LTH:s styrelse

LTH:s verksamhet leds av en fakultetsstyrelse (SLTH) och är det högsta beslutande organet. SLTH har ett samlat ansvar inför Lunds universitets rektor för utbildning, forskning, innovation och samverkan, kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbibliotek, organisation, ekonomi, personal, administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom LTH. SLTH ska särskilt beakta utbildningens kvalitet. 

Beslut

Styrelsen beslutar om: 

 • Övergripande mål och strategier för LTH:s verksamhet.
 • Viktiga organisatoriska frågor.
 • Budget samt fastställa redovisning av verksamhetens resultat.
 • Utseende av hedersdoktorer.
 • Fastställande av rutiner för beredning av beslut om antagning till utbildning på forskarnivå. Denna beslutsrätt får ej delegeras vidare.
 • Anhållan om inrättande av utbildningsprogram.
 • Inrättande och avskaffande av ämne för utbildning på forskarnivå. 
 • Inrätta och avskaffa huvudområde för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Ordförande 

 • Pia Kinhult, ESS ERIC

Ledamöter 

 • Annika Olsson, rektor,
  professor, Förpackningslogistik
 • Heiner Linke, prorektor,
  professor, Fasta tillståndets fysik
 • Eva Frühwald Hansson, universitetslektor, Institutionen för bygg-och miljöteknologi
 • Magnus Genrup, professor, Institutionen för Energivetenskaper
 • Malin Lindstedt, professor, Institutionen för Immunteknologi
 • Per Runeson, professor, Institutionen för Datavetenskap
 • Marie Wahlgren, professor, Institutionen för Livsmedelsteknik
 • Anders Warell, professor, Institutionen för Designvetenskaper
 • Eskil Hansen, prof, Matematikcentrum
 • Elisabeth Gersbro-Bülow, LTH:s kansli
 • Herje Schagerlöf, forskningsingenjör, Institutionen för kemiteknik
 • Sarah Fredriksson, Aquilion AB
 • Per Krokstäde, IKEA

Studentrepresentanter ordinarie

 • Oskar Andersson
 • Otto Holmström
 • Camilla Nyquist Magnusson

Studentrepresentanter suppleanter

 • Rebecca Svensson
 • Fredric Ahrling
 • Vakant

Fackliga företrädare med yttrande- och närvarorätt 

 • Vakant (SEKO)
 • Pia Jablonsky (OFR/S)
 • Gity Yahoo (SACO)  

Föredragande 

 • Veronica Gummesson, kanslichef 

Sekreterare 

Kopior av protokoll och angivna bilagor från styrelsesammanträden kan erhållas via sekreteraren.

LTH:s styrelse sammanträder

Sammanträden 2020
2020-02-10
2020-04-06 - 2020-04-07 (internat)
2020-06-12
2020-09-18
2020-10-23
2020-12-16

Sammanträden 2021
2021-02-10

Protokoll

Här hittar du styrelsens protokoll.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-01-31