Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i risk, säkerhet och krishantering

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Utbildningen är för dig som vill skapa säkra, konkurrenskraftiga verksamheter och trygga, motståndskraftiga samhällen. Centralt i utbildningen är att, med ingenjörens verktygslåda, förstå och lösa problem som rör risk, säkerhet och krishantering.

Inom alla delar av samhället och i alla typer av verksamheter inträffar oförutsedda händelser som kan orsaka skador på människors liv och hälsa, miljö, ekonomi samt de infrastrukturer som utgör samhällets fundament. Skador kan uppstå i både vardagsolyckor och kriser, i både oavsiktliga och avsiktliga händelser och i både akuta och mer utdragna förlopp. Eftersom samhället ständigt utvecklas kommer utmaningarna med att hantera framtidens olyckor och kriser också bli allt större.

Framgångsrik hantering av risker och kriser handlar om att förstå och påverka medborgares, anställdas, företags, offentliga verksamheters och samhällets förmågor och sårbarheter. 

I ett komplext och sammankopplat samhälle, med snabb teknikutveckling, krävs att personer med djup kunskap om risk, säkerhet och krishantering kan fungera som en länk mellan olika ämnesexperter och beslutsfattare.

Civilingenjörsutbildningen i risk, säkerhet och krishantering ger dig förutsättningar och verktyg för att kunna förstå, analysera och påverka samspelet mellan människa, teknik, organisation och det omgivande samhället. I utbildningen kombineras kunskap om naturvetenskap, teknik och samhälle med kunskap om metoder för att analysera och hantera risker, säkerhet och kriser.

Arbete med fokus på risk, säkerhet och krishantering handlar om att förebygga så att olyckor och kriser inte inträffar, att förbereda sig för och hantera de händelser som trots allt inträffar samt att lära sig från egna och andras erfarenheter. 

För att uppnå ett säkert och långsiktigt hållbart samhälle krävs proaktivt arbete med att anpassa samhället till nya förutsättningar. Proaktivt arbete är nyckeln till att effektivt kunna reducera eller i bästa fall eliminera risker. Oavsett karaktär bottnar många olyckor och kriser ofta i liknande orsaksmönster där många metoder för riskhantering är generellt användbara.

Karriär och arbetsmarknad

Som civilingenjör i risk, säkerhet och krishantering är du efterfrågad, både i Sverige och internationellt, och arbetsmarknaden är mycket god. Frågor som rör risk, säkerhet och krishantering finns inom alla typer av verksamheter, privata såväl som offentliga.

En stor variation av oönskade händelser och hot är relevanta i dessa sammanhang, såsom fel i tekniska system, klimatförändringar, avbrott i kritiska infrastrukturer. Förutom att arbeta med att utveckla lösningar på riskhanteringsproblem som reducerar riskerna här och nu handlar arbetet om att åstadkomma hållbara lösningar. Lösningarna ska vara effektiva även på lång sikt, innebära en rättvis fördelning av kostnader och nyttor samt inte ge negativa bieffekter på till exempel klimat och miljö.

Frågor som rör samhällssäkerhet, klimatanpassning, krisberedskap, informationssäkerhet och civilt försvar förväntas få ytterligare ökat fokus i framtiden. 

Nyligen inträffade händelser såsom Covid-19-pandemin, omfattande skogsbränder, och cybersabotage mot svenska företag vittnar om ett stort behov av ökad riskhanteringskompetens. Nästa gång som samhället påverkas kan det handla om något helt annat, såsom omfattande elavbrott, läkemedelsbrist eller hybridkrigföring vilket kräver proaktivt arbete med analyser, planering, beslutsfattande och övningar.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön.

Utbildningen består av en grundläggande del och en fördjupande del. De första tre åren får du som student en kunskapskärna inom risk, säkerhet och krishantering, nödvändiga baskunskaper och tillämpad kunskap om riskhantering. Du får bland annat lära dig om beslutsfattande, riskanalyser och hur verktyg för riskhantering kan appliceras inom centrala områden såsom tekniska system, miljö, hälsa, arbetsmiljö, informationssäkerhet, försörjningskedjor, krisberedskap och civilt försvar. Du får även kunskap om samspelet mellan människa, teknik och organisation.

