Hoppa till huvudinnehåll

Akademisk personal

Anders Ahlberg, docent

Jag är universitetslektor, docent och ETP vid CEE där jag ger högskolepedagogisk utbildning och stöd för LTH:s lärare och doktorander. Jag har också en aktiv roll som fakultetsstudierektor för forskarutbildningen vid fakultetens forskarutbildningsnämnd. Mina arbetsuppgifter omfattar bl.a. det LTH-gemensamma kursutbudet för doktorander och den docentförberedande utbildningen och annan forskarhandledarutbildning vid LTH. Den långsiktiga strategin är att skapa lokal pedagogisk kunskap som underlag för beslutsfattande kring LTH:s forskarutbildningar. Jag har en bakgrund som forskare och lärare i berggrundsgeologi vid Lunds universitet, och därmed också ett uttalat intresse för utveckling av fält- och lab-undervisning. Förutom mitt huvudsakliga arbete vid LTH så är jag också verksam inom iEarth, ett konsortium som beforskar och utvecklar norsk geologiundervisning.  

E-post: anders.ahlberg@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 71 55, +46 76 136 82 90

Daniel Hellström, universitetslektor

Jag är universitetslektor i förpackningslogistik och arbetar deltid vid CEE med LTH Career Academy. Detta unika karriärprogram syftar till att stödja biträdande universitetslektorer med fokus på pedagogik, nätverk, personlig utveckling och ledarskap. Jag har ett genuint intresse för pedagogik och professionsutveckling. Tidigare har jag varit programledare för Erasmus + Joint European Master Program: Food Innovation and Product Design (FIPDes). Tilldelades ETP i 2010.

E-post: daniel.hellstrom@plog.lth.se 
Telefon: +46 46 222 72 30

Hanna Isaksson, professor

Jag är professor i biomedicinsk teknik. Sedan 2018 är jag även ansvarig för att utveckla och driva LTH:s nya karriärutvecklingsprogram för biträdande universitetslektorer - LTH Career Academy. Min forskning handlar om biomekanik och mekanobiologi av rörelseorganensvävnader (skelett, brosk och bindväv, och senor). Min grupp kombinerar experimentell karakterisering med beräkningsmodeller för att förstå hur vävnaderna är uppbyggda samt hur de förändras med sjukdom. Jag har även ett brett intresse för yngre forskares villkor, karriärutveckling och akademisk ledarskap. Jag undervisar i biomekanik.

E-post: hanna.isaksson@bme.lth.se
Telefon: +46 46 222 17 49

Håkan Linder, universitetsadjunkt

Jag arbetar till största delen på utbildningen Tekniskt Basår där jag undervisar i alla matematikkurser inom utbildningen. Jag har även övergripande administrativa uppgifter inom utbildningen genom rollen som programledare. Utöver detta undervisar jag ibland även i några matematikkurser på LTH:s högskoleingenjörsprogram. Jag arbetar uteslutande på LTH i Helsingborg.

E-post: hakan.linder@lth.lu.se
Telefon: +46 737 41 22 29

Ingrid Svensson, universitetslektor

Jag är universitetslektor och docent i biomedicinsk teknik, innehar ETP och jobbar deltid som pedagogisk utvecklare vid CEE. Jag har ett brett pedagogiskt intresse och har varit aktiv på olika nivåer och i många olika sammanhang under mina mer än 30 år vid LTH. På senare år har jag framför allt varit engagerad i utvärdering, både av utbildning och pedagogisk kompetens. I min egen lärargärning har jag utvecklat såväl kurser och kurslitteratur som utbildningsprogram.

E-post: ingrid.svensson@bme.lth.se
Telefon: +46 46 222 75 25
Mobil: +46 70 234 10 29

Jonas Månsson, universitetslektor

Sedan 2003 arbetar jag som universitetslektor i matematik vid Matematikcentrum och från och med 2017 har jag också en deltidsroll som pedagogisk utvecklare vid CEE. Mina huvudsakliga intressen är relaterade till användning av teknik i undervisning och inlärning, särskilt användning av video som ett inlärningsverktyg. Jag utvecklar också kursmaterial, främst läroböcker, i matematik. Jag fick ETP i 2014.

