Byggvetenskaper

 

Institutionen för byggvetenskaper bedriver forskning och undervisning inom byggnadsmekanik, geoteknik, hållfasthetslära och teknisk akustik. I institutionen ingår även Lunarc, ett kompetenscentrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar vid Lunds universitet.

Institutionen för byggvetenskaper, LTH Byggvetenskaper

Forskning bedrivs framför allt inom följande områden:

Byggnadsmekanik

Forskningen i byggnadsmekanik handlar om att studera hur komplexa strukturer påverkas av olika laster. Strukturer som studeras varierar i skala från de minsta träcellerna upp till broar och byggnader, samt hur egenskaper på dessa skalor samspelar. Verksamheten utgår till stor del från datorberäkningar och utveckling av beräkningsmetoder som Finita elementmetoden, FEM. Man bygger upp en datormodell av en struktur genom att beskriva de enstaka delarnas materialegenskaper, geometri och plats, samt vilka krafter som verkar på strukturen. Ur denna modell kan man simulera hur strukturen deformeras, om den håller, hur den svänger och samverkar med omgivningen. Dessa beräkningar valideras genom testningar av enstaka material och hela strukturer i laboratorium där man mäter deformationer och brott vid olika belastningssituationer.

Nyckelord: strukturmekanik, beräkningsmetoder, metodutveckling, finita element, experiment, konstruktioner, byggnadsverk, hållfasthet, deformationer, vibrationer 

Nyckelord:

Avdelningen för byggnadsmekanik

Se forskningsoutput (Forskningsportalen)

Geoteknik

Geoteknik omfattar mekanik för jord och berg. De mekaniska egenskaperna för olika typer av jordmaterial och bergmaterial studeras experimentellt och formuleras teoretiskt. Exempel på tillämpningar är analys av bärighet, sättningar och vibrationer samt studier av frågor rörande grundläggning, jordstabilisering, stödkonstruktioner och struktur/jordinteraktion.

Nyckelord: jordmekanik, materialmodellering, geokonstruktioner, experiment, finita element, numeriska metoder

Avdelningen för Geoteknik

Se forskningsoutput (Forskningsportalen)

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära utvecklar metoder och teorier för att kunna bestämma deformationer, spänningar och olika kollapsfenomen för fasta kroppar. Stor vikt läggs vid utvecklingen av grundläggande modeller.

Nyckelord: materialmodellering, numeriska metoder, finita element-metoden, brottmekanik, fibermekanik, anisotropi, fasändringar, stora deformationer

Avdelningen för Hållfasthetslära

Se forskningsoutput (Forskningsportalen)

Teknisk akustik

Akustik är läran om ljud: hur det uppkommer, sprider sig och uppfattas. Teknisk Akustik sysslar främst med ljud i byggd miljö; rumsakustik (att designa rum med bra ljudegenskaper), strukturakustik (ljud och vibrationer i fasta strukturer) och psykoakustik. Ofta handlar det om bullerreduktion, men även om att förstärka och förfina bra ljud. Samhälls- och trafikbuller förekommer också.

Rumsakustik: Jämförelser mellan deterministiska och statiska modeller. Utveckling av mätmetodik. Strukturakustik: Strukturdynamik vid audiofrekvenser. Utveckling av käll- och transmissionsbeskrivningar för strukturer i byggnader, farkoster och maskiner. Byggnadsakustik: Ljudisolering hos lätta väggar och bjälklag. 

Nyckelord: byggnadsakustik, träbyggnad, ljudisolering, stegljud, ljudabsorption

Avdelningen för Teknisk akustik

Se forskningsoutput (Forskningsportalen)

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2019-02-15