Hoppa till huvudinnehåll

Riskhantering

120 högskolepoäng  •  2 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Överallt finns det risker som kan orsaka skador på människor, samhällets funktionalitet och miljö. För att samhället ska vara säkert, konkurrenskraftigt och hållbart måste både privata och offentliga aktörer aktivt jobba med att minimera dessa risker. Det finns därför ett stort behov av civilingenjörer med god kunskap om riskanalyser och riskhantering. Programmet i riskhantering kan sökas av samtliga civilingenjörer inför fjärde året.

Risk

Samhället förändras i allt snabbare takt och påverkas av faktorer som globalisering, digitalisering, klimatförändringar, förtätning av städer, teknikutveckling och samhällets allt större komplexitet där system och infrastrukturer ofta byggs samman.

Förändringarna för mycket gott med sig i form av ökad livskvalitet och mindre kostnader, men samtidigt förändras riskerna i samhället. Därför behöver alla aktörer jobba med riskhantering för att minska skador inom sin verksamhet och i samhället i stort.

Behovet av personer med kompetens om riskhantering illustreras inte minst av Covid19-krisen som inneburit en enorm påfrestning på i princip samtliga av samhällets aktörer. Den ena dagen kan det vara en pandemi som skapar en kris, medan nästa gång triggas den av något helt annat. Det är därför viktigt för i princip alla samhällssektorer och branscher att arbeta med proaktivt analys- och hanteringsarbete och i detta arbete spelar personer med en gedigen utbildning och kompetens en betydande roll.

Upplägg och innehåll

Riskhantering handlar om att identifiera, analysera och värdera risker så att risknivån blir så låg som möjligt med hänsyn till exempelvis ekonomiska, etiska och samhälleliga faktorer. Många gånger är det en mångfald av tekniska, mänskliga och organisatoriska faktorer, men också samspelet dem emellan, som ger upphov till risker.

Avancerade metoder och verktyg krävs ofta för att förebygga och hantera risker. Studierna inom riskhantering lägger stor vikt vid att utveckla din förmåga att använda dessa metoder och verktyg för att få arbete med riskhantering, säker het och resiliens att verkligen fungera i praktiken.

I utbildningen lär du dig riskanalys och riskhanteringsprocesser men ges också en kunskapsbas om samspelet mellan människa, teknik och organisation och hur detta kan påverka riskbilden i en verksamhet. De övergripande målen för civilingenjörsprogrammet i riskhantering är att du ska:

 • Kunna identifiera, analysera och bedöma risker.
 • Baserat på riskanalyser kunna föreslå åtgärder som förebygger risker eller begränsar de skador som kan uppstå på människa, miljö och egendom .
 • Kunna utforma och använda ledningssystem som ett sys-tematiskt verktyg för att minimera risknivån inom områdena säkerhet, hälsa och miljö.

Framtiden

Som civilingenjör i riskhantering är alternativen många vare sig du söker dig till privat eller offentlig verksamhet, om du väljer att arbeta med tekniska eller samhälleliga risker eller en kombination av de båda. Med en examen i riskhantering är du efterfrågad på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt och arbetsmarknaden är mycket god.

Kombinationen av en tidigare brand- eller civilingenjörsutbildning med riskhantering öppnar upp för många olika möjligheter. Arbetsuppgifterna kan exempelvis handla om utförande och utveckling av riskanalyser, osäkerhetsmodellering, tillståndsprövningar, olycksutredning och processäkerhet, konsekvensberäkningar och arbetsmiljörisker. Utöver det kan arbetet bland annat handla om att arbeta med planering och krisberedskap. 

Exempel på arbetsplatser

Tidigare studenter arbetar bland annat på: 

 • ÅF Industry
 • Statens Jordbruksverk
 • Tyréns
 • Kockums
 • Environmental Resources Management
 • Lloyds Risk consulting
 • Kemira
 • Scania CV AB
 • Aon Sweden AB
 • Trafikverket
 • WSP

Exempel på yrkestitlar

Tidigare studenter arbetar bland annat som: 

 • Konsult inom kärnkraftssäkerhet
 • Konsult inom förorenad mark
 • Konsult för riskhantering i infrastruktursprojekt
 • Riskkonsult.
 • Krisberedskapssamordnare
 • Kvalitetschef
 • Säkerhetsexpert för sjöfart
 • Driftsäkerhetsingenjör
 • Riskingenjör inom processindustri
 • Säkerhetskoordinator
 • Riskstrateg

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet krävs att den sökande senast vid kompletteringstiden styrker ett av nedanstående behörighetskrav.

150 högskolepoäng från grundblocket på ett och samma civilingenjörsprogram vid ett erkänt lärosäte, inklusive kurs i flerdimensionell analys om minst 6 hp och kurs i statistik om minst 7.5 hp

eller

150 högskolepoäng från grundblocket på brandingenjörsutbildning från ett erkänt lärosäte motsvarande grundblocket med liknande struktur i programuppbyggnad som brandingenjörsprogrammet vid LTH, inklusive kurs i flerdimensionell analys om minst 6 hp och kurs i statistik om minst 7.5 h.

Examen

Civilingenjörsexamen i Riskhantering
Master of Science in Engineering, Risk Management and Safety Engineering

Ansökan och antagning

Riskhanteringsprogrammet är ett tvåårigt avslutande civilingenjörsprogram, vilket innebär att man måste ha fullgjort tre års studier på valfritt civilingenjörsprogram eller på brandingenjörsprogrammet vid LTH . Det finns även möjlighet för civilingenjörsstudenter från andra lärosäten att söka till risk-hanteringsprogrammet .

Läs mer om antagning

Årskurs / 1 - 3 /

Tidigare utbildningsprogram (Brandingenjör eller civilingenjör)

Årskurs / 4 /

Människa, teknik, organisation och hantering av risker

Riskanalysens och riskhanteringens grunder

Riskanalys inom säkerhet

Statistiska metoder för säkerhetsanalys

Riskanalys för hälsa- och miljöområdet

Riskhanteringsprocessen

Valfri kurs

Årskurs / 5 /

Valfria Kurser

Examensarbete

 

 

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Eva Wetterholm Pålsson

Studie- och karriärvägledare

eva.wetterholm_palsson@lth.lu.se

046-222 70 31

Jessica Franzén

Programplanerare

jessica.franzen@lth.lu.se

046-222 71 17

Helene von Wachenfelt

Internationell koordinator

helene.von_wachenfelt@lth.lu.se

046-222 34 69

Marcus Abrahamsson

Programledare

marcus.abrahamsson@risk.lth.se

046-222 97 17