Hoppa till huvudinnehåll

Energivetenskaper

Vid institutionen för Energivetenskaper bedrivs forskning och undervisning inom energiteknik, framförallt energiomvandling till värme, el och framdrivning men även distribution och användning. Gemensamt slutmål för all forskning är att utveckla resurseffektiva energitekniska lösningar som sparar pengar och miljö.

Institutionen för Energivetenskaper, LTH Energivetenskaper

Forskning bedrivs framför allt inom förljande områden: 

Energihushållning

Energihushållning handlar om effektivt och miljövänligt utnyttjande av energi, särskilt i system för ledningsbunden energi, dvs. el, fjärrvärme och energigaser - tekniker som alla fordrar en omfattade infrastruktur. Ämnet utgår från den konkreta tekniken, men studerar även ekonomiska, organisatoriska och beteendevetenskapliga aspekter som är av betydelse för att förstå samspelet mellan teknik och samhälle.
Nyckelord: Energieffektiv, fjärrvärme, fjärrkyla, effekthushållning, elanvändning, gasteknik, ledningsbunden energi, värmedistribution

Förbränningsmotorer

Inom Förbränningsmotorer utvecklar forskare fordonsmotorer. Forskning sker framförallt på HCCI-motorn, nästa generations förbränningsprocess i motorer, men även på dagens Otto- (bensin)- och dieselmotorer. En stor del av HCCI-forskningen ägnas åt styrning och kontroll av förbränningsprocessen i samarbete med förbränningsfysik, laserdiagnostik och reglerteknik.
Nyckelord Ottomotor, Dieselmotor, Stirlingmotor, HCCI, Bränslefördelning, förbränning, strömning och gasväxling, avgaser, emissioner

Kraftverksteknik

Inom Kraftverksteknik studerar forskare nya möjligheter för hur energi i bränsle på ett miljövänligt sätt kan omvandlas till el och värme. Systemstudier av kraftverk och dess komponenter (pannor, ång- och gasturbiner, pumpar, värmeväxlare och bränsleceller) studeras, såväl vid nykonstruktion som vid modifiering av befintliga system. Gruppen är framstående inom gasturbinbaserade termodynamiska processer, t ex hybridsystem på gasturbiner och fastoxidbränsleceller (SOFC).
Nyckelord: Biobränslen, förbränning, pannor, gasturbiner, ångturbiner, evaporativa gasturbincykler, SOFC – hybrid, konditionsbaserat underhållsteknik, systemstudier, kraftvärmeteknik

Strömningsteknik

Strömningsteknik studerar hur flöden i gaser och vätskor beter sig under inverkan av krafter. Ett centralt forskningsområde är att beräkna kaotiska, turbulenta flöden (i t ex gasturbiner), som ofta leder till bättre omblandning, men som är svårare att beräkna än jämna flöden. Ett annat är att kontrollera den kemiska omvandlingen av luft och bränsle i förbränningsprocessen.Tillämpningsexempel för forskningen i strömningsteknik finns inom såväl teknik (brännkammare, motorer, kanaler, turbomaskiner, flygplan etc) som medicin (blod-kärl etc).
Nyckelord: Laminära, turbulenta, kompressibla, inkompressibla, inerta och reagerande flöden

Värmeöverföring

Värmeöverföring inkluderar produktion, användning, omvandling och utbyte av termisk energi inom och mellan olika fysiska system. Med dagens akuta behov av att nå ett genombrott när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och global uppvärmning blir området för värmeöverföring allt viktigare. Värmeöverföring är vanligtvis kopplat med fluidmekanik och strukturdynamik i olika termomekaniska system. Forskningen bedrivs med teoretiska, experimentella och numeriska metoder.
Nyckelord: termodynamik, turbulens, strålning, konvektiv och konduktiv värmeöverföring, Reynolds Average Navier Stokes simuleringar, Large Eddy simuleringar, Direkta Numeriska simuleringar, värmeväxlare, bränsleceller, fasomvandling, reaktionsflöden med låga och höga hastigheter

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-02-15