Stipendium för framstående examensarbete

Ellen Öberg, kemiteknik, har tilldelats Karl-Erik Sahlbergs stipendium för särskilt framstående examensarbete för för sitt examensarbete ’Optimering av vattenförbrukning – En studie på Perstorp AB’.

– Publicerad den 5 maj 2021

LTH delar sedan 2015 årligen ut ett stipendium till en eller flera studenter för särskilt framstående examensarbete. Stipendiet har möjliggjorts genom en donation från Karl-Erik Sahlberg, tidigare VD för Perstorp AB och styrelseordförande för LTH. Stipendiet ska premiera en talangfull nyexaminerad student vid LTH med inriktning på kemi. Stipendiet är på 50 000 kr. För 2021 tilldelas stipendiet Ellen Öberg för sitt examensarbete ’Optimering av vattenförbrukning – En studie på Perstorp AB’.

Bedömargruppen har bestått av prefekterna Leif Bülow (Kemiska institutionen), Ola Wallberg (Kemiteknik) och Andreas Håkansson (Livsmedelsteknik), och motiveringen lyder som följer:

Ellens arbete är utfört vid Perstorp AB och har varit väl anpassat till utbildningen för att bli civilingenjör i kemiteknik. Det har innefattat många av de svårigheter som man kan träffa på vid analys av processdata i en större processindustri. Arbetet har genomförts efter att ha studerat litteratur, men framförallt efter att ha diskuterat med handledare från Perstorp, för att förstå hur produktion och avfallshantering sker i den aktuella processen. Inom kemitekniken finns väl etablerade metoder för att genomföra uppskattningar av material- och energibalanser, vilka Ellen har följt. Examensarbetet har genomförts enligt en tydlig plan, vilket har resulterat i ett väl rapporterat arbete. All data som inhämtats från Perstorps dataloggningssystem har bedömts och utvärderats för trovärdighet för att kunna utföra examensarbetet på bästa sätt. Examensarbetet har i vissa fall inneburit en hel del kvalificerade uppskattningar av olika variabler, t.ex. massflöden, temperaturer, koncentrationer och andra variabler, som utgör förutsättningarna för att kunna göra en kartering av mass- och energiflöden i processindustrin. Ellen har, då data saknats eller varit tveksamma, intervjuat processoperatörer och -ingenjörer, för att på bästa sätt kunna uppskatta de data som saknas. Detta är generellt ett av de större problemen vid all processimulering, vilket Ellen har löst på ett bra sätt.