Förhandsgranskning av avhandling

Från och med hösten 2020 inför LTH förhandsgranskning av doktorsavhandlingar inför disputation. Det innebär att tiden för anmälan till disputation förlängs från 8 till 12 veckor före disputationsdatum för disputationer från och med 6 november.

Riktlinjer för förhandsgranskning av doktorsavhandling (PDF, 513 kB, ny flik)

Praktisk information

Alla doktorsavhandlingar vid LTH ska genomgå förhandsgranskning före disputation. På denna sida samlas praktisk information som ska fungera som komplement till de definierade riktlinjerna för förhandsgranskning ovan.

Syftet med förhandsgranskningen är att bedömarna, det vill säga opponent och ledamöter i betygsnämnd, ska ge återkoppling på om avhandlingen är möjlig att försvara. Detta är inte ett förhandsgodkännande av avhandlingen och är inte en garanti för en godkänd disputation.

Hålltider i förhandsgranskningen

Förhandsgranskningen ska genomföras efter att betygsnämnd och opponent blivit beslutade. Förhandsgranskningen ska vara klar senast sex veckor före disputation. En förhandsgranskning förväntas ta cirka två veckor i anspråk och manuskriptet skickas därför för förhandsgranskning senast åtta veckor före disputation.

Övergångstider för förhandsgranskning (PDF, 190 kB, ny flik)

Distribution av manuskript till granskarna

Ett manuskript av avhandlingen ska skickas till granskarna. Manuskriptet kan vidareutvecklas från den version som skickats vid anmälan till disputation innan det distribueras för förhandsgranskning. För sammanläggningsavhandlingar ska även ingående artiklar i minst manuskriptform skickas.

Nedanstående länk går till en sida som innehåller en manual för disputationssystemet där distribution av manuskriptet beskrivs närmare.

Anmälan av disputation

Om opponent eller ledamot i betygsnämnden byts ut sent i processen, behöver inte ersättaren förhandsgranska avhandlingen.

Hantera svar från granskarna

Granskaren anger huruvida avhandlingen är redo att försvaras, eller om denne avråder från disputation. Om det senare skulle bli aktuellt, ska granskaren även motivera sitt ställningstagande. Svaren skickas antingen via ett e-postmeddelande eller med den blankett som finns på denna webbsida. I det fall någon granskare inte svarar, trots påminnelse, bör det tolkas som att denne samtycker till att avhandlingen försvaras.

I det fall någon av granskarna anger att avhandlingen inte är försvarbar, ska det ses som en rekommendation att skjuta upp disputationen men det är tillåtet att gå vidare till disputation enligt den ursprungliga planen. Beslut om genomförande fattas efter dialog mellan doktorand, handledare och institutionens prefekt och/eller studierektor. Den av LTH:s forskarutbildningsledare som samordnar institutionen ska bli informerad i det fall en granskare avråder från disputation.

Nedanstående länk går till en sida som innehåller en manual för disputationssystemet. I denna beskrivs närmare hur svaren från granskarna ska hanteras.

Anmälan av disputation

Dokument

Blankett som kan användas för att samla in bedömarnas synpunkter

Blankett - förhandsgranskning (PDF, 39 kB, ny flik)

En engelsk version av blanketten finns på följande sida:

Preliminary reviews of doctoral theses

Sidansvarig: disputation@lth.lu.se | 2020-07-14