Skip to main content

Förutsättningar för utbildningarnas genomförande

Kvalitetssäkring och utveckling av förutsättningar för utbildningarnas genomförande sker huvudsakligen genom verksamhetsplanering och arbete med ständiga förbättringar av verksamheten. LTH:s institutioner, Centre for Engineering Education och LTH:s kansli har det övergripande ansvaret för dessa processer, och arbetet följs upp i fakultetens verksamhetsdialoger.

Vid LTH:s institutioner tillhandahålls de kurser som utgör LTH:s utbildningsprogram och här verkar de lärare som undervisar inom LTH:s utbildningar. LTH:s lärare har möjlighet till pedagogisk kompetensutveckling och meritering genom Centre for Engineering Education (CEE).

CEE har som en av sina huvuduppgifter att ge utvecklingssupport för lärmiljöerna vid LTH i nära samarbete med lärarna. Genombrottet, den pedagogiska stöd- och utvecklingsenheten för lärare erbjuder behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning, konsultverksamhet, utvärderingar och pedagogisk forskning. Genombrottet samordnare också LTH:s Pedagogiska akademi. För att bli antagen till denna akademi inbjuds lärare vid LTH att få sina pedagogiska meriter bedömda av en LTH-sammansatt bedömargrupp.

CEE:s verksamhet

Utbildningsenheten vid LTH:s kansli tillhandahåller stöd till studenter och bedriver ett retentionsarbete genom studie- och karriärvägledning, kuratorsverksamhet och mottagning, samt administrativt stöd vid utformning av LTH:s utbildningar i den årliga process där kurs- och utbildningsplaner revideras och beslutas. Enheten tillhandahåller även administrativt stöd för att säkerställa rättssäker hantering av antagning, handläggning av tillgodoräknande, handläggning av examensärenden, schemaläggning, hantering i studentadministrativa system osv. Studenterna vid LTH har också möjlighet att delta i i SI-verksamheten. 

Studentwebben LTH

Page Manager: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-03-06