De sista två åren läser du en specialisering som ger dig en fördjupning inom ett område. Du kan välja att fördjupa dig inom krisberedskap och samhällssäkerhet, systemsäkerhet eller risk-modellering.

Du har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands vid ett av Lunds universitets utbytesprogram.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen i Risk, säkerhet och krishantering lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • Hållbara städer och samhällen
 • God hälsa och välbefinnande
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Ekosystem och biologisk mångfald

LTH:s civilingenjörsutbildningar ger dig en gedigen grund samtidigt som du har möjlighet att forma och skapa din egen utbildningsprofil. 

Under de första tre åren läggs grunden för dina fortsatta studier och du läser ämnen som exempelvis matematik och programmering. Inför utbildningens två sista år väljer du en specialisering inom ett område som du vill lära dig mer om. I specialiseringen ingår valfria kurser som ger dig möjlighet att skapa en egen utbildningsprofil som passar dina intressen och framtidsplaner.

Utbildningen i risk, säkerhet och krishantering har tre olika specialiseringar att välja mellan. Du kan läsa mer om dem nedan.

Krisberedskap och samhällssäkerhet

Fokus för denna specialisering är på risk- och krishantering i ett samhällsperspektiv – att verka för att säkerställa samhällets och kritiska verksamheters funktionalitet i tider av påfrestningar.

Specialiseringen riktar sig både mot offentlig och privat verksamhet som är samhällsviktig och som därför ständigt måste upprätthållas, eller mot verksamheter som behöver jobba med att stärka sin krisberedskap och kontinuitetsplanering. I specialiseringen ingår bland annat kurser inom ledning och samverkan vid samhällsstörningar, riskhantering och riskstyrning samt beredskap och planering.

Systemsäkerhet

Fokus för denna specialisering är att designa och upprätthålla system, verksamheter och processer där människor, egendom och miljö inte kommer till skada. Fokus är på hela hotskalan från arbetsmiljö- och personsäkerhetsrisker till katastrofer.

Specialiseringen utgår från förståelse för människans, organisationens och teknikens roller i olyckor – och deras samspel. Det ingår bland annat kurser inom säkerhetskultur, organisationsutveckling, olycksutredning samt risk och tillförlitlighet i tekniska system. Både privata och offentliga verksamheter kan vara möjliga arbetsgivare där yrkesroller kan vara säkerhetsansvarig, arbetsmiljöansvarig, tillsyn och rådgivande roller, eller olycksförebyggande roller i privat och offentlig verksamhet.

Riskmodellering

Fokus för specialiseringen är matematisk och statistisk modellering och analys av risk, säkerhet och tillförlitlighet. Specialiseringen svarar upp mot den allt större mängd data som finns tillgänglig men som måste bearbetas och analyseras för att kunna användas som grund för beslutsfattande.

I specialiseringen ingår statistiska metoder som kan användas inom ramen för riskanalyser. Målgrupper är både privat och offentlig verksamhet där kvantitativa underlag behövs för beslutsfattande till exempel försäkrings- och konsultbransch, myndigheter som tar fram planeringsunderlag av olika slag. Det ingår kurser inom bland annat analys och visualisering av stora datamängder, modellering och simulering av kritiska infrastrukturer samt statistisk modellering av extremvärden.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i risk, säkerhet och krishantering
Master of Science in Engineering, Risk, Safety and Crisis Management

Intervjuer

Jim Kronhamn. Foto.

Programmet täcker en stor bredd inom säkerhetsområdet och ger studenterna en djup kunskap inom många områden. Jim tror att arbetsmarknaden för studenterna kommer vara mycket ljus. Riskhantering behövs precis överallt i samhället och själv hoppas han att få chansen att jobba med en del av dem på MSB.

