Byggteknik / Väg- och trafikteknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Utbildningen

Utbildningen ger dig möjligheter att arbeta med samhällsbyggnad som projektör, byggledare, planerare, utredare eller projektledare inom väg och trafik antingen i privat eller offentliga sektor. Arbetsmarknaden är mycket god och du kan vara med att lösa framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad.

En väg- och trafikingenjör förstår transportsektorns funktion i samhällsbyggandet och hur trafiken bör utformas för ett hållbart samhälle. Under utbildningen kommer du lära dig transportsektorns marknad och krav, trafikplanering, projektering, byggande samt drift och underhåll av väganläggningar.

Många väg- och trafikingenjörer arbetar i projektgrupper tillsammans med olika specialister för att t.ex. göra trafikutredningar, planer och bygghandlingar, miljökonsekvensbeskrivningar, trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler

Upplägg och innehåll

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska kurser som är väl förankrade i arbetslivet och erbjuder möjlighet att komma ut på ingenjörs- och entreprenadföretag, myndigheter och förvaltningar.

Under årskurs två och tre läser du vissa fördjupningskurser i Lund. De bedrivs i samarbete med civilingenjörsutbildningen för Väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund. För resor till Lund ansvarar studenten själv.

Första året innehåller introducerande kurser inom området väg- och trafikteknik samt grundläggande ingenjörskurser i t.ex. miljöteknik, fysik och matematik. Du får också användbara kunskaper i presentationsteknik, retorik och olika datorverktyg som exempelvis CAD. Andra året innehåller grundläggande ingenjörskurser, ekonomi samt en fördjupning inom områdena vägbyggnad, geodetisk mätningsteknik och trafikteknik. Tredje året fokuserar på vägbyggnad och trafiktekniska planeringsmodeller. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som gärna får göras tillsammans med något företag eller myndighet.

Afu är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under åk 1 och 2. Målet med Afu är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet (organisation, miljö). Årskurs 1: Afu:n består av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning. Under termin 2 består afu:n av praktik eller studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde. Årskurs 2: Afu:n består av en veckas praktik, studiebesök eller projektföreläsningar inom ett branschanknutet företag, myndighet eller förvaltning.

Praktikkursen Företagsförlagd praktik, 7,5 hp, är en valbar kurs som ger studenten fyra veckors praktisk erfarenhet genom att delta i det dagliga arbetet på en byggrelaterad arbetsplats. Kursen ges en gång per år på våren. Syftet med kursen är att stärka utbildningens tillämpade profil samt att ge grundläggande kunskaper om arbetsvetenskapliga aspekter i den framtida yrkesrollen som ingenjör. Studenten ordnar själv praktikplats, men hjälp kan ges vid behov.

Framtiden

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden för såväl konsultföretag som byggföretag och offentliga aktörer eftersom branschen har ett stort behov av att nyanställa kunniga högskoleingenjörer.

LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska förutsättningar att få kontakt med regionens företag och näringsliv redan under din utbildning. Självklart är du intressant även för arbetsmarknaden utanför den här regionen. Vill du fortsätta studera har du möjlighet att söka till civilingenjörsprogrammet väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A8:

  • Matematik 3c (eller Matematik D)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2020

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Byggteknik
Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

Årskurs / 1 /

Matematik

Transport och samhälle

Fysik

Miljövetenskap

Geodetisk mätningsteknik

Kommunikation och datorverktyg

Väg- och järnvägsteknik

Årskurs / 2 /

Matematisk statistik

Strukturmekanik

Geologi och geoteknik

Design av väg- och gaturummet

Trafikteknisk teori

Bygg- och anläggningsprocessen

Vägbyggnadsteknik

Vägkonstruktion och VA-system

Samhällsekonomi

Årskurs / 3 /

Drift och underhåll av vägar

Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö

Utformning av vägar

Utformning av järnvägar

Valfri kurs/praktik

Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Rebecca Little-Smith

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

info_helsingborg@lth.lu.se

042-35 67 40

Helena Svensson

Programledare

helena.svensson@tft.lth.se

0705-099 089