Byggvetenskaper

Vid institutionen för byggvetenskaper ges undervisning framförallt på programmen för Arkitektur, Väg- och vattenbyggnad, Lantmäteri samt Byggprogrammet i Helsingborg.

Institutionen för byggvetenskaper, LTH Byggvetenskaper

Forskning bedrivs framför allt inom följande områden:

Byggnadskonstruktion

Byggnadskonstruktion anlägger ett helhetsperspektiv på byggteknisk utformning av byggnader. Konstruktionens betydelse för energianvändningen, bärförmåga, beständighet, säkerhet och bra inneklimat studeras liksom samspelet dem emellan. Glas som bärande konstruktion, dess inverkan på energianvändning och termisk (temperaturer) komfort, är centralt.
Nyckelord: effektbehov, solutnyttjande, solskydd, köldbryggor, fönster, glaskonstruktioner, bärförmåga, beständighet, fiberarmerade plaster, energianvändning, termisk komfort

Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik är ett basämne då kunskap om mekanik, d v s materiella kroppars rörelselagar, är grundläggande för att kunna konstruera byggnader och byggnadsverk (hus, bro, bil etc) på ett hållfast och beständigt sätt. Statiskt och dynamiskt belastade konstruktioner i olika material och -kombinationer, t ex trä, betong, gummi, ljudisoleringsmaterial, studeras via datorbaserade beräknings- och simuleringsmetoder, bl a Finita element-metoden (även utveckling).
Nyckelord: konstruktioner, byggnadsverk, strukturmekanik, beräkningsmetoder, finita element, hållfasthet

Byggproduktion

Byggproduktion (Construction Management) utbildar människor som kan leda och styra byggprojekt, från projektering till byggande och förvaltning. Ämnet tar således ett helhetsgrepp om hela byggprocessen. Viktiga forskningsområden är projektledning, resurshushållning, innovation/förändring, produktionsteknik och byggprocess.

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära utvecklar metoder och teorier för att kunna bestämma deformationer, spänningar och olika kollapsfenomen för fasta kroppar. Stor vikt läggs vid utvecklingen av grundläggande modeller. Nyckelord: materialmodellering, numeriska metoder, finita element-metoden, brottmekanik, biomekanik, fibermekanik, anisotropi, fasändringar, stora deformationer

Projekteringsmetodik

Projekteringsmetodik bedriver forskning och undervisning i frågor som berör byggprocessen, särskilt projekteringen, dvs. processen att utforma byggnaden. Inriktningar är datorstöd (Cad) för arkitektonisk och byggnadsteknisk utformning, IT för kommunikation, industriellt byggande av bostäder samt ledning och samverkan i byggprocessen.
Nyckelord: CAD, ICT, designmetodik, byggklassifikation, industriellt byggande, projektarbete

Teknisk Akustik

Akustik är läran om ljud: hur det uppkommer, sprider sig och uppfattas. Teknisk Akustik sysslar främst med ljud i byggd miljö; rumsakustik (att designa rum med bra ljudegenskaper), strukturakustik (ljud och vibrationer i fasta strukturer) och psykoakustik. Ofta handlar det om bullerreduktion, men även om att förstärka och förfina bra ljud. Samhälls- och trafikbuller förekommer också.
Nyckelord: byggnadsakustik, träbyggnad, ljudisolering, stegljud, ljudabsorption

 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-15