Byggteknik - Järnvägsteknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Utbildningen

Byggteknik med inriktning järnväg handlar om samhällsbyggnad, infrastruktur och transporter med fokus på järnväg. När du är klar med studierna kan du arbeta som projektör, byggledare, planerare, utredare och projektledare inom privat eller offentlig sektor. En god arbetsmarknad väntar där du kan vara med och påverka framtidens transportsystem.

Utbildningen ger dig möjlighet att bidra till tågtrafikens utveckling, planering, byggande, förvaltning och operativa ledning.

Det kommer att hända mycket inom området så som utbyggnad av höghastighetsjärnväg, upprustning av befintlig anläggning och uppgraderingar av tekniska system. Därför behövs det många ingenjörer inom järnvägssektorn. Samtidigt råder det idag brist på järnvägsingenjörer som förstår samspelet mellan de olika teknikgrenarna inom järnväg och mellan olika trafikslag. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska kurser som är väl förankrade i arbetslivet.

Upplägg och innehåll

Du får grundläggande kunskaper inom matematik, mekanik, fysik och geomatik som en ingenjör behöver. Under första året läser du flera kurser som berör hela samhällsbyggnadsprocessen, t ex hur planeringsprocessen går till och hur det går till att bygga järnväg och väg. Du lär dig också hur man planerar trafiken för att det ska fungera i vårt samhälle och hur man kan bygga mer hållbart. Detta varvas mer med traditionella ämnen som exempelvis matematik, fysik och CAD.

Andra året består till största delen av kurser inom järnvägsteknik där teori varvas med praktik. Du kommer att fördjupa dina kunskaper inom områdets fyra teknikdelar banteknik, elteknik, signal- och telekommunikationsteknik. Du lär dig också hur trafiken i samhället fungerar och hur beslutsprocessen för infrastrukturprojekt fungerar.

Tredje året fokuserar på projektering och nybyggnation av järnvägsanläggningar. Du får träna på att tänka mer övergripande och utifrån ett helhetsperspektiv på järnväg. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som normalt genomförs i samarbete med något företag inom järnvägssektorn.

Afu är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under åk 1 och 2. Målet med afu är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet (organisation, miljö m m). Årskurs 1: Afu:n består av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning. Under termin 2 består afu:n av praktik eller studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde. Årskurs 2: För järnvägsteknik och väg-/trafikteknik: Afu:n består av en veckas praktik, studiebesök eller projektföreläsningar inom ett branschanknutet företag, myndighet eller förvaltning.

Utbildningen bedrivs i samarbete med Trafikverksskolan i Ängelholm där en del av kurserna är förlagda eftersom skolan har ändamålsenliga anläggningar för de praktiska momenten. Vissa fördjupningskurser är förlagda till LTH i Lund. För resor till dessa utbildningsorter ansvarar studenten själv. 

Utbildningen förbereder dig för att arbeta med järnvägsteknik, underhållsteknik och järnvägsförvaltning. För att du ska få möjlighet att komma ut på företag, myndigheter och förvaltningar har utbildningen en arbetslivsförankring i branschen.

Framtid

Branschen har ett stort behov av att nyanställa och efter avklarad utbildning kommer du att vara attraktiv på arbetsmarknaden för såväl konsultföretag som byggföretag och offentliga aktörer.

LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska förutsättningar att få kontakt med företag och näringsliv redan under din utbildning. Vill du fortsätta studera har du möjlighet att söka till civilingenjörsprogrammet väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A8:

  • Matematik 3c (eller Matematik D)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Byggteknik
Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

Foto: Johan Nilsson/Øresundsbron

Årskurs / 1 /

Matematik

Transport och samhälle

Fysik

Miljövetenskap

Geodetisk mätningsteknik

Kommunikation och datorverktyg

Väg- och järnvägsteknik

Årskurs / 2 /

Matematisk statistik

Materialmekanik

Trafikstyrning och telekommunikation

Elteknik

Geologi och geoteknik

Samhällsekonomi

Trafikteknisk teori

Banteknik för ingenjörer

Årskurs / 3 /

Projektering av järnvägens tekniska system

Bygg -och anläggningsprocessen

Samverkan fordon/bana – spårfordonsteknik

Kapacitet och punktlighet i järnvägstrafik

Valfri kurs / praktik

Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Rebecca Little-Smith

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

info_helsingborg@lth.lu.se

042-35 67 40

Helena Svensson

Programledare

helena.svensson@tft.lth.se

0705-099 089

Markus Gustavsson

Trafikverksskolan

markus.a.gustavsson@trafikverket.se

072-143 60 45