Skip to main content

Excellence in Academia Through Gender Equality

 

På LTH bedrivs ett arbete med sikte på att vara en attraktiv arbetsgivare och nå målen om ett jämställt universitet. 

Excellence in academia through gender equality är ett projekt som drivs 2018–2022 för att – inom områden som bedöms strategiskt betydelsefulla för den tekniska fakulteten vid Lunds universitet – rekrytera juniora och lovande lärare av underrepresenterat kön som biträdande universitetslektorer.

På sikt ska satsningen bidra till ett större rekryteringsunderlag när det gäller seniora lärare och till jämnare könsfördelning bland LTH:s professorer.

Högre krav ställs – talanger scoutas brett

Inom Excellence in Academia Through Gender Equality krävs erfarenhet av annan forskningsmiljö, exempelvis doktorsexamen från annat universitet. Krav ställs även på postdoktorerfarenhet eller motsvarande från näringslivet. Detta är oftast inte fallet när biträdande universitetslektorer rekryteras.

Både ämnet som kandidaterna verkar inom och rekryteringen i sig ska anses vara av strategisk vikt för LTH.

När institutionerna nominerar kandidater av underrepresenterat kön ska de namnge flera tänkbara. Skälet till att fakulteten ber institutionerna att ange och vidtala många starka kandidater är att se till att institutionerna får större kännedom även om dem som befinner sig "långt" utanför LTH, och att kandidaterna själva får höra om möjligheterna på LTH. 

Meriter gäller som vanligt, men finansieringen skiljer sig åt

Den som anställs inom ramen för Excellence in academia through gender equality ska uppfylla kraven på förtjänst och skicklighet, det vill säga vara den mest kvalificerade. 

Om ansökan beviljas betalar LTH centralt 52 procent av lönen, sett över de sex år som tjänsten varar. Om den mest meriterade inte är av underrepresenterat kön kan institutionen välja att gå vidare med kandidaten, men då utan centrala medel från LTH.

En förstärkning

Excellence in academia through gender equality innebär att fler biträdande universitetslektorer kan anställas av institutionerna, eftersom det handlar om ett tillskott i form av gemensamma fakultetsmedel.

Vid sidan av de cirka fyra anställningar per år som görs inom ramen för projektet pågår institutionernas ordinarie rekryteringar. Tidigare anställdes cirka åtta till tio biträdande universitetslektorer per år på LTH. Numera är antalet, inklusive de biträdande universitetslektorer som anställs inom Excellence in academia through gender equality, cirka 12–14 per år.

Excellenssatsning för jämnare könsfördelning

LTH-initiativet Excellence in academia through gender equality är en satsning på excellens inom akademin som samtidigt ska jämna ut könsobalanser. 

Satsningen ger incitament åt LTH:s institutioner att i jakten på biträdande universitetslektorer mer aktivt ”scouta” framstående kandidater av underrepresenterat kön, även utanför LTH. Den som anställs inom ramen för projektet ska verka inom ett för LTH strategiskt område, ha erfarenhet av annan forskningsmiljö och vara den mest meriterade av alla sökanden.

Finansieringen gäller fyra anställningar per år under en fyraårsperiod. Därutöver sker LTH:s ordinarie rekryteringar. LTH har idag cirka 1 350 anställda forskare och lärare.

Cyklande student på campus

På väg mot ett mer jämställt universitet

På LTH bedrivs ett arbete med sikte på att vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till målen om ett jämställt universitet. 

Inom många institutioner och forskarlag vid LTH är kvinnor kraftigt underrepresenterade.

Institutionen för livsmedelsteknik utgör ett undantag – där är en större andel kvinnor än män professorer.

Page Manager: camilla.nilsson@kansli.lth.se | 2020-09-16