Byggteknik / Väg- och trafikteknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Utbildningen

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor och vill vara med och skapa ett säkert och tillgängligt samhälle? På utbildningen Byggteknik - väg- och trafikteknik studerar du en av vår tids mest centrala frågor: infrastruktur. En väg- och trafikingenjör förstår transportsektorns funktion i samhällsbyggandet och hur trafiken bör utformas för ett hållbart samhälle.

Som högskoleingenjör i Byggteknik - väg- och trafikteknik är du med och löser framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad. Utvecklingen av vägar och gator samverkar starkt med samhällets alla delar. Infrastrukturen måste vara tillgänglig, säker och utformad för alla sorters trafikanter och fordon. Exempelvis ska fotgängare och cyklister kunna färdas tryggt, samtidigt som all övrig, tyngre trafik ska ha möjlighet att ta sig fram smidigt. Utformningen av gator och vägar bidrar starkt till att exempelvis levandegöra en stad, ort eller plats, då det styr människors möjlighet till rörlighet och interaktion.

Framtid/arbetsmarknad

Branschen har ett stort behov av att nyanställa kunniga högskoleingenjörer. Arbetsmarknaden är mycket god. Efter avklarad utbildning är du attraktiv på arbetsmarknaden för såväl konsultföretag som byggföretag och offentliga aktörer. Utbildningen ger dig möjligheter att arbeta som projektör, byggledare, planerare, utredare eller projektledare inom väg och trafik. Du kan arbeta brett inom många olika skeden av samhällsplaneringen: från idé och förfrågan till färdigställande. Många väg- och trafikingenjörer arbetar i projektgrupper tillsammans med andra olika specialister för att göra trafikutredningar, planer och bygghandlingar, miljökonsekvensbeskrivningar, trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler.

Upplägg och innehåll

Under utbildningen kommer du lära dig transportsektorns marknad och krav, trafikplanering, projektering, byggande samt drift och underhåll av väganläggningar. Du studerar samverkan mellan fotgängare och andra trafikslag i ett samhälle. Du planerar för en långsiktig och hållbar infrastruktur och samhälle.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska kurser som är väl förankrade i arbetslivet.

Första året innehåller introducerande kurser inom området väg- och trafikteknik samt grundläggande ingenjörskurser i t.ex. miljöteknik, fysik och matematik. Du får också användbara kunskaper i presentationsteknik, retorik och olika datorverktyg som exempelvis CAD.

Andra året innehåller grundläggande ingenjörskurser, ekonomi samt en fördjupning inom områdena vägbyggnad, vägdesign och geodetisk mätningsteknik och trafikteknik.

Tredje året fokuserar på vägbyggnad och trafikteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som gärna får göras tillsammans med något företag eller myndighet.

Under årskurs två och tre läser du vissa fördjupningskurser i Lund. De läses tillsammans med civilingenjörsutbildningen för Väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund. (För resor till Lund ansvarar studenten själv.)

Kontakt med näringsliv

Afu (Arbetslivsförankrad utbildning) är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under år 1 och 2. Målet är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet. Under år 1 består det av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning, samt praktik/studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde. År 2 innehåller studiebesök och projektföreläsningar inom ett företag, myndighet eller förvaltning.

Praktikkursen Företagsförlagd praktik (7,5 hp) är en valbar kurs som ger studenten fyra veckors praktisk erfarenhet genom att delta i det dagliga arbetet på en byggrelaterad arbetsplats. Kursen ges en gång per år på våren. Kursen ger grundläggande kunskaper om arbetsvetenskapliga aspekter i den framtida yrkesrollen som ingenjör. Studenten ordnar själv praktikplats, men hjälp ges vid behov.

LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska förutsättningar att få kontakt med regionens företag och näringsliv redan under din utbildning. Vill du fortsätta studera efter avklarad utbildning har du möjlighet att söka till civilingenjörsprogrammet väg- och vattenbyggnad vid LTH.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A8:

  • Matematik 3c (eller Matematik D)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Examen

Högskoleingenjörsexamen i Byggteknik
Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

Årskurs / 1 /

Matematik

Transport och samhälle

Fysik

Miljövetenskap

Geodetisk mätningsteknik

Kommunikation och datorverktyg

Väg- och järnvägsteknik

Årskurs / 2 /

Matematisk statistik

Strukturmekanik

Geologi och geoteknik

Design av väg- och gaturummet

Trafikteknisk teori

Bygg- och anläggningsprocessen

Vägbyggnadsteknik

Vägkonstruktion och VA-system

Samhällsekonomi

Årskurs / 3 /

Drift och underhåll av vägar

Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö

Utformning av vägar

Utformning av järnvägar

Valfri kurs/praktik

Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Rebecca Little-Smith

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

info_helsingborg@lth.lu.se

042-35 67 40

Helena Svensson

Programledare

helena.svensson@tft.lth.se

0705-099 089