E-post: jonas.mansson@math.lth.se
Telefon: +46 46 222 05 38 

Joakim Malm, universitetslektor

Jag är universitetslektor med bakgrund inom vattenresurslära. Nuförtiden ägnas det mesta av min tid åt något som kallas Supplemental Instruction (SI). SI är en internationellt väletablerad metod för att förbättra studenters lärande och studieprestation. Jag är chef för SI-programmet vid LTH samt certifierad utbildare i SI-metodiken vid Europeiska centret för SI-pass som ligger vid Lunds universitet. SI kan kort beskrivas som en studiegrupp under ledning av en senior student.

E-post: joakim.malm@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 75 71

Lene Nordrum, universitetslektor

Jag är universitetslektor i engelska, English for specific purposes vid SOL-centrum. Jag håller de flesta av de LTH:s gemensamma Academic Writing - kurser i forskarutbildningen och bedriver forskning inom skrivpedagogik och funktionell lingvistik.

E-post: lene.nordrum@englund.lu.se
Telefon: +46 46 222 75 59

Lydia Carling, amanuens

Jag läser mitt näst sista år på civilingenjörsprogrammet i ekosystemteknik. Dessutom är jag amanuens på CEE under läsåret 22/23. Här genomför jag en undersökning av LTH:s obligatoriska hållbarhetsundervisning. Jag är intresserad av att veta hur studenterna upplever en sådan kurs, i relation till sitt utbildningsprogram. Hållbarhets- och miljöfrågorna är ju viktiga oavsett vilket civilingenjörsprogram man utbildar sig på. Kan en sådan kurs ge den kunskap som en framtida ingenjör behöver? Svaren får vi fram mot vårkanten. Mitt intresse för pedagogik och lärande väcktes redan som tonåring inom Scouterna, där jag gått ledarskapsutbildningar och fått reflektera över lärande, nyfikenhet och grupprocesser. Nuförtiden engagerar jag mig för utbildningsfrågor här på LTH via studierådet och i ett uppstartsprojekt riktat till studenter med behov av pedagogiskt stöd.

E-post: lydia.carling@lth.lu.se

Michael Cimbritz, universitetslektor

Jag är universitetslektor och docent i vattenförsörjnings- och avloppsteknik och tillika studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för Kemiteknik. Min forskning handlar om hur olika organiska mikroföroreningar, exempelvis läkemedelsrester, kan avskiljas från avloppsvatten. Jag har ett stort intresse för forskarhandledning och för ingenjörers och forskares skrivande på svenska. På CEE jobbar jag med högskolepedagogisk utbildning och frågor kopplade till forskarutbildningen.

E-post: michael.cimbritz@chemeng.lth.se
Telefon: +46 46 222 82 95
Mobil: +46 72 522 41 74

Mirjam Glessmer, universitetslektor

Jag kom till LTH som pedagogisk utvecklare i januari 2022. Min bakgrund har jag inom fysisk oceanografi men de senaste tio åren har jag arbetat inom akademisk utveckling och med att kommunicera vetenskap i Tyskland och Norge. Jag har ett stort intresse för "co-creation", det vill säga att involvera studenter i utvecklingen av sin egen utbildning, samt att få studenter att känna sig trygga och som att de verkligen hör hemma på universitetet. Jag har en anställning som adjungerad lektor vid University of Bergen, där vi just nu håller på att introducera co-creation i undervisningen samtidigt som vi forskar kring ämnet. Mina favoritprojekt handlar om att hjälpa studenter se vetenskapliga ämnen i sin vardag: #KitchenOceanography (utforska oceanfysik med hjälp av prylar du har hemma) och #WaveWatching (upptäck fysik överallt – på diskbänken, i en vattenpöl på gatan, i havet). Jag skriver om en del av mina tankar kring lärande och undervisning – särskilt i förhållande till ämnen som anknyter till vatten, eller undervisning utomhus och i labb – på min personliga blogg https://mirjamglessmer.com såväl som på Twitter. På Instagram kan du följa min dagliga vågkoll. Välkommen att ta kontakt med mig!