Jim Kronhamn, enhetschef, MSB

Jim Kronhamn arbetar sedan ett antal år tillbaka på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Nyligen har han fått en tjänst som enhetschef för forskning och utvärdering. Hans nya roll innebär att han arbetar mer långsiktigt med att se till att forskning bedrivs om samhällets säkerhet, samt att utvärderingar görs av viktiga satsningar och vid större inträffade händelser.

Den forskning som är kopplad till riskhantering på LTH har Jim Kronhamn koll på, liksom att det ska starta ett nytt civilingenjörsprogram som har fokus på risk, säkerhet och krishantering.

- Jag tycker att det verkar vara en jättebra idé och kommer följa utvecklingen med stort intresse.           

Programmet täcker en stor bredd inom säkerhetsområdet och ger studenterna en djup kunskap inom många områden.  Jim Kronhamn tror att arbetsmarknaden för studenterna kommer vara mycket ljus. Riskhantering behövs precis överallt i samhället och själv hoppas han att få chansen att jobba med en del av dem på MSB.

- Rent krasst tror jag att händelser som pandemin innebär att intresset och förståelsen för behovet av att arbeta med krisberedskap har ökat markant. Sverige satsar stort på totalförsvarsplanering som kommer att kräva många med denna kompetens under årtionden framöver.

Jim Kronhamn har själv en civilingenjörsexamen i riskhantering från LTH (en avslutande specialisering på 120 hp). Utbildning gav honom en grundläggande förståelse för hur man anlägger ett riskperspektiv på frågor samt vilka begränsningar som finns med riskhantering och vilka fällor man bör undvika.

Hans karriär började i London på ett stort riskhanteringsbolag, DNV där han arbetade internationellt med verktyg för riskhantering kopplat till farlig verksamhet.

- Det var verkligen direkt applicering av beräkningsmodeller som jag lärt mig på LTH.

När Jim Kronhamn fick sitt första barn flyttade han till Malmö och började arbeta som konsult på Lloyd’s Register. Arbete med detaljerade riskmodeller var roligt men efter ett tag ville han gärna arbeta i ett större sammanhang. Därför började han ett nytt jobb på Länsstyrelsen i Skåne där han fick arbeta brett med samhällssäkerhet. Arbetsuppgifterna handlade främst om risk- och sårbarhetsanalyser på regional nivå. Han försökte förstå hur händelser som skyfall, skolskjutningar och oljeutsläpp fungerade och stöttade de lokala och regionala aktörerna i sina förberedelser.

Av privata skäl valde Jim Kronhamn att flytta till Stockholm där han fick anställning på MSB. Arbetsuppgifterna var samma strategiska analyser som på länsstyrelsen fast nu på nationell övergripande nivå.

- Jag arbetade i flera år med den nationella risk- och förmågebedömningen, vilket bland annat har inneburit att jag suttit med i expertgrupper inom EU och OECD, vilket har varit jätteroligt.

Som nybliven forskningschef ser Jim Kronhamn fram emot att under de närmsta åren utveckla nyttiggörandet från den forskning och utvärdering som bedrivs kopplat till samhällets säkerhet.

Läs hela Jims berättelse 
Dölj Jims berättelse 

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Matematik 12%
 • Naturvetenskap 8%
 • Programmering 3%
 • Bedömning och hantering av risker och kriser 31%
 • Ekonomi och ledarskap 5%
 • Specialisering och valfria kurser 31%
 • Examensarbete 10%

Kontakt

Åsa Vestergren. Foto.

Åsa Vestergren

Programplanerare

asa.vestergren@lth.lu.se
046-222 73 11

 

Helene von Wachenfelt. Foto.

Helene von Wachenfelt

Internationell koordinator

helene.von_wachenfelt@lth.lu.se
046-222 34 69

 

Wiveca Axner. Foto.

Wiveca Axner

Studie- och karriärvägledare

wiveca.axner@lth.lu.se
046-222 92 48

 

Marcus Abrahamsson. Foto.

Marcus Abrahamsson

Programledare

marcus.abrahamsson@risk.lth.se
046-222 97 17