Hoppa till huvudinnehåll

Ansökningsförfarande

Ansökan

Lärare som ansöker om ETP ska skicka in följande för bedömning (i pdf-format):

  • Pedagogisk portfölj
  • CV med ett särskilt avsnitt för pedagogisk verksamhet
  • Prefektens rekommendation
  • Intyg om genomförda samtal med två kritiska vänner

Den pedagogiska portföljen

Den pedagogiska portföljen består av ett personligt dokument i vilket den sökande presenterar sin undervisningsfilosofi (reflektioner kring undervisning och studenters lärande) tillsammans med integrerade exempel från sin pedagogiska praktik. Strukturera om möjligt portföljen så här:

  • Försättsblad med titel, namn, datum och antal ord
  • Innehållsförteckning
  • Använd gärna typsnitt Calibri 11 pt. eller Times New Roman 12 pt.
  • Använd gärna 1,5 radavstånd för ökad läsbarhet
  • Ange sidnummer
  • Portföljen får inte överstiga 8 000 ord (exklusive titel/försättsblad, innehållsförteckning, referenslista och bilagor)

Den som sökt ETP tidigare lägger till en kortfattad revisionsberättelse: Ett stycke som beskriver vilka ändringar som gjorts sedan förra gången och hur den feedback som gavs då har hanterats.

CV med en särskild avdelnining för pedagogisk verksamhet

Den sökandes CV ska vara sammanställd så att bedömarna kan skapa sig en bild av den sökandes pedagogiska verksamhet, pedagogiska utbildning och andra relevanta erfarenheter. 

Yttrande från prefekt

Till ansökan ska bifogas ett yttrande från den sökandes prefekt (i tillämpliga fall med förankring på avdelningsnivå). Prefekten får på detta sätt möjlighet att visa att han eller hon är förvissad om att den sökande är en god lärare som framför allt inte brister i relationen med sina studenter eller kollegor.

Intyg om genomförda samtal med två kritiska vänner

Till bedömningsunderlaget ska bifogas intyg om att den sökande diskuterat portföljens innehåll med minst två personer som sedan tidigare innehar ETP. Dessa personer fungerar som kritiska vänner och samtalen ska handla om portföljens innehåll med syftet att identifiera möjliga förbättringar av portföljen (de kritiska vännerna har inget bedömningsansvar). Den sökande väljer själv sina kritiska vänner och ansvarar för att samtalen kommer till stånd.

Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2024-06-26