lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Medicin och teknik vid LTH i Lund är programmet för dig som är tvärvetenskapligt intresserad och som vill jobba med framtidens teknik inom medicin – med mål som säkrare diagnostik, mera effektiv behandling, och ökad livskvalitet. Om ditt val står mellan att bli läkare och civilingenjör kanske just denna utbildning är vad du söker.

Utbildningen, som är unik i Sverige, är tvärvetenskaplig i grunden och innefattar därför inte bara flertal kurser med teknisk inriktning utan även kurser på universitetets fakulteter för medicin och naturvetenskap. Programmet bygger på ett samspel mellan naturvetenskap, medicin och teknik. Utbildningen har utformats i samarbete med den medicintekniska industrin och ger dig därför goda insikter i design och innovation och gör dig förtrogen med de höga krav som ställs på bl.a. patientsäkerhet.

Redan från första dagen läser du kurser som kombinerar ingenjörskunskap med grundläggande förståelse för medicinska problemställningar. Många av kurserna är speciellt utvecklade för detta program, och bygger på den unika kompetens som finns på LTH där ett flertal internationellt framgångsrika forskningsgrupper är verksamma inom området medicinsk teknik.

Som civilingenjör i Medicin och teknik kommer din kompetens att vara starkt efterfrågad inom såväl industrin och hälso- och sjukvården som forskningsvärlden. Detta gäller både nationellt – Sverige har sedan länge en mycket stark position inom den medicintekniska branschen – och internationellt. 

Ditt jobb kan komma att handla om att utveckla mobila metoder för bättre hälsa, smarta proteser, artificiella organ, miniatyriserade biosensorer för kontroll av hälsa eller avancerad behandlingsteknik för att ge allvarligt sjuka en ny chans.

Ladda ner en kort beskrivning av programinnehåll och kompetensprofil för civilingenjörer i Medicin och teknik:

Kompetensprofil Medicin och teknik (pdf)

Medicinsk teknik är ett synnerligen brett område med flera definitioner. Följande två definitioner har formulerats i svenska sammanhang:

"Medicinsk teknik är i stort sett alla produkter med medicinsk anknytning undantaget läkemedel. Det kan vara produkter inom bland annat röntgen, ortopediska implantat, stentar, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys och hjälpmedel för funktionshindrade samt förbrukningsartiklar. Medicinsk teknik räddar därmed liv och ger högre livskvalitet för många. Det lindrar också lidande, skador och handikapp. Dess roll inom hälso- och sjukvården är oerhört viktig och det finns idag över 500 0000 teknologier inom medicinsk teknik." - Swedish Medtech

"En produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller huvudsak påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
 påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 
kontrollera befruktning." - Lagen om medicintekniska produkter, 1993:584, §2

Framtiden

Som civilingenjör i Medicin och teknik kommer din kompetens att vara starkt efterfrågad inom såväl medicinteknisk industri och forskning som hälso- och sjukvård.

Utbildningen startades år 2011. Detta eftersom industrin starkt efterfrågar civilingenjörer med god kunskap om hur människokroppen fungerar och god kunskap om de synnerligen speciella krav som ställs vid utveckling av medicintekniska produkter.

Sverige har en internationellt framträdande position inom medicinsk teknik och verksamheterna spänner över ett brett område där exempelvis bildanalys, bioteknologi, informationsteknik, rehabilitering, sensorteknik och terapeutisk teknik omfattas.

Som civilingenjör i Medicin och Teknik kommer du att jobba med framtidens medicintekniska behov. Oavsett om du arbetar i ett nystartat innovationsföretag eller ett etablerat storföretag kan produktutveckling, klinisk prövning eller frågor kring säkerhet och riskanalys vara utmaningen. Du kan jobba som sjukhusingenjör och ansvara för medicinteknisk utrustning, där aspekter som inköp, användning och infrastruktur ingår. 

Du kan också välja att fördjupa dina kunskaper genom att forska. Med tanke på att din utbildning är internationellt väletablerad, under benämningen ”biomedical engineering”, kan forskning bedrivas vid ett utländskt universitet likaväl som vid ett svenskt.

Kurser och upplägg

De tre första åren ger grundläggande kunskaper inom medicin och teknik som tillsammans med biologi, fysik, kemi och matematik etablerar det gränsöverskridande systemtänkande som är viktigt för en medicinteknisk civilingenjör.

De två sista åren väljer du en specialisering som, i kombination med ett flertal valfria kurser, fördjupar dina kunskaper och skapar nödvändig spets i din yrkesprofil.

Flera kurser ges på medicinska fakulteten med syfte att ge dig insyn i hur vården fungerar och förståelse för hur medicintekniska produkter används i praktiken och påverkar människors livssituation.

Även om programmet i Medicin och teknik har en större facklig bredd än vad som är typiskt för andra civilingenjörsprogram, så ger de två sista åren en spetskompetens som är i nivå med andra program.

Utbildningen lägger speciell tonvikt på projektarbete, och ingår bl.a. i introduktionskursen (år 1), kursen i MedTek-design (år 2), kandidatprojektet med tema innovation i kliniken (år 3) och det avslutande examensarbetet.

Samspelet mellan medicin och teknik växer i omfång genom utbildningen, från första årets inledande kurs i medicin och teknik, över andra årets kurser i medicinsk fysik och MedTek-design, till att tredje året inbegripa alla kurser.

Kurser

År 1 innefattar grundläggande kurser i matematik, kemi, fysik och programmering liksom en introduktionskurs i medicin och teknik. Introduktionskursen pekar framåt mot de mera avancerade kurserna i medicin och teknik. Kursen "Verksamhetsförlagd utbildning i sjukvården" förmedlar en värdefull inblick i den kliniska vardagen och äger rum på universitetssjukhuset i Lund/Malmö.

År 2 breddar det tvärvetenskapliga perspektivet till att innefatta kurser i cellbiologi, människans fysiologi, medicinsk fysik och en större projektkurs i MedTek-design och entreprenörskap. Detta år bygger vidare på de naturvetenskapliga kunskaperna från år 1 i form av ingenjörskurser i teknisk mekanik, signalbehandling, och ellära/elektronik.

År 3 fördjupar insikterna om samspelet mellan medicin och teknik med kurser i biomaterial, biostatistik, E-hälsa, fysiologisk modellering och beräkningar, klinisk kemisk diagnostik, medicinska bildgivande system, medicinsk mätteknik och transportfenomen i människokroppen. Det tredje året innefattar också ett omfattande kandidatprojekt med tema klinnovation, dvs. innovation i kliniken.

  • Mer om innehållet i kurserna för år 1–3

År 4 och 5 fördjupar dina kunskaper och skapar nödvändig spets i din yrkesprofil.

Examensbenämning

Civilingenjör i Medicin och teknik

Master of Science in Engineering, Biomedical Engineering

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår