Hoppa till huvudinnehåll

Byggteknik / Väg- och trafikteknik

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

Utbildningen

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor och vill vara med och skapa ett säkert och tillgängligt samhälle? På utbildningen Byggteknik - väg- och trafikteknik studerar du en av vår tids mest centrala frågor: infrastruktur. En väg- och trafikingenjör förstår transportsektorns funktion i samhällsbyggandet och hur trafiken bör utformas för ett hållbart samhälle.

Som högskoleingenjör i Byggteknik - väg- och trafikteknik är du med och löser framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad. Utvecklingen av vägar och gator samverkar starkt med samhällets alla delar. Infrastrukturen måste vara tillgänglig, säker och utformad för alla sorters trafikanter och fordon. Exempelvis ska fotgängare och cyklister kunna färdas tryggt, samtidigt som all övrig, tyngre trafik ska ha möjlighet att ta sig fram smidigt. Utformningen av gator och vägar bidrar starkt till att exempelvis levandegöra en stad, ort eller plats, då det styr människors möjlighet till rörlighet och interaktion.

Framtid/arbetsmarknad

Branschen har ett stort behov av att nyanställa kunniga högskoleingenjörer. Arbetsmarknaden är mycket god. Efter avklarad utbildning är du attraktiv på arbetsmarknaden för såväl konsultföretag som byggföretag och offentliga aktörer. Utbildningen ger dig möjligheter att arbeta som projektör, byggledare, planerare, utredare eller projektledare inom väg och trafik. Du kan arbeta brett inom många olika skeden av samhällsplaneringen: från idé och förfrågan till färdigställande. Många väg- och trafikingenjörer arbetar i projektgrupper tillsammans med andra olika specialister för att göra trafikutredningar, planer och bygghandlingar, miljökonsekvensbeskrivningar, trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler.

Under utbildningen kommer du lära dig transportsektorns marknad och krav, trafikplanering, projektering, byggande samt drift och underhåll av väganläggningar. Du studerar samverkan mellan fotgängare och andra trafikslag i ett samhälle. Du planerar för en långsiktig och hållbar infrastruktur och samhälle.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska kurser som är väl förankrade i arbetslivet.

Första året innehåller introducerande kurser inom området väg- och trafikteknik samt grundläggande ingenjörskurser i t.ex. miljöteknik, fysik och matematik. Du får också användbara kunskaper i presentationsteknik, retorik och olika datorverktyg som exempelvis CAD.

Andra året innehåller grundläggande ingenjörskurser, ekonomi samt en fördjupning inom områdena vägbyggnad, vägdesign och geodetisk mätningsteknik och trafikteknik.

Tredje året fokuserar på vägbyggnad och trafikteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som gärna får göras tillsammans med något företag eller myndighet.

Under årskurs två och tre läser du vissa fördjupningskurser i Lund. De läses tillsammans med civilingenjörsutbildningen för Väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund. (För resor till Lund ansvarar studenten själv.)

Afu (Arbetslivsförankrad utbildning) är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under år 1 och 2. Målet är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet. Under år 1 består det av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning, samt praktik/studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde. År 2 innehåller studiebesök och projektföreläsningar inom ett företag, myndighet eller förvaltning.

Praktikkursen Företagsförlagd praktik (7,5 hp) är en valbar kurs som ger studenten fyra veckors praktisk erfarenhet genom att delta i det dagliga arbetet på en byggrelaterad arbetsplats. Kursen ges en gång per år på våren. Kursen ger grundläggande kunskaper om arbetsvetenskapliga aspekter i den framtida yrkesrollen som ingenjör. Studenten ordnar själv praktikplats, men hjälp ges vid behov.

LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska förutsättningar att få kontakt med regionens företag och näringsliv redan under din utbildning. Vill du fortsätta studera efter avklarad utbildning har du möjlighet att söka till civilingenjörsprogrammet väg- och vattenbyggnad vid LTH.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 3c (eller äldre kurs Matematik D)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Högskoleingenjörsexamen i Byggteknik
Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

Intervjuer

Christopher Wang. Foto.

Utbildningen är väl anpassad till vad som efterfrågas av byggbranschen och vi studenter kan få kontakt med arbetsgivare redan under studietiden!

Christopher Wang, student

Christopher är färdigutbildad ekonom men ville förstärka sina kunskaper inom det tekniska området och valde därför att läsa byggteknik, väg- och trafikteknik.

