Högskolepedagogisk kompetensutveckling

Genombrottets kursutbud

Genombrottet ansvarar för de behörighetsgivande högskolepedagogiska kurserna vid LTH, vilka  följer det beslut Sveriges Universitets- & Högskoleförbund fattade den 17 november 2005 om att anta rekommendationer för mål och omfattning av högskolepedagogisk utbildning.Se även Utbildningsplan för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU) vid LTH

Mål 
(utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen för utbildning på avancerad nivå.)

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningens övergripande mål är

  • att kursdeltagaren skall ha utvecklat kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.

Detta innebär att kursdeltagaren skall ha utvecklat

  • kunskaper om studenters lärande i högre utbildning utifrån teori och forskning med utbildningsvetenskaplig relevans
  • förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning på vetenskaplig grund inom det egna kunskapsområdet och att stödja individers och gruppers lärande
  • ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen och till värdegrundsfrågor såsom vetenskaplighet, demokrati, jämställdhet och likabehandling i den högre utbildningen
  • kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning
  • förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen
  • och redovisat ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning inom det egna kunskapsområdet relaterat till utbildningsvetenskaplig teori och forskning.

Behörighet för läraranställning:
Högskoleförordningen kräver visad pedagogisk skicklighet för att anställas som lektor eller professor. Detta har Lunds universitet utvidgat att gälla även adjunkter. Lunds universitet har även preciserat att pedagogisk skicklighet skall innefatta högskolepedagogisk utbildning.

Av Lunds universitets föreskrifter rörande anställning av lärare - anställningsordningen (styrelsebeslut Dnr LS 2010/771) - framgår att för att uppnå behörighet som professor, universitetslektor och universitetsadjunkt ska den sökande bland annat ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat mot­svarande kunskaper.

Enligt Plan för kompetensförsörjning vid Lunds universitet (Kompetensförsörjningsplan 2010-2020) finns som övergripande mål för kompetensutveckling att alla lärare ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om tio veckor.

Alla doktorander skall erbjudas högskolepedagogisk utbildning omfattande minst två veckor. Doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Se styrelsebeslut Dnr LS 2011/701.

Genombrottets kursutbud

Kurser av andra kursgivare

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2015-11-06