Förutsättningar för utbildningarnas genomförande

Kvalitetssäkring och utveckling av förutsättningar för utbildningarnas genomförande sker huvudsakligen genom verksamhetsplanering och arbete med ständiga förbättringar av verksamheten. LTH:s institutioner, Centre for Engineering Education och Utbildningsenheten vid LTH:s kansli har det övergripande ansvaret för dessa processer.

Ansvaret för att ge förutsättningar för utbildningarnas genomförande återfinns huvudsakligen vid LTH:s institutioner. Här tillhandahålls de kurser som utgör LTH:s utbildningsprogram och här verkar de lärare som undervisar inom LTH:s utbildningar. LTH:s lärare har möjlighet till pedagogisk kompetensutveckling och meritering genom Centre for Engineering Education (CEE) som också ger konsultstöd i undervisningsrelaterade frågor. Utbildningsenheten vid LTH:s kansli är en stödfunktion för utbildningsorganisationen genom exempelvis studievägledning och retentionsarbete riktat till studenter samt administrativt stöd till ledningsfunktioner inom utbildningen.

LTH:s institutioner

LTH:s institutioner leds av prefekt och institutionsstyrelse och Institutionsstyrelsen har ansvar för institutionens kvalitetsarbete. Institutionerna har ansvar för att skapa och ge kurser med relevant ämnesinnehåll utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och med pedagogik som stöder studenternas lärande. Förutsättningar för detta skapas bland annat genom institutionens forskningsverksamhet och genom pedagogisk utbildning och fortbildning av lärarna. Institutionen ansvarar även för den lokala utbildningsinfrastrukturen och för att lärandemiljön är ändamålsenlig och tillgänglig för studenterna. Som stöd för kursplanering, inlämningar och digitalt material finns lärplattformen Canvas, som är tillgänglig inom Lunds universitet. 

Information om pedagogisk utbildning och fortbildning för lärare

Information om lärplattformen Canvas på LTH (intern länk)

Centre for Engineering Education (CEE)

CEE har som en av sina huvuduppgifter att ge utvecklingssupport för lärmiljöerna vid LTH i nära samarbete med lärarna. Genombrottet, den pedagogiska stöd- och utvecklingsenheten för lärare erbjuder behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning, konsultverksamhet, utvärderingar och pedagogisk forskning. Genombrottet erbjuder också seminarier, nyhetsbrev, en pedagogisk konferens som återkommer vartannat år samt ett belöningssystem för särskilt skickliga lärare, LTH:s Pedagogiska akademi. För att bli antagen till denna akademi inbjuds lärare vid LTH att få sina pedagogiska meriter bedömda av en LTH-sammansatt bedömargrupp.

Information om CEE:s verksamhet

Inom CEE ryms också SI-verksamheten (Supplemental Instruction) som ger stöd till studenternas lärande genom samverkansinlärning. 

Information om SI-verksamheten

Utbildningsenheten vid LTH:s kansli

Utbildningsenheten vid LTH:s kansli tillhandahåller stöd till studenter genom studie- och karriärvägledning, kuratorsverksamhet och mottagning, samt administrativt stöd vid utformning av LTH:s utbildningar i den årliga process där kurs- och utbildningsplaner revideras och beslutas. Enheten tillhandahåller även administrativt stöd för att säkerställa rättssäker hantering av antagning, handläggning av tillgodoräknande, handläggning av examensärenden, schemaläggning, hantering i studentadministrativa system osv. 

Målet för enhetens arbete är att stödverksamheten ska vara välfungerande och studie-och lärandemiljön ändamålsenlig och tillgänglig för alla. Kvalitetsarbetet sker genom att alla avdelningar arbetar med ständiga förbättringar i sina respektive processer.

Inom LTH:s kansli ryms även bibliotek, datordrift och viss övergripande lokalplanering.

Information om kansliets och Utbildningsenhetens olika avdelningar

 

Stöd riktat till studenter

Studiesocialt stöd och karriärvägledning

Avdelningen för studentservice inom Utbildningsenheten vid LTH:s kansli erbjuder flera vägledningsinsatser till studenterna. Vid läsårsstart organiseras akademisk mottagning för nyantagna studenter med gruppaktiviteter och information om studie- och karriärvägledarnas verksamhet. Avdelningen erbjuder löpande under året coachning, stöd i studieplanering och karriärvägledning. Studentservice bedriver också ett utvecklat retentionsarbete för att motverka avhopp och för att stärka studenterna med strategier för att klara av svåra perioder i sin studiegång. Avdelningen har också tre kuratorer som finns tillgängliga i situationer då studenter behöver råd och stöd.

Internationella avdelningen vid LTH vägleder internationella studenter genom hela studietiden, både vad gäller studier och studiesociala ärenden. Även Internationella avdelningen anordnar en omfattande studentmottagning vid ankomsten för internationella studenter.

Studentservice och Internationella avdelningen kvalitetssäkrar sitt arbete genom enkäter och utvärdering av aktiviteter och insatser.

Information om Studentservice verksamhet (intern webbsida)

Information om retentionsarbetet

Information om internationella avdelningens verksamhet (intern webbsida)

Stöd för lärande

Vid LTH finns flera rutiner och insatser som syftar till att stärka studenternas lärande. Alla fakultetens studenter har tillgång till SI-grupper som en generell förstärkning i särskilt utmanande kurser i början av studierna. Studenter med rätt till pedagogiskt stöd kan få anpassningar i form av längre skrivtid eller uppdelade tentor. Bibliotekens stödfunktioner har ett särskilt uppdrag att öka tillgängligheten för studenter med t.ex läs- och skrivsvårigheter. 

Information om SI-verksamheten

Information om pedagogiskt stöd

Information om bibliotekens stödfunktioner

Likabehandling

Samordning av likabehandlingsarbetet för studenter ryms inom Studentservice verksamhet.

Information om likabehandlingsarbetet

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-03-06