Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i brandteknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Utbildningen inom brandteknik vid LTH är internationellt erkänd och ger dig bred kompetens inom områdena brandteknik och olyckshantering. Programmet är unikt i sitt slag och har en världsledande roll inom brandtekniken. Efter examen kommer du att ha mycket lätt att få jobb.

LTH:s brandteknikutbildning är välkänd och väl ansedd både nationellt och internationellt. Du får en gedigen naturvetenskaplig och teknisk grund att stå på, goda kunskaper inom byggnadsteknik och djupa kunskaper om brandfenomenet, brandförlopp och olyckshantering, samt en god förmåga att tillämpa dessa kunskaper på olika problem inom det brandtekniska området.

Karriär och arbetsmarknad

Som civilingenjör i brandteknik öppnas många karriärvägar världen över. Du kommer att ha stora möjligheter att i framtiden jobba med det just du är intresserad av. Det finns ett stort behov av kompetens inom brandteknik och olyckshantering.

Ungefär hälften av dem som utbildar sig inom området arbetar inom den kommunala räddningstjänsten med förebyggande brandskydd och operativa insatser. Arbetet kan handla om att begränsa konsekvenserna av olyckor som inträffar eller om skademinimerande insatser. 

Som civilingenjör i brandteknik finns även många arbeten inom den privata sektorn med exempelvis brandskyddsprojektering av byggnader. Du kan också arbeta inom olika myndigheter med brandskydds- och säkerhetsfrågor, riskanalyser, utbildning, forskning och utveckling. En annan möjlighet är att fortsätta med forskarutbildning.

Om du väljer att ta ut en brandingenjörsexamen efter 3,5 års studier finns det möjlighet till ett års påbyggnadsutbildning vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) i Revinge utanför Lund. Där ingår sex veckors praktik inom räddningstjänsten. Påbyggnadsåret ger kompetens att arbeta som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst. Denna möjlighet finns även efter att du gått hela det femåriga programmet.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön.

Du kommer att läsa både breda grundkurser och kvalificerade specialiseringskurser. Inledningsvis ges en grundläggande teknisk utbildning. Förutom matematik, fysik, programmering och statistik innehåller den grundläggande utbildningen byggnadstekniska ämnen samt mer praktiskt tillämpade ämnen.

Den grundläggande utbildningen kompletteras med kurser inom brandteknik och riskhantering. De brandtekniska ämnena behandlar bränders uppkomst, tillväxt och spridning. Stor vikt läggs vid utrymningen när det uppstår fara för brand, och frågor som rör människors säkerhet. Orsaker, konsekvenser och risker för olika typer av allvarliga olyckor studeras också.

Under år 4 och 5 läser du en specialisering: Brandskyddsanalys eller Olyckshantering.

Efter första året kan du välja att genomgå en tre veckors introduktionsutbildning för brandmän följd av sju veckors sommarpraktik inom räddningstjänsten. Praktiken är frivillig och ges i mån av plats. En annan möjlighet som finns är att under sommartid genomföra projektarbeten på olika företag inom brandområdet, både i Sverige och utomlands.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen inom Brandteknik lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • God hälsa och välbefinnande
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion

Civilingenjörsutbildningen i brandteknik startade läsåret 23/24 och är en vidareutveckling av LTH:s väletablerade brandingenjörsutbildning. Utbildningen är 5 år och leder till en civilingenjörsexamen. Du kan fortfarande välja att ta ut en examen som brandingenjör efter 3.5 år.

Brandskyddsanalys

Specialisering inom brandskyddsanalys ger en fördjupning inom brandteknik och riktar sig främst till de studenter som tänker sig en karriär som teknikkonsult inom brandteknik, men också mot dem som är intresserade av anställning inom försäkringsindustri eller som har ett brandskyddsansvar på större företag.

De kunskaper som erhålls om simulering och beräkningar grundblocket följs upp och fördjupas i mer avancerade beräkningskurser. Även kurser i Utrymningsdimensionering och Brandteknisk dimensionering av konstruktioner tar vid där kurser inom grundblocket slutar. Studenten får även djup kunskap inom förenklad och analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd som tillämpas i olika verklighetsnära projekt. Kurser kopplade till explosioner, gasutsläpp och bränder i tunnlar ingår också i specialiseringen.

Det utmärkande med specialiseringen är att studenten erhåller en mycket hög teknisk nivå inom ämnet som varvas med praktisk tillämpning vilket gör studenten väl förberedd inför sitt yrkesliv.

Olyckshantering

Specialiseringen inom olyckshantering riktar sig till dem som är intresserade av arbete inom kommunal, regional eller statlig sektor. Specialiseringen har ett fokus mot samhällsäkerhet, olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete och med ett djup mot uppgifter som kan förekomma inom kommunal räddningstjänst.

Även denna specialisering är tänkt att fördjupa studentens kunskap inom områden som inte ryms inom grundblocket. Exempel på sådana kurser är Miljöaspekter och räddningstjänst och Räddningstjänstmetodik, vilka båda har ett innehåll som efterfrågas inom svensk räddningstjänst. I specialiseringen finns även en kurs i ledarskap och gruppdynamik i vilken studentens färdigheter att tillämpa olika metoder och verktyg för planering, ledning och utveckling av arbetsorganisationer och projekt utvecklas.

