Kvalitetsprocesser för forskarutbildning

Kvalitetssäkring och utveckling av forskarutbildningen sker huvudsakligen genom beredning och fastställande av kursplaner, årlig uppföljning av ISP och deltidsavstämning, förhandsgranskning av av avhandlingen samt genom en forskarutbildningsenkät. Forskarutbildningsnämnden är den nämnd som har det övergripande ansvaret för dessa processer.

Forskarutbildningsnämnden (FUN) har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå, inkl. kvalitetsansvar och arbetar utifrån strategiska mål satta av LTH:s styrelse. I forskarutbildningsnämnden sitter fem forskarutbildningsledare till vilka vissa beslut som rör t.ex. kursplaner, betygsnämnd och opponent är delegerade. Forskarutbildningsledarna samordnar institutionernas studierektorer i fem granskningsgrupper som stöd för beslutsfattande. Doktoranderna är representerade i FUN.

Forskarutbildningen bedrivs vid LTH.s institutioner och är uppdelad i forskarutbildningsämnen. Varje institution har en utsedd studierektor för forskarutbildning som har ansvar att följa upp kvaliteten på institutionens forskarutbildning. 

Uppföljning och utveckling av forskarutbildning vid LTH

Forskarutbildningen är individuell till sin karaktär och utvecklas under utbildningens gång. En viktig del av kvalitetssäkringen sker genom dokumentation och uppföljning av de individuella studieplanerna, både vad gäller det som redan genomförts i utbildningen och utbildningens utveckling framåt. 

För att förstärka den systematiska uppföljningen genomförs deltidsseminarier som rör det pågående avhandlingsarbetet och förhandsgranskning av avhandlingen. Kursplaner bereds och fastställs i en fakultetsgemensam process liksom beredning och beslut om betygsnämnd och opponent vid disputation. Forskarutbildningen följds även upp i återkommande enkäter till doktorander och handledare.

Beredning och fastställande av kursplaner inom forskarutbildningen

Alla kursplaner inom LTH:s forskarutbildning, bereds och fastställs enligt en fakultetsgemensam process. Kursplaner lämnas in av kursgivande lärare eller motsvarande till institutionens representant som efter godkännande skickar kursplanen för slutgiltig granskning och fastställande av forskarutbildningsledaren. Fakultetsgemensamma kurser godkänns i Forskarutbildningsnämnden. 

Uppföljning av individuella studieplaner och deltidsavstämning

Den årliga uppföljningen av doktorandernas individuella studieplaner syftar både till att dokumentera det som redan genomförts och att planera utbildningens utveckling framåt. Studieplanssamtalen sker mellan doktorand, handledare och en företrädare för institutionen. Högskoleförordningens examensmål är integrerade i LTH:s mall för den individuella studieplanen och doktoranden och handledarna uttolkar dessa tillsammans och bedömer vad doktoranden ska göra för att uppnå målen. Den individuella studieplanen omfattar även internationella perspektiv i utbildningen och framtida karriärfrågor.

De individuella studieplanerna utgör också ett underlag vid en deltidsavstämning. Deltidsavstämningen innefattar en extern granskning av utformningen av doktorandens utbildning, främst i relation till examensmålen.

Information om deltidsavstämningen

Forskarutbildningsenkät

Syftet med denna process är att följa upp att doktoranderna har likvärdiga förutsättningar att genomföra sina studier utifrån finansieringsform, kön, modersmål och institutionstillhörighet. Processen adresserar bland annat att studie- och lärandemiljön är ändamålsenlig och tillgänglig för alla samt att handledare har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.

Resultat från forskarutbildningsenkäten

Beslut om betygsnämnd och opponent samt förhandsgranskning av avhandlingen

Inför disputation beslutar LTH:s forskarutbildningsledare om betygsnämndens sammansättning och opponent på delegation från FUN. Granskningen inför beslut görs av den granskningsgrupp som forskarutbildningsledaren samordnar. Beslutet innefattar att betygsnämnd och opponent möter LTH:s riktlinjer och att jävsfrågor beaktats. 

De utsedda betygsnämndsledamöterna och opponent ska genomföra en förhandsgranskning av avhandlingen där det bedöms huruvida doktorsavhandlingen håller sådan kvalitet att den är möjlig att lägga fram vid en disputation.

Information om förhandsgranskningen

 

Stöd för utveckling

LTH har ett fakultetsgemensamt kursutbud som riktar sig till alla doktorander vid LTH. Kursutbudet fokuserar främst på generella färdigheter, exempelvis kommunikation, projektledning och akademiskt skrivande. I det gemensamma utbudet ingår en introduktionskurs som är obligatorisk för alla doktorander vid LTH. För doktorander som har institutionstjänstgöring ska högskolepedagogisk utbildning erbjudas.

Information om LTH:s kursutbud för forskarutbildningen

Alla forskarutbildningskurser vid LTH presenteras och utlyses i en gemensam kursdatabas som ger information om aktuellt kursutbud.

Aktuella forskarutbildningskurser

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-03-06