Hoppa till huvudinnehåll

Bråttom med blå omställning för framtidens vatten

Nordsjöregionens vatten påverkas av klimatförändringar, men också av människans användning av vattnet och marken runt omkring. För att i framtiden ha fortsatt tillgång till rent vatten – som räcker till – behöver åtgärder vidtas omgående. Det framgår av EU-projektet Blue transition, där Lunds universitet ingår och bidrar till strategier för framtiden genom forskning om Vombsjön och Bolmen – sjöar som är helt avgörande för framtidens dricksvattenförsörjning i Skåne.

Jessika Sellergren – Publicerad den 25 oktober 2023

En sjö med grönska runtomkring. Foto.
Vombsänkan är viktig grundvattenreservoar i södra Sverige. – Om vi tar ut mer och mer vatten från Vombsänkan samtidigt som klimatet förändras, så kommer det känsliga ekosystemet och den biologiska mångfalden i området att påverkas, säger Tina Martin. Foto: Tina Martin

Blue transition är ett Interreg North Sea-projekt med finansiering från EU med 4,3 miljoner euro till år 2026. Projektet leds från Leibniz Institute for Applied Geophysics i Tyskland. Lunds universitet, som är en av 23 projektpartners, får runt 6 miljoner sek samt medfinansiering på 3.3 miljoner sek från Sweden Water Research.

Vombsjön och Bolmen i fokus

Forskningen vid Lunds universitet handlar om Vombsjön och sjön Bolmen som är pilotområden i projektet. Tina Martin, forskare i Teknisk geologi vid LTH och projektledare för Lunds universitets ansvarsområde inom Blue transition, förklarar varför sjöarna är viktiga:

– Alltmer frekvent extremväder kombinerat med en växande befolkning och en expanderande industri- och jordbruksverksamhet gör det särskilt brådskande att säkra tillgången till rent vatten genom Vombsjön och Bolmen. Sjöarna är helt avgörande för att klara dricksvattenförsörjningen i Skåne.

Sjöarna skiljer sig åt

Bolmen tampas med brunifiering som innebär att sjövattnet färgas brunt av järn och organiskt material. En allt brunare sjö innebär förändringar i ekosystemet och kan försämra dricksvattnet.

Vombsänkan är viktig grundvattenreservoar I södra Sverige. Sänkans yngre berglager består av en porös sandig kalksten som tillsammans med de upp till 80 meter mäktiga kvartära avlagringarna utgör en av de största akvifererna i södra Sverige, berättar Tina Martin.

– Om vi tar ut mer och mer vatten från Vombsänkan samtidigt som klimatet förändras, så kommer det känsliga ekosystemet och den biologiska mångfalden i området att påverkas. Det är alltså av stor vikt att metoden för att hämta vatten förbättras så att den kringliggande miljön påverkas så lite som möjligt, säger hon.

I Vombsänkan finns också Storkriket som består av de skyddade naturområdena Klingavälsån och Vombs ängar.

– Det pågår arbete för att göra Storkriket till ett biosfärområde inom UNESCO så att området kan användas för att utveckla nya metoder för vattenhushållning – och skyddas bättre, säger Tina Martin.

Internationell samsyn för framtidens vatten

Forskningen i Bolmen och Vombsjön har pågått i flera år, men samordningen av forskningen inom Blue Transition är nytt sedan förra året då projektet startade. Ett av målen inom projektet är en internationell samsyn med kunskap som ska bli direkt användbar för myndigheter, näringsliv, jordbruk och samhället i stort.

Forskningsområdet i Sydsverige är ett av 16 pilotområden i studien. De andra finns i Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna och Tyskland. Områdena studeras med hjälp av markundersökningar av olika slag samt genom att markens underjordiska strukturer kartläggs med drönarteknik. Syftet är att etablera gemensamma processer kring grundvattenanvändning och förvaltningen av våtmarker, torvmarker, naturreservat, skog samt jordbruks- och stadsområden.

– Samordningen är viktig för att skydda de naturliga livsmiljöerna, bidra till minskade koldioxidutsläpp och säkerställa att vi har tillgång till rent vatten i framtiden, säger Tina Martin.

Tina Martin. Foto.

Lunds universitets forskare i projektet

Tina Martin
Forskare i Teknisk geologi vid LTH, Lunds universitet
Tina Martin i Lunds universitets forskningsportal

Clemens Klante
Forskningsledare vid Forskningsstation Bolmen, Sydvatten samt tidigare disputerad i Teknisk vattensresurslära vid LTH.
Clemens Klante i Lunds universitets forskningsportal

Blue Transition

Blue Transition får finansiering på 7,1 miljoner euro. Projektet, som pågår till 2026, är ett så kallat Interreg-projekt som handlar om att utveckla samarbete över nationsgränser med syfte att uppmuntra regioner från olika länder att arbeta tillsammans och lära av varandra med gemensamma program, projekt och nätverk. Lunds universitet får 6 miljoner kronor från EU-budgeten samt medfinansiering från Sweden Water Research. I projektet samarbetar Lunds universitet med Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Sydvatten.

Läs mer på om Blue Transition på deras webbplats

Reducering av brunifiering i sjövatten

Tina Martin har också varit projektledare för det FORMAS-finansierade projektet Reducering av brunifiering i sjövatten som nyligen avslutades. Projektet är nära sammankopplat med arbetet inom Blue Transition.

Läs mer om forskningen i nyheten: Många skäl att sköta sjöns vatten | Lunds universitet