Även kurser kopplade till riskhantering, samhällsplanering och brandutredning ingår i specialiseringen. Dessa kurser ger en breddning inom områden relevanta för olyckshanterare inom till exempel kommunal räddningstjänst eller inom industrin.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen
Master of Science in Engineering, Fire Safety Engineering

Alternativt kan studenten efter 3.5 år välja att ta ut en examen som brandingenjör.

Brandingenjörsexamen
Bachelor of Science in Fire Protection Engineering

Intervjuer

Branschföreträdare om utbildningen

Johan Nilsson. Foto.

Det som gör mitt arbete inom brandteknik och räddningstjänst så roligt är att det tjänar ett högre syfte. Vi hjälper till i samhället och värnar om både dagens och framtidens människor.

Johan Nilsson, räddningschef, Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö

Jag tycker det är bra att LTH satsar på en ny civilingenjörsutbildning inom brandteknik. Samhället förändras och utvecklas. Räddningstjänstens arbete blir i takt med det alltmer komplicerat. Vi behöver kompensera för och axla upp till vår omgivnings nya krav och verklighet.

En viktig del för att vi ska lyckas med vår insats är välutbildade akademiker. Vi behöver fler medarbetare som är skolade för att jobba i dagens komplexa samhälle.

Jag har själv arbetat inom kommunal räddningstjänst sedan 2006. Det som gör mitt arbete inom brandteknik och räddningstjänst så roligt är att det tjänar ett högre syfte. Vi hjälper till i samhället och värnar om både dagens och framtidens människor. De som ska bo eller verka i en byggnad om 50 år är inte ens födda idag – men det är deras brandskydd och säkerhet som vi redan i dag måste jobba för.

Räddningstjänstens arbete har olika delar. Det är ett flerdelat och brett arbete med risker, samhällsförändringar och lagkrav som görs för att förhindra att olyckor uppstår. Dels finns självklart den operativa insatsdelen, det vill säga utryckningsverksamheten vid exempelvis bränder och olyckor. Sedan finns det en förberedande, planerande och utbildande del. Det kan handla om tillstånds- och tillsynsärenden.

För att leda komplexa insatser eller hela ledningssystem är en civilingenjörsutbildning inom brandteknik en bra grund. MSB:s vidareutbildning för brandingenjörer är nästa steg för den som vill ha en mer operativ karriär.

Läs hela Johans berättelsen 
Dölj Johans berättelsen 
Katja Cedergren. Foto.

Vi har mycket att vinna på att få in unga ingenjörer med den senaste kunskapen och modet att testa nya vägar. Sverige har länge varit ledande och gått i bräschen med sin kunskap inom brandteknik. En ny utbildning inom ämnet ser jag som ett sätt att fortsätta kunna vara ledande inom ämnet.

Katja Cedergren, brandkonsult, Bengt Dahlgren brand och risk, samt ordförande i Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV)

Jag har arbetat som brandkonsult i över 15 år. Under en lång tid har min bransch sett relativt likadan ut. Men just nu är det något som rör sig på ett sätt jag inte upplevt tidigare. Det är en bransch i förändring och nu måste vi hänga med. Vi måste höja insatsen!

Det handlar dels om behovet av ett hållbarhetstänk. Att hitta ett klimatvänligt arbetssätt, med fokus på att rensa bort allt onödigt slit- och släng. Men det handlar också om en kraftigt ökad digitalisering och hur vi ska möta den bäst.

Jag ser ett stort behov av en utökad kompetens inom brandteknikbranschen. Vi måste få in en djupare kunskap om energi och hållbara lösningar. Idag ser lösningarna och kraven olika ut beroende på vem som är involverad, vilket inte är optimalt.

LTH:s nya civilingenjörsutbildning i brandteknik är ett bra svar på dessa behov. Vi har mycket att vinna på att få in unga ingenjörer med den senaste kunskapen och modet att testa nya vägar. Sverige har länge varit ledande och gått i bräschen med sin kunskap inom brandteknik. En ny utbildning inom ämnet ser jag som ett sätt att fortsätta kunna vara ledande inom ämnet.

Läs hela Katjas berättelse 
Dölj Katjas berättelse 
Katja Cedergren. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Matematik 12%
 • Byggteknik 10%
 • Brandteknik 19%
 • Olyckor, konsekvens och riskbedömning 8%
 • Fysik 4%
 • Breddande ämneskunskaper 7%
 • Specialisering och valfria kurser 30%
 • Examensarbete 10%

Kontakt

Eva Wetterholm Pålsson. Foto.

Eva Wetterholm Pålsson

Studie- och karriärvägledare

eva.wetterholm_palsson@lth.lu.se
046–222 70 31

 

Nils Johansson. Foto.

Nils Johansson

Programledare

nils.johansson@brand.lth.se
046-222 95 99

Carola Persson. Foto.

Carola Persson

Programplanerare

carola.persson@lth.lu.se
046-222 37 40