. Portföljens totala omfång (förutom CV, intyg, referenser, dokument etc.) bör vara ca 10-12 sidor.

CV med en särskild avdelning för pedagogisk verksamhet

Den sökandes CV skall vara sammanställd så att bedömarna kan skapa sig en bild av den sökandes pedagogiska verksamhet, pedagogiska utbildning och andra relevanta erfarenheter.

Yttrande från prefekt

Till ansökan ska bifogas ett yttrande från den sökandes prefekt (i tillämpliga fall med förankring på avdelningsnivå). Prefekten får på detta sätt möjlighet att visa att han eller hon är förvissad om att den sökande är en bra lärare som framför allt inte har brister i sin relation med sina studenter eller kollegor.

Intyg om genomförda samtal med två kritiska vänner

Till bedömningsunderlaget skall bifogas intyg om att den sökande diskuterat portföljens innehåll med minst två personer som sedan tidigare innehar ETP. Dessa personer verkar som kritiska vänner och samtalen ska inriktas mot portföljens innehåll med syftet att identifiera möjliga förbättringar av portföljen (de kritiska vännerna har inget bedömningsansvar). Den sökande väljer själv sina kritiska vänner och ansvarar för att samtalen kommer till stånd.

Bedömargruppen

Den sökandes meriter ska bedömas av en särskilt utsedd bedömargrupp (bedömarna). Till bedömare kan den utses som själv innehar ETP. I bedömargruppen ska dessutom ingå en extern bedömare (från ett annat lärosäte). Till gruppen knyts också en intern pedagogiskt sakkunnig. Bedömargruppen utses av Karriärnämnd LTH och lämnar ett beslutsunderlag till nämnden med förslag om antagning eller avslag på ansökan. Intern pedagogiskt sakkunnig deltar ej i beslutet om att föreslå bifall eller avslag.

Intervjun

Den sökande läraren kallas till en intervju med delar (oftast tre personer tillsammans med intern pedagogiskt sakkunnig) av bedömargruppen. Intervjun ska fungera som ett komplement till prefektens och studentkårens yttranden och den inlämnade portföljen. Det är av särskilt intresse att den intervjuade stärker bilden av att den egna filosofin och den egna verksamheten utgör en integrerad helhet. Förutom detta ska intervjun följa portföljen på ett sådant sätt att läraren ges möjlighet att muntligen fördjupa och utveckla teman och exempel från den pedagogiska praktiken.

Karriärnämnd LTH

Karriärnämnd LTH har ett övergripande ansvar för ETP-processen och fördelar arbete till bedömargruppen. Nämnden beslutar att föreslå LTH:s Rektor att anta eller avslå ansökan efter motivering från bedömargruppen.

Page Manager: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-07