lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Minskade utsläpp med tyngre och längre lastbilar

2016-12-20

En ny studie visar att en kombination av tyngre och längre lastbilar kan minska utsläpp och ha positiva effekter på samhällsekonomin. Foto: Kennet Ruona

En ny studie visar att kombinationen tyngre och längre lastbilar har tydligt positiva effekter på samhällsekonomin och när det gäller utsläpp av klimatgaser. En slutsats av studien är samtidigt att mer generösa regler i Sverige kring lastbilars tyngd och längd måste kompletteras med andra styrmedel och åtgärder för att undvika att vägtransporterna ökar.

Forskare vid Lunds universitet har studerat systemeffekterna av att tillåta längre och tyngre lastbilar i Sverige. Resultaten presenteras i en ny rapport som utgör slutresultatet av ett forskningsprojekt som finansierats av Vinnova och Trafikverket, och som involverat flera forskare på Lunds universitet, företaget Trivector, KTH och Chalmers.

Idag är den tillåtna maxvikten för lastbilar i Sverige 64 ton, medan maxlängden är 25,25 meter – vilket innebär att svenska vägar transporteras av både tyngre och längre lastbilar än vad som är tillåtet i övriga EU-länder.

I Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige studeras möjliga effekter av att tillåta än tyngre och längre lastbilar, med en maxgräns på 74 ton respektive 34 meter. Rapporten analyserar effekter på bland annat samhällsekonomi, trafikarbete och klimatutsläpp. Resultaten visar att tyngre och längre lastbilar medför effektivare transporter, vilket leder till lägre kostnader och minskade totala utsläpp. Detta trots att tyngre och längre lastbilar i sig leder till en viss överflyttning av gods från järnväg och sjöfart till lastbil, och att efterfrågan på vägtransporter ökar grund av lägre transportkostnader.

– Om vägtrafiken blir mer lönsam flyttas en del transporter över från järnvägsnätet och sjöfarten, tvärtemot de politiska målsättningarna. Dessutom ökar transporterna totalt sett, säger Jamil Khan, universitetslektor vid Miljö- och energisystem vid LTH, Lunds Tekniska Högskola.

Sammantaget visar studien att kombinationen tyngre och längre lastbilar har tydligast positiva effekter på både samhällsekonomi och utsläpp, medan enbart tyngre lastbilar har mer osäkra effekter på utsläppen.

– Att bara tillåta tyngre lastbilar leder inte till någon nämnvärd minskning av klimatutsläppen, utan det som krävs är i så fall att lastbilarna blir både tyngre och längre.

En slutsats av studien är att ett införande av tyngre och/eller längre lastbilar bör kompletteras med andra styrmedel och åtgärder som stärker ökad miljöprestanda, såsom kapacitetshöjningar inom järnväg och sjöfart samt införande av fordon och bränslen med låg klimatpåverkan.

– Om längre och tyngre lastbilar tillåts måste samhället underlätta för järnvägstransporter och motverka att vägtrafikens andel av godstransporterna ökar. Annars skapas en långsiktig inlåsning i ohållbara system, säger Jamil Khan.

 

Tiina Meri