Hoppa till huvudinnehåll

Industridesign

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Konstnärlig kandidatexamen

Utbildningen

Design är en kreativ och intellektuell verksamhet som ifrågasätter, utformar och åskådliggör föremål, system och interaktioner. Design är djupt inbäddad i samhällens kulturella uttryck. Idag kan nästan vilken frågeställning som helst bli föremål för designprocesser, vilket ger dig stor möjlighet att forma din utbildning utifrån individuella intresseområden.

Utbildningen leder till en konstnärlig kandidatexamen. Programmet nyttjar kunskapsbredden inom Lunds universitet genom att erbjuda kurser från flera olika ämnesområden. I designprojekten kommer du att använda teoretiska kunskaper, egna idéer men också expertkunskap från just det området som projektet rör. 

Välkända varumärken som startat med ett examensarbete är till exempel Hövdings cykelhjälm med inbyggd airbag och Orbital Systems energi- och vattensnåla “rymddusch”.

Industridesignern deltar i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdigt resultat. Du tränas i metoder för att identifiera behov samt gestalta förslag på hur dessa kan tillgodoses utifrån både estetiska och tekniska aspekter. Den yttre formen blir en konsekvens av produktens funktion och sammanhang. Detta ställer krav på ny kunskap och medvetenhet inom många olika områden. 

Industridesignern bör även ha förmåga att snabbt reflektera över kulturella och tekniska växlingar i samhället. En starkare koppling mellan estetiska, tekniska, industriella och ekonomiska aspekter har blivit nödvändig.

Upplägg och innehåll

Under utbildningen utvecklar du en individuell uppsättning färdigheter och en egen ståndpunkt inför ditt framtida yrkesliv. Konsten att åskådliggöra och förmedla idéer genom skisser, prototyper och modeller tillämpas i designprojekt under hela utbildningen. Din kreativa och intellektuella flexibilitet utvecklas genom exponering för konstnärliga, sociologiska och tekniska sammanhang. Erfarenhet lär sig att omfamna osäkerheten i designprocessen – utmana och tolka den.

På utbildningen varvas teoretiska kurser med kurser som tränar praktiska färdigheter. Du lär dig industridesignerns verktyg, övar din förmåga att kritiskt reflektera, fördjupar din förståelse för människans behov och förbättrar din förmåga att presentera idéer. En av styrkorna i denna konstnärliga utbildning är att du får tekniska kunskaper och en god insikt i hur produktidéer omsätts i verkligheten. Din kapacitet och kreativitet används för att lösa olika projektuppgifter.

Du får chans att delta i internationella utställningar och du jobbar i små grupper med mycket interaktion, vilket ger dig stor möjlighet att påverka din utbildning. Du får följa kurser på avdelningar som är specialiserade inom olika ämnesområden. Teoretiska kunskaper tillämpas på ett eller flera projekt och projekten genomförs ibland med företag och ibland efter egna idéer. Som stöd för projektarbetet får du lära dig att bygga modeller både i 3D-datorprogram och i verkstäderna.

Utbildningen har en stark internationell prägel. Industridesigners från hela världen gästar utbildningen som undervisare eller ledare av workshops. Du har möjlighet att vistas en termin vid ett utländskt universitet och varje termin kommer utbytesstudenter till Industridesignskolan. 

Kandidatutbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Framtiden

Är du intresserad av att utforma, utveckla eller förbättra produkter ger LTH:s industridesignprogram dig en solid plattform. God industridesign skapar ett ömsesidigt mervärde för konsumenter och producenter. Du kan bidra till utvecklingen och användningen av produkter och tjänster ur ett miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbarhetsperspektiv.

Som framtida designer kommer du att ha en nyckelroll i etiska systemomvandlingar som bidrar till långsiktig hållbar utveckling. Alumner från industridesignskolan återfinns runt om i världen i olika roller såväl inom offentlig som privat sektor. Som industridesigner kan du arbeta på företag, som konsult eller starta eget företag. Du kan involveras i allt från framtagning av produkter som tandborstar, möbler eller avancerad läkemedelsutrustning, till tjänster och system.

Internationellt masterprogram

För dig som är intresserad av att läsa vidare finns det ett internationellt masterprogram med fokus på industridesign. Utbildningen leder till en Master of Fine Arts in Design. 

Utbildningen erbjuder en miljö där du kan växa och utveckla dina färdigheter och egna ställningstaganden för att specialisera dig inom ditt framtida yrke. Din kreativa och intellektuella flexibilitet ökar genom fördjupning inom konstnärliga, sociologiska och tekniska sammanhang. Strategier och koncept för nya produkter och tjänster planeras, visualiseras och implementeras. Som designer kommer du att ansvara för att ta fram system och få dem att fungera. Programmet ger dig förutsättningar att förvärva den kunskap och de verktyg som krävs för tvärvetenskapligt samarbete, ledarskap och medverkan i grupper som hanterar komplexa uppgifter och situationer.

Programmet präglas av en internationell studiemiljö och förbereder för en globaliserad värld. Vi samarbetar med flera stora och små företag och organisationer, både i och utanför Sverige. 

Läs mer om LTH:s masterprogram i industridesign (Lunds universitets engelska webbplats)

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

och

Godkänt konstnärligt antagningsprov.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen i industridesign
Bachelor of Fine Arts in Design, Main Field of Study Industrial Design

Årskurs / 1 /

Industridesign

Estetik

Övriga ämnen t.ex. Material

Årskurs / 2 /

Industridesign

Estetik

Övriga ämnen t.ex. Ergonomi

Årskurs / 3 /

Industridesign

Estetik

Övriga ämnen t.ex. Produktionsteknik

Examensarbete (15 hp)

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Åsa K Nilsson

Studie- och karriärvägledare

asa_k.nilsson@lth.lu.se

046–222 71 89

Pia Jablonsky

Programplanerare

pia.jablonsky@lth.lu.se

046-222 72 54

Sabine Richardson

Internationell koordinator

sabine.richardson@lth.lu.se

046-222 09 68

Claus-Christian Eckhardt

Programledare

claus-christian.eckhardt@design.lth.se

046-222 85 19