Hoppa till huvudinnehåll

Risk, säkerhet och krishantering

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Utbildningen är för dig som vill skapa säkra, konkurrenskraftiga verksamheter och trygga, motståndskraftiga samhällen. Centralt i utbildningen är att, med ingenjörens verktygslåda, förstå och lösa problem som rör risk, säkerhet och krishantering.

Inom alla delar av samhället och i alla typer av verksamheter inträffar oförutsedda händelser som kan orsaka skador på människors liv och hälsa, miljö, ekonomi samt de infrastrukturer som utgör samhällets fundament. Skador kan uppstå i både vardagsolyckor och kriser, i både oavsiktliga och avsiktliga händelser och i både akuta och mer utdragna förlopp. Eftersom samhället ständigt utvecklas kommer utmaningarna med att hantera framtidens olyckor och kriser också bli allt större.

Framgångsrik hantering av risker och kriser handlar om att förstå och påverka medborgares, anställdas, företags, offentliga verksamheters och samhällets förmågor och sårbarheter. 

I ett komplext och sammankopplat samhälle, med snabb teknikutveckling, krävs att personer med djup kunskap om risk, säkerhet och krishantering kan fungera som en länk mellan olika ämnesexperter och beslutsfattare.

Civilingenjörsutbildningen i risk, säkerhet och krishantering ger dig förutsättningar och verktyg för att kunna förstå, analysera och påverka samspelet mellan människa, teknik, organisation och det omgivande samhället. I utbildningen kombineras kunskap om naturvetenskap, teknik och samhälle med kunskap om metoder för att analysera och hantera risker, säkerhet och kriser.

Arbete med fokus på risk, säkerhet och krishantering handlar om att förebygga så att olyckor och kriser inte inträffar, att förbereda sig för och hantera de händelser som trots allt inträffar samt att lära sig från egna och andras erfarenheter. 

För att uppnå ett säkert och långsiktigt hållbart samhälle krävs proaktivt arbete med att anpassa samhället till nya förutsättningar. Proaktivt arbete är nyckeln till att effektivt kunna reducera eller i bästa fall eliminera risker. Oavsett karaktär bottnar många olyckor och kriser ofta i liknande orsaksmönster där många metoder för riskhantering är generellt användbara.

Upplägg och innehåll

Utbildningen består av en grundläggande del och en fördjupande del. De första tre åren får du som student en kunskapskärna inom risk, säkerhet och krishantering, nödvändiga baskunskaper och tillämpad kunskap om riskhantering. Du får bland annat lära dig om beslutsfattande, riskanalyser och hur verktyg för riskhantering kan appliceras inom centrala områden såsom tekniska system, miljö, hälsa, arbetsmiljö, informationssäkerhet, försörjningskedjor, krisberedskap och civilt försvar. Du får även kunskap om samspelet mellan människa, teknik och organisation.

De sista två åren läser du en specialisering som ger dig en fördjupning inom ett område. Du kan välja att fördjupa dig inom krisberedskap och samhällssäkerhet, systemsäkerhet eller risk-modellering.

Du har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands vid ett av Lunds universitets utbytesprogram.

Framtiden

Som civilingenjör i risk, säkerhet och krishantering är du efterfrågad, både i Sverige och internationellt, och arbetsmarknaden är mycket god. Frågor som rör risk, säkerhet och krishantering finns inom alla typer av verksamheter, privata såväl som offentliga.

En stor variation av oönskade händelser och hot är relevanta i dessa sammanhang, såsom fel i tekniska system, klimatförändringar, avbrott i kritiska infrastrukturer. Förutom att arbeta med att utveckla lösningar på riskhanteringsproblem som reducerar riskerna här och nu handlar arbetet om att åstadkomma hållbara lösningar. Lösningarna ska vara effektiva även på lång sikt, innebära en rättvis fördelning av kostnader och nyttor samt inte ge negativa bieffekter på till exempel klimat och miljö.

Frågor som rör samhällssäkerhet, klimatanpassning, krisberedskap, informationssäkerhet och civilt försvar förväntas få ytterligare ökat fokus i framtiden. 

Nyligen inträffade händelser såsom Covid-19-pandemin, omfattande skogsbränder, och cybersabotage mot svenska företag vittnar om ett stort behov av ökad riskhanteringskompetens. Nästa gång som samhället påverkas kan det handla om något helt annat, såsom omfattande elavbrott, läkemedelsbrist eller hybridkrigföring vilket kräver proaktivt arbete med analyser, planering, beslutsfattande och övningar.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i risk, säkerhet och krishantering
Master of Science in Engineering, Risk, Safety and Crisis Management

Årskurs / 1 /

Matematik och statistik

Naturvetenskap

Programmering

Människans kognition

Grundläggande riskkunskap

Årskurs / 2 /

Matematik och statistik

Ekonomi och beslutsfattande

Organisation och ledarskap

Grundläggande riskkunskap

Tillämpad riskkunskap

Årskurs / 3 /

Matematik och statistik

Människa, teknik, organisation och miljö

Grundläggande riskkunskap

Tillämpad riskkunskap

Projektarbete

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Krisberedskap och samhällssäkerhet, Systemsäkerhet, Riskmodellering

Valfria kurser

Projektarbete

Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Jessica Franzén

Programplanerare

jessica.franzen@lth.lu.se

046-222 71 17

Wiveca Axner

Studie- och karriärvägledare

wiveca.axner@lth.lu.se

046-222 92 48

Helene von Wachenfelt

Internationell koordinator

helene.von_wachenfelt@lth.lu.se

046-222 34 69

Marcus Abrahamsson

Programledare

marcus.abrahamsson@risk.lth.se

046-222 97 17