E-post: mirjam.glessmer@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 94 54
Mobil: +46 73 050 20 40

Roy Andersson, universitetslektor

Jag är universitetslektor och arbetar både som lärare vid Institutionen för datavetenskap och som pedagogisk utvecklare vid CEE. Från och med okotber 2022 är jag också  föreståndare för CEE. Jag har arbetat som pedagogisk utvecklare sedan 1998 och mitt främsta intresseområde är att stödja lärare i att utveckla sin undervisning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, med andra ord stödja Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Jag ansvarar för de behörighetsgivande högskolepedagogiska kurserna vid LTH och undervisar själv i flera av kurserna och jag är medlem i LTH:s Pedagogiska Akademi sedan 2002. Sedan 2015 har jag också en deltidsanställning som universitetslektor vid Centre for Excellence in Biology Education (bioCEED) vid universitetet i Bergen.

E-post: roy.andersson@cs.lth.se
Telefon: +46 46 222 49 07

Sandra Nilsson, universitetsadjunkt

Jag är universitetsadjunkt i datavetenskap, Excellent Teaching Practitioner/ETP samt jobbar deltid som pedagogisk utvecklare vid CEE. Mina speciella intressen ligger inom bedömning, utvärdering, tröskelbegrepp och kognitiva processer - med särskilt fokus på hur studenter lär sig och hur aktiv undervisning och minimering av stereotyphot kan förbättra lärandet. På CEE är jag medansvarig för kursen Undervisning för Aktivt lärande och vid Datavetenskap undervisar jag i grundläggande programmering för flera olika program vid LTH.

E-post: sandra.nilsson@cs.lth.se
Telefon: +46 46 222 03 68

Thomas Olsson, universitetslektor

Jag är universitetslektor och docent i pedagogisk utveckling och har en doktorsexamen i kemiteknik. Jag arbetar främst med system för bedömning och belöning av pedagogisk skicklighet (som LTH:s Pedagogiska Akademi) samt forskning, utveckling och undervisning inom detta område. Jag håller workshops, seminarier och föredrag kring pedagogisk skicklighet och universitetsutbildning, såväl nationellt och internationellt, och jag har varit pedagogiskt sakkunnig vid många anställnings- och befordringsärenden vid olika universitet. Jag deltar aktivt i forskningsprojekt om undervisning och pedagogisk skicklighet med samarbetspartners från andra länder, främst Sydafrika.

E-post: thomas.olsson@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 76 90

Torgny Roxå, universitetslektor

Jag har jobbat med akademisk utveckling i över 30 år. Jag är lärare i pedagogiska kurser och stödjer universitetslektorer och lärare samt handleder doktorander. Min forskning handlar om lärandet inom högskolepedagogiska organisationer. De fokuseras på meso nivån, det vill säga på arbetsgrupper, disciplinära samhällen och avdelningar. Tanken är att dessa grupper av akademiker genom sociokulturella processer stabiliserar organisationerna och gör dem motståndskraftiga med både positiva och negativa konsekvenser. Jag deltar också i utvecklingen av akademisk utveckling som yrke, både nationellt och internationellt. Under åren har jag varit extern examinator vid Oxford University och gästprofessor vid Ulster University och McMaster University. Jag tjänstgjorde också i tre år som vice president inom International Society for the Scholarship of Teaching and Learning.

E-post: torgny.roxa@lth.lu.se
Telefon: +46 706 57 28 32

Vera Söderström, amanuens

Jag studerar tredje året på civilingenjörsprogrammet inom ekosystemteknik, och jobbar vid sidan av mina studier som amanuens vid CEE. Jag kommer över läsåret att genomföra ett projekt som handlar om “brytpunkten” då studenter går från att identifiera sig med att vara enbart student till att även identifiera sig som blivande civilingenjörer. Mitt fokus kommer att vara att undersöka vad det är som sker med studenter under denna övergång. Under mina tidigare år på LTH har jag bland annat engagerat mig inom studieråd, sektionsstyrelse, och i programledning där jag sitter som studentrepresentant även detta år.

E-post: vera.soderstrom@lth.lu.se
 

Sidansvarig: servicedesk@lu.se | 2020-12-07