Hedersdoktorer

Doktorspromotionen är årets stora ceremoni och akademiska högtid, där universitetets fakulteter belönar och hedrar dem som under året avlagt doktorsexamen. Vid samma tillfälle hyllas andra framstående personer som utses till hedersdoktorer. De nya doktorerna hedras med de yttre tecknen på doktorsvärdigheten: diplom, ring, hatt eller lagerkrans – lärdomens insignier.

LTH vill genom hedersdoktorsutnämningarna stärka bilden av LTH som en framstående, modern och professionell högskola som skapar – till nytta för världen. Att utnämnas till hedersdoktor vid LTH är ett bevis på stor uppskattning. Hedersdoktor vid LTH kan man inte bli om man redan är doktor vid samma lärosäte.

Hedersdoktorer 2020

 

Camilla Modéer 

Camilla Modéer har under många år engagerat sig i forskningscentrumet NanoLund. Bland annat genom att vara ordförande i NanoLunds referensgrupp och att aktivt delta i vetenskapliga årsmöten och nätverksträffar med industri och omgivande samhälle.

– Hon ger oss dessutom värdefull feedback i den pågående fundraisingkampanjen för det nya Lund Nano Lab och har förmedlat värdefulla kontakter, säger Heiner Linke, professor i nanoteknik.

Camilla Modéer är också ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, och medlem i styrgruppen för Tekniksprånget. Tidigare var hon styrelseledamot i LTH, medlem i styrgruppen Sveriges industriförbund (senare Svenskt Näringsliv) och var med och bildade Vetenskap och Allmänhet och blev dess första generaldirektör. 

Andreia Cathelin

Andreia Cathelin är Technology R&D Fellow vid företaget STMicroelectronics i Frankrike där hon arbetar med utveckling och design av kretsar för radiokommunikation och system med extremt låg energiförbrukning.

Hon har vetenskaplig excellens inom ett för LTH relevant område, enligt Ove Edfors, professor i radiosystem vid institutionen för elektro- och informationsteknik.

– Andreia har under många år varit engagerad i institutionens forskning och utbildning i sin roll som styrelsemedlem i vårt Industrial Excellence Center in System Design on Silicon (SoS).

Hon har också verkat som en förebild och hennes stora internationella kontaktnät har öppnat dörrar för nya forskningssamarbeten. Hon har även bidragit till unika möjligheter för forskare vid LTH att tillverka avancerade integrerade kretsar. 

Peter A. Vanrolleghem

Peter A. Vanrolleghem forskar på vattensystem av en mängd olika slag, bland annat städers avloppssystem och dess effekter på sjöar och vattendrag, transport och återvinning av näringsämnen, mikroföroreningar och produktion av växthusgaser från avloppsreningsverk – främst genom sin expertis inom områdena modellering, reglering och simulering. Detta är också en stark forskningsgren på LTH:

– Vanrolleghem har varit en återkommande mentor, inspiratör och rådgivare vid LTH under 20 år, och har oavlönad spenderat ca 18 månader hos oss under olika perioder, säger Ulf Jeppsson, docent vid avdelningen för Industriell Elektroteknik och Automation (IEA).

– Bland annat har han medverkat i flera forskningsprojekt, handlett doktorander och post-docs samt producerat en mängd vetenskapliga artiklar tillsammans med flera Lundaforskare.

Vanrolleghem är ett internationellt mycket erkänt namn i vattenforskarkretsar och är bland annat ”fellow” inom flera internationella vattenorganisationer, till exempel IWA och WEF.

LTH:s styrelse utser hedersdoktorer

Det är LTH:s styrelse som fattar beslut om att utse hedersdoktorer.

Kriterier för att use hedersdoktorer.

Hedersdoktorerna promoveras sedan i Lunds domkyrka vid Lunds universitets doktorspromotion, som är årets stora akademiska högtid.

Frågor om utnämningarna besvaras av

beatrice.nordlof@lth.lu.se
046 - 222 71 90

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-01-31