Risk, säkerhet och krishantering

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Utbildningen är för dig som vill skapa säkra, konkurrenskraftiga verksamheter och trygga, motståndskraftiga samhällen. Centralt i utbildningen är att, med ingenjörens verktygslåda, förstå och lösa problem som rör risk, säkerhet och krishantering.


Inom alla delar av samhället och i alla typer av verksamheter inträffar oförutsedda händelser som kan orsaka skador på människors liv och hälsa, miljö, ekonomi samt de infrastrukturer som utgör samhällets fundament. Skador kan uppstå i både vardagen och i kriser, i både olyckshändelser och då någon vill åsamka samhället skada, samt i både akuta och mer utdragna förlopp. Eftersom samhället ständigt utvecklas kommer utmaningarna med att hantera framtidens olyckor och kriser också att ständigt förändras. 

För att uppnå ett säkert och långsiktigt hållbart samhälle krävs proaktivt och kontinuerligt arbete för att anpassa samhället till de nya utmaningarna. Framgångsrik hantering av risker och kriser handlar om att förstå och kunna påverka medborgares, anställdas, företags, offentliga verksamheters och samhällets förmågor och sårbarheter. I ett komplext och sammankopplat samhälle, med snabb teknikutveckling, krävs att personer med djup kunskap om risk, säkerhet och krishantering kan fungera som en länk mellan olika ämnesexperter och beslutsfattare. Oavsett deras karaktär bottnar också många olyckor och kriser ofta i liknande orsaksmönster där många metoder för riskhantering är generellt användbara.  

Civilingenjörsutbildningen i risk, säkerhet och krishantering ger dig förutsättningar och verktyg för att kunna förstå, analysera och påverka samspelet mellan människa, teknik, organisation och det omgivande samhället. I utbildningen kombineras kunskap om naturvetenskap, teknik och samhälle med kunskap om metoder för att analysera och hantera risker och kriser – oavsett vad det är för typ av händelser det handlar om.

Upplägg och innehåll

Utbildningen består av en grundläggande del och en fördjupande del. Under de första tre åren får du som student en kunskapskärna inom risk, säkerhet och krishantering, nödvändiga baskunskaper och tillämpad kunskap om riskhantering. Du får bland annat lära dig om beslutsfattande, riskanalyser och hur verktyg kan appliceras inom centrala områden såsom tekniska system, miljö, hälsa, informationssäkerhet, försörjningskedjor, krisberedskap och civilt försvar.Du får även kunskap om samspelet mellan människa, teknik och organisation.

De sista två åren läser du en specialisering som ger dig en fördjupning inom ett delområde. Du kan välja att fördjupa dig inom krisberedskap och samhällssäkerhet, systemsäkerhet eller riskmodellering.

Du har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands vid ett av Lunds universitets utbytesprogram.

Framtiden

Som civilingenjör i risk, säkerhet och krishantering finns det många möjligheter och arbetsmarknaden är mycket god. Frågor som rör risk, säkerhet och krishantering finns inom alla typer av verksamheter, privata såväl som offentliga. En stor variation av oönskade händelser och hot är relevanta i dessa sammanhang, såsom fel i tekniska system, klimatförändringar, avbrott i kritiska infrastrukturer.

Arbete med fokus på risk, säkerhet och krishantering handlar om att förebygga så att olyckor och kriser inte inträffar, att förbereda sig för och hantera de händelser som trots allt inträffar samt att lära sig från egna och andras erfarenheter. Proaktivt arbete är nyckeln till att effektivt kunna reducera eller i bästa fall eliminera risker och den kompetens som behövs för ett lyckat arbete inom dessa tillämpningsområden är omfattande. En viktig kompetens är förmågan att identifiera, analysera och bedöma risker och hot samt att verka i gränslandet mellan experter och beslutsfattare.

Förutom att arbeta med att utveckla lösningar på riskhanteringsproblem som reducerar riskerna här och nu handlar arbetet även om att åstadkomma lösningarna som är hållbara. Hållbara lösningar kan här handla om att de ska vara effektiva även på lång sikt, att de ska innebära en rättvis fördelning av kostnader och nyttor samt att de inte ska ge negativa bieffekter på till exempel klimat och miljö.

Stort behov av civilingenjörer inom risk, säkerhet och krishantering

Med en examen i risk, säkerhet och krishantering är du efterfrågad, både i Sverige och internationellt, och arbetsmarknaden är mycket god. Frågor som rör samhällssäkerhet, klimatanpassning, krisberedskap, informationssäkerhet och civilt försvar förväntas få ytterligare ökat fokus i framtiden. Nyligen inträffade händelser såsom Covid19-pandemin, omfattande skogsbränder, och cybersabotage mot svenska företag vittnar om ett stort behov av ökad riskhanteringskompetens. Nästa gång som samhället påverkas kan det dock handla om något helt annat, såsom omfattande elavbrott, läkemedelsbrist eller hybridkrigföring vilket kräver proaktivt arbete med analyser, planering, beslutsfattande, övning, med mera.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Examensbenämning

Civilingenjörsexamen i risk, säkerhet och krishantering
Master of Science in Engineering, Risk, Safety and Crisis management

Årskurs / 1 /

Matematik och statistik

Naturvetenskap

Programmering

Människans kognition

Grundläggande riskkunskap

Årskurs / 2 /

Matematik och statistik

Ekonomi och beslutsfattande

Organisation och ledarskap

Grundläggande riskkunskap

Tillämpad riskkunskap

Årskurs / 3 /

Matematik och statistik

Människa, teknik, organisation och miljö

Grundläggande riskkunskap

Tillämpad riskkunskap

Projektarbete

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Krisberedskap och samhällssäkerhet, Systemsäkerhet, Riskmodellering

Valfria kurser

Projektarbete

Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Carola Persson

Programplanerare

carola.persson@lth.lu.se

046-222 37 40

Marcus Abrahamsson

Programledare

marcus.abrahamsson@risk.lth.se

046-222 97 17