Byggteknik - järnvägsteknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Järnvägsingenjörsutbildningen på LTH är en unik utbildning i norra Europa inom den expansiva infrastrukturbranschen. Vi erbjuder dig här en mycket intressant utbildning inom området samhällsbyggnad, där du har möjlighet att bidra till tågtrafikens utveckling, planering, byggande, miljö och operativa ledning.

Järnvägsingenjörsutbildningen är en är en arbetslivsförankrad utbildning i form av studiebesök, praktikkurs och projektkurser, varvat med teoretiska kurser för att få fram en praktiskt tillämpad och direkt användbar högskoleingenjör.

Behov och krav på transporter ökar ständigt och en väl fungerande infrastruktur är en viktig byggsten i vår samhällsutveckling. Det förväntas därför en kraftig utbyggnad av framför allt alla järnvägssystem framöver. Inom järnvägssektorn pågår även ett viktigt arbete mot ett enhetligt järnvägssystem i Europa. Arbetet är omfattande men det råder i dag brist på järnvägsingenjörer som inte bara är duktiga tekniker utan även förstår samspelet mellan olika trafikslag.

Om du vill vara med att påverka utformningen av framtidens alla transportsystem och är intresserad av teknik är Byggteknik - järnvägsteknik den självklara utbildningen för dig. Utbildningen till järnvägsingenjör bedrivs i samarbete med Trafikverksskolan i Ängelholm dit också flera av kurserna är förlagda. För att knyta utbildningen till järnvägsbranschen är arbetslivsförankrad utbildning inlagd med möjlighet att komma ut på ingenjörs- och entreprenadföretag, myndigheter och förvaltningar.

LTH erbjuder en intressant utbildning som ger dig möjlighet att bidra till tågtrafikens utveckling, planering, byggande, förvaltning och operativa ledning.

Framtiden

Studenter med en högskoleingenjörsexamen inom området kan förväntas gå ut till en mycket god och balanserad arbetsmarknad. Tiden har skapat ett behov av en ny akademiskt skolad yrkeskategori inom järnvägsområdet - järnvägsingenjörer. Människor med stor teknisk bredd och med intresse av att se helheten, och som kan få nätverk av människor och organisationer att samverka.

Järnvägssektorn behöver ingenjörer som inte bara är duktiga tekniker utan även förstår samspelet mellan olika trafikslag. Det är av stor vikt att ha ett flexibelt tänkande, att förstå olika kulturer och att kunna väva samman människa, teknik och miljö. Yrket kommer att ha en bred rekryteringsbas för framtida ledare inom transportsektorn.

Utbildningens upplägg

Under första året får du läsa flera kurser som berör hela samhällsbyggnadsprocessen. Dessutom ingår traditionella ämnen som matematik, fysik, miljöteknik mm.

Andra året är till största delen förlagt till Trafikverksskolan i Ängelholm och innehåller en blandning av teori och praktik inom det järnvägstekniska området. Fördjupning sker inom områdena banteknik, elteknik, signal- och teleteknik.

Tredje året fokuserar på projektering och nybyggnation av järnvägsanläggningar. Fördjupningskurser läses för närvarande i Lund och på Campus Helsingborg. (Kostnader för resor mellan Ängelholm, Helsingborg och Lund står studenten själv för.)

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som normalt genomförs i samarbete med något företag inom järnvägssektorn.

Utbildningen ger dels grundläggande kunskaper inom matematik, grundläggande statistik, mekanik, fysik och geomatik, dels bred kunskap av hela det järnvägstekniska området innefattande ban-, elektro-, signal- och telekommunikationsteknik.

Utbildningen förbereder särskilt för verksamheter inom järnvägsteknik, underhållsteknik och järnvägsförvaltning.

Arbetslivsförankrad utbildning

Afu (arbetslivsförankrad utbildning) är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under åk 1 och 2. Målet med afu är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet (organisation, miljö m m).

Årskurs 1: Afu:n består av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning. Under termin 2 består afu:n av praktik eller studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde.

Årskurs 2: För järnvägsteknik och väg-/trafikteknik: Afu:n består av en veckas praktik, studiebesök eller projektföreläsningar inom ett branschanknutet företag, myndighet eller förvaltning.

Fortsatt utbildning

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A8:

  • Matematik 3c (eller Matematik D)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Byggteknik

Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

 

Årskurs / 1 /

Matematik

Transport och samhälle

Fysik

Miljövetenskap

Geodetisk mätningsteknik

Kommunikation och datorverktyg

Väg- och järnvägsteknik

Årskurs / 2 /

Matematisk statistik

Materialmekanik

Trafikstyrning och telekommunikation

Elteknik

Geologi och geoteknik

Samhällsekonomi

Trafikteknisk teori

Banteknik för ingenjörer

Årskurs / 3 /

Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar

Byggprocessen med entreprenadrätt

Samverkan fordon/bana – spårfordonsteknik

Järnväg i ett internationellt perspektiv

Valfri kurs / praktik

Examensarbete

Kontakt

Rebecca Little-Smith

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

infohbg@kansli.lth.se

042-35 67 40

Helena Svensson

Programledare

helena.svensson@tft.lth.se

046–222 74 20

Stellan Jönsson

Trafikverksskolan

stellan.jonsson@trafikverket.se