Utbildningen är bred och inriktar sig på två huvudområden i väg- och trafik. Studenterna har möjlighet att tidigt få en inblick och bestämma sig för vilket av områdena som intresserar mest. Många av lärarna på utbildningen är forskare inom områden kopplade till samhällsbyggnad. 

– Under utbildningen kommer du ofta i kontakt med forskare, vilket gör att du kan ställa frågor och lära dig ännu mer! 
LTH har nära kontakt med näringslivet vilket gör det möjligt för studenter att redan under sin studietid komma i kontakt med arbetsgivare. 

– Jag valde utbildningen eftersom att den är väl anpassad till vad som efterfrågas av byggbranschen och utbildningen är kortare, vilket gör att du kan komma ut i arbetslivet tidigt.

Efter utbildningen vill Christopher arbeta som projektledare samt med projektering av vägar och VA-system. Han har även sedan tidigare intresse för företagsekonomi.

– Genom att kombinera tekniska kunskaper med affärsinsikter kan man jobba med spännande uppgifter hos ett företag. Det är även bra egenskaper för att starta sitt eget företag!

Läs hela Christophers berättelse 
Dölj Christophers berättelse 
Elin Areskoug. Foto.

Det roligaste med att arbeta som trafikplanerare är att man får vara med och bidra till en mer hållbar framtid och hjälpa till att göra samhället till en plats för alla.

Elin Areskoug, trafikplanerare, Tyréns

Jag har sedan examen arbetat som trafikplanerare och under de två senaste åren på konsultföretaget Tyréns som aktiva inom samhällsbyggnadssektorn. Sammantaget har Tyréns 3000 medarbetare fördelade på länderna Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen.

Som trafikplanerare får jag arbeta brett inom många olika skeden av samhällsplaneringen. Jag arbetar med allt från mycket tidiga skeden enda fram till en bygglovshandling.

De uppdrag vi genomför i tidiga skeden kan till exempel handla om att ta fram en strategi för hur trafiken i en kommun ska utvecklas. Eller att till exempel genomföra en förstudie med förslag till utveckling av kollektivtrafik.

När vi arbetar i senare skeden är det ofta kopplat till detaljplaner eller bygglov. I dessa uppdrag kan vi till exempel ta fram en framtidsprognos för förväntade resmönster till och från platsen, göra principiella skisser över utformningen av korsningar och gator eller ta fram ett förslag på mobilitetsåtgärder för en ny exploatering.

I min roll som trafikplanerare får jag ofta arbeta nära kunden och inom ramen för vissa projekt arbeta väldigt nära slutanvändaren. I vårt arbete har vi ofta en kontinuerlig dialog men kunden, detta kan till exempel ske i form av workshopar och arbetsmöten. I vissa projekt ingår det även att vi gör fältbesök och i vissa fall deltar i olika dialogarbeten med olika berörda parter så som medborgare och näringsidkare.

Det roligaste med att arbeta som trafikplanerare är att man får vara med och bidra till en mer hållbar framtid och hjälpa till att göra samhället till en plats för alla. Alla projekt har olika förutsättningar, inget är någonsin det andra likt, detta gör att man ständigt möter nya utmaningar och får möjlighet att utvecklas.

Läs hela Elins berättelse 
Dölj Elins berättelse 
Elin Areskoug. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

Årskurs 1

 • Matematik
 • Transport och samhälle
 • Fysik
 • Miljövetenskap
 • Geodetisk mätningsteknik
 • Kommunikation och datorverktyg
 • Väg- och järnvägsteknik

Årskurs 2

 • Matematisk statistik
 • Strukturmekanik
 • Geologi och geoteknik
 • Design av väg- och gaturummet
 • Trafikteknisk teori
 • Bygg- och anläggningsprocessen
 • Vägbyggnadsteknik
 • Vägkonstruktion och VA-system
 • Samhällsekonomi

Årskurs 3

 • Drift och underhåll av vägar
 • Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö
 • Utformning av vägar
 • Utformning av järnvägar
 • Valfri kurs/praktik
 • Examensarbete

Kontakt

Rebecca Little-Smith. Foto.

Rebecca Little-Smith

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

info_helsingborg@lth.lu.se
042-35 67 40

 

Helena Svensson. Foto.

Helena Svensson

Programledare

helena.svensson@tft.lth.se
0705-099 089