Hoppa till huvudinnehåll

Biomedicinsk teknik

Institutionen består av tre avdelningar som fångar ett brett spektra av spännande forskningsområden.


Institutionen för elektrisk mätteknik, LTH Institutionen för Biomedicinsk teknik

 

Avdelningen för biomedicinsk teknik

Avdelningen för biomedicinsk teknik har forskning inom ett flertal områden, framförallt inom: 
Akustofluidik kombinerar ultraljud med mikrofluidikens små vätskeflöden för att akustiskt separera, fraktionera och analysera olika celler och partiklar. Många tillämpningar finns inom biomedicin och bioteknik. Förutom tillämpad forskning bedrivs även fundamental forskning och simuleringar för att ge en ökad förståelse av akustiska mikrosystem.
Biomekanik fokuserar på kopplingen mellan mekanik och biologi i det muskuloskeletära systemet. Forskningen sker i nära samarbete med Universitetssjukhuset där man undersöker underliggande mekanismer för ortopediska patologier och läkningsprocesser. 
Medicinsk signalbehandling utvecklar metoder för modellering, simulering, behandling och tolkning av signaler från fysiologiska system. Viktiga tillämpningar finns inom elektrokardiologi (framförallt metoder för detektering och diagnosticering av förmaksflimmer), följning av ögonrörelser, hemodialys och neurovetenskap. 
Klinisk proteinvetenskap utvecklar metoder för att analysera proteiner. Gruppen samarbetar även med medicinska forskare för att förstå och påverka proteinernas roll i biologiska processer, bl a cancertumörer. 
Ultraljud används diagnostiskt för att finna nya metoder att diagnosticera kärlsjukdom, hitta personer som utvecklar hjärt-och-kärl sjukdom, karaktärisera blodkärlens mekaniska egenskaper, blodflödesmätning samt nya typer av nanopartikelbaserade kontrastmedel. Delfiners sonarsystem studeras med ett egentillverkat ultraljudssystem.

Avdelningen för Biomedicinsk Teknik (BME)

Avdelningen för Industriell elektroteknik och automation

Avdelningen för industriell elektroteknik och automation (IEA) verkar inom omvandling och överföring av elenergi samt automation av industriella processer och vattenrening. Hela verksamheten syftar ytterst till en hållbar utveckling genom att reducera energi- och materialåtgång. På IEA arbetar ca 30 personer. Undervisning sker inom flera program, men främst Elektroteknik och Maskinteknik. Forskargrupperna samarbetar både med varandra och med svensk industri. All verksamhet utgår från industriella problem. Forskningen resulterar om möjligt i tillverkning av prototyper, experiment i laboratorium och i fullskala.

Forskning bedrivs framför allt inom följande områden:

Kraftelektroniska drivsystem

Kraftelektroniska drivsystem – För styrning av motorer och effekter på flera kilowatt används kraftelektronik. På IEA utvecklas både motorer, kraftelektronik och deras styrning för användning i exempelvis elhybridfordon och små kraftverk. 

Nyckelord: FEM-beräkningar, distribuerad generering, spänningsstyva omvandlare, reluktansmotorer, batterier, mjukmagnetiska material

Elkraftsystem
Elkraftsystem – Befintliga och nya tekniska lösningar används för att ge säker, tillförlitlig och resurssnål elförsörjning. Centralt är hur strömavbrott uppstår – hur de kan förhindras och hur följderna kan begränsas.
Nyckelord: kraftsystemanalys, reläskydd, stabilitet, distribuerad generering, vindkraft 

Vattenrening 

Vattenrening – Styrning av reningsverk för effektiv rening av avloppsvatten. Målet är att det renade vattnet ska hålla en hög kvalitet oberoende av hur mycket och hur förorenat vatten som kommer till reningsverket. Förbrukningen av kemikalier och energi ska också vara låg och den klimatpåverkande effekten ska vara minimal. 
Nyckelord: avloppsvattenrening, modellering, simulering, sedimentering, rötning, växthusgaser
Avdelningen för Industriell elektroteknik och automation (IEA)

 

Avdelningen för Teknisk geologi

Huvudområden: Ingenjörsgeologi, tillämpad geofysik, förundersökningsmetodik samt hydrogeologi och geotermisk energi. Tillämpad geofysik inom områdena seismoakustik, marin mätteknik, geoelektrik, seismik, loggingteknik och radarmätteknik. För- och fältundersökningsmetodik med avseende på geofysiska och geologiska metoders integration i geotekniska, bergmekaniska och hydrogeologiska problemställningar. Borrnings- och provtagningsmetodik med avseende på jord-, berg- och grundvattenundersökningar. Hydrogeologi med grundvattenhydraulik och modellering varvid särskild tonvikt läggs vid grundvattenresursernas sårbarhet samt vid strömnings- och transportprocesser i den mättade zonen. Nyckelord: prospekteringsteknik, bygg- och anläggning, geofysik, grundvatten och miljö, marin mätteknik, undervattensteknik, tillståndskontroll

Avdelningen för Teknisk geologi 

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-02-15