Skip to main content

Kvalitetsprocesser för utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningsnämnden vid LTH (FUN) har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå, inkl. kvalitetsansvar och arbetar utifrån strategiska mål satta av LTH:s styrelse. I forskarutbildningsnämnden sitter fem forskarutbildningsledare till vilka vissa beslut som rör t.ex. kursplaner, betygsnämnd och opponent är delegerade. Forskarutbildningsledarna samordnar institutionernas studierektorer i fem granskningsgrupper som stöd för beslutsfattande. Doktoranderna är representerade i FUN.

Forskarutbildningen bedrivs vid LTH:s institutioner och är uppdelad i forskarutbildningsämnen. Varje institution har en utsedd studierektor för forskarutbildning som har ansvar att följa upp kvaliteten på institutionens forskarutbildning. Kvalitetssäkring av forskarutbildningen sker dels genom processer som ska säkerställa forskarutbildningsmiljön och forskarutbildningen som bedrivs inom forskarutbildningsämnena och dels genom processer som säkerställer utformningen av doktorandens individuella utbildning.

Kvalitetsarbete - forskarutbildningsmiljön

För att säkerställa forskarutbildningmiljön, genomförs bland annat forskarutbildningsenkäter. Kursplaner bereds och fastställs i en fakultetsgemensam process och LTH erbjuder fakultetsgemensamma kurser för doktoranderna.

Forskarutbildningsenkäter

För att på ett systematiskt sätt följa upp forskarutbildningsmiljön, genomförs med jämna mellanrum en doktorand- och en handledarenkät. 

Enkäterna adresserar bland annat att studie- och lärandemiljön är ändamålsenlig och tillgänglig för alla samt att handledare har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.

Forskarutbildningskurser

Alla kursplaner inom LTH:s forskarutbildning, bereds och fastställs enligt en fakultetsgemensam process. Kursplaner lämnas in av kursgivande lärare eller motsvarande till institutionens representant som efter godkännande skickar kursplanen för slutgiltig granskning och fastställande av forskarutbildningsledaren.

LTH har ett fakultetsgemensamt kursutbud som riktar sig till alla doktorander vid LTH. Kursutbudet fokuserar främst på generella färdigheter, exempelvis kommunikation, projektledning och akademiskt skrivande. I det gemensamma utbudet ingår en introduktionskurs som är obligatorisk för alla doktorander vid LTH. För doktorander som har institutionstjänstgöring ska högskolepedagogisk utbildning erbjudas.

Alla forskarutbildningskurser vid LTH presenteras och utlyses i en gemensam kursdatabas som ger information om aktuellt kursutbud.

LTH:s kursutbud för forskarutbildningen (Doktorandwebben LTH)

Kvalitetsarbete - individuella forskarutbildningen

Individuella studieplaner - uppföljning och granskning

Den årliga uppföljningen av doktorandernas individuella studieplaner syftar både till att dokumentera det som redan genomförts och att planera utbildningens utveckling framåt. Studieplanssamtalen sker mellan doktorand, handledare och en företrädare för institutionen. Högskoleförordningens examensmål är integrerade i LTH:s mall för den individuella studieplanen och doktoranden och handledarna uttolkar dessa tillsammans och bedömer vad doktoranden ska göra för att uppnå målen. Den individuella studieplanen omfattar även internationella perspektiv i utbildningen och framtida karriärfrågor.

De individuella studieplanerna utgör också ett underlag vid en deltidsavstämning. Deltidsavstämningen innefattar en extern granskning av utformningen av doktorandens utbildning, främst i relation till examensmålen.

I slutet av utbildningen genomförs också en slutgranskning av den individuella studieplanen.

Deltidsavstämning (Doktorandwebben LTH)

Slutgranskning av den individuella studieplanen (Doktorandwebben LTH)

Beslut om betygsnämnd och opponent samt förhandsgranskning av avhandlingen

Inför disputation beslutar LTH:s forskarutbildningsledare om betygsnämndens sammansättning och opponent på delegation från FUN. Granskningen inför beslut görs av den granskningsgrupp som forskarutbildningsledaren samordnar. Beslutet innefattar att betygsnämnd och opponent möter LTH:s riktlinjer och att jävsfrågor beaktats. 

De utsedda betygsnämndsledamöterna och opponent ska genomföra en förhandsgranskning av avhandlingen där det bedöms huruvida doktorsavhandlingen håller sådan kvalitet att den är möjlig att lägga fram vid en disputation.

Förhandsgranskning (Doktorandwebben LTH)

Styrdokument för kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen vid LTH

LTH:s vision, mål och strategier

Kvalitetsarbete (Medarbetarwebben LU)

Page Manager: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-03-06