Hoppa till huvudinnehåll

Till nytta för samhällsbygget

Den urbanisering som pågår runt om i världen innebär sociala och miljömässiga utmaningar. På många håll behöver bostäderna bli fler och segregation byggas bort. Städer ska klara ett lynnigare klimat och ge goda livsmiljöer åt alla.

På LTH finns all den forskning som förknippas med begreppet samhällsbyggnad – byggande, arkitektur, lantmäteri, infrastruktur, energismart teknik och trafik.

Bredden främjar perspektivbyten och forskningskvalitet.


Forskarna söker svar
om framtidens boenden och arbetsplatser – de kan allt från nollenergihus till klimatsmart betong. De ger besked om material och konstruktioner som står sig över tid och visar på hur byggprocesser kan förbättras. Särskilt stor är kunskapen om hur vi kan bygga energieffektivt, fuktsäkert och brandsäkert – och om hur belysning och arkitektur påverkar oss människor.

Bland LTH:s forskare finns de som granskar hur stigande havsnivåer, ökade vindfång och skyfall påverkar den byggda miljön. De kan visa vilka åtgärder som behövs för att förhindra att städer svämmas över och områden slukas av havet, men också hur man kan planera och bygga så att infrastruktur och byggnader klarar ett förändrat klimat.


På LTH finns väg- och vatteningenjörer
som inriktar sig på utformandet av vägar, kollektiv- och cykeltrafik – liksom på säker trafikmiljö för äldre och funktionshindrade. Här finns arkitekter som forskar kring framtidens flexibla rum, och här finns lantmätare som fördjupar sig i intressekonflikter kring användandet av marken.

En del forskare tänker nytt kring försöken att skapa hållbara och attraktiva miljöer i städer som blir allt mer förtätade, andra skärskådar hur digitala processer och nya tillverkningsmetoder förändrar arkitekturen och arkitektens roll. Hos oss finns också datavetare som ser till att uppkopplade enheter i den smarta staden fungerar och kan säkras mot intrång.