Hoppa till huvudinnehåll

Så ska ClassIC bli svenskt nav inom halvledardesign

Nu står det klart – Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar det multidisciplinära forskningscentrumet ClassIC med upp till totalt 60 miljoner under en sexårsperiod. Satsningen syftar till att bygga en forsknings- och utbildningsnod för design av halvledarsystem och därmed bidra till att stärka svensk akademi och industri på området.

LTH and Chalmers – Publicerad den 20 april 2023

Närbild av ett högfrekvenschip. Foto.
Ett högfrekvenschip för 6G-kommunikation testas. Bild: Henrik Sandsjö

ClassIC (Chalmers-Lund Advanced Semiconductor System Design Center) är en gemensam satsning mellan Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Acconeer, Axis Communications, Codasip, Ericsson, Saab och Qamcom, med stöd av företagen GlobalFoundries, STMicroelectronics och Cadence. Med expertis från alla led inom design av halvledarsystem vill centrumet genom utbildning och forskning bana väg för en ny generation chipkonstruktörer och göra Sverige ledande på området.

– Satsningen blir en grundbult i den svenska agendan för EU:s Chips Act genom centrumets starka band ut i Europa. Vi kommer att leverera den kompetens som krävs för att maximera nyttan av egenkonstruerade chip med miljarder samverkande byggstenar – något som är en förutsättning för konkurrenskraft och förädlingsvärde i avancerade svenska industriprodukter, säger Christian Fager vid Chalmers som leder centrumet tillsammans med Joachim Rodrigues vid LTH, Lunds universitet.

– Centrumet skapar bästa förutsättningar att befästa svenska styrkor när de två starkaste, svenska forsknings- och utbildningsmiljöerna inom området går samman. Det skapas därigenom en plattform för expanderande nationella och internationella samarbeten och satsningar, säger Joachim Rodrigues. 

Ökat oberoende med fokus på svensk industri

Behovet av en svensk forsknings- och samarbetsnod för halvledarsystem föranleds av den globala halvledarbrist som påverkat både industri och konsumenter under senare år. Med tillämpningsområden inom telekommunikation, elektrifiering, infrastruktur och radarsystem är halvledar-chip helt avgörande för flera av samhällets mest grundläggande funktioner: grön omställning, mobilanvändande, internet, transport och försvar. Satsningen på ClassIC möjliggör nu inte bara ett ökat nationellt oberoende inom halvledardesign utan förutspås även kunna bana väg för en energi- och prestandaoptimerad chip-design, anpassad efter svensk industris specifika behov.

– Vi behöver ha världens bästa chips för att kunna vara en ledande nation. Genom att ta större kontroll över konstruktionen av chips kan vi hitta optimerade och mer anpassade lösningar till svenska företag. Vi gör oss också mindre beroende av utländska aktörer och bidrar till den gröna omställningen, säger Christian Fager.

Och forskningscentrumets industripartners ser ljust på vad SSF:s satsning på ClassIC förväntas bära med sig.

– Ericsson välkomnar beskedet att SSF valt att finansiera ClassIC. Avancerade halvledarsystem är avgörande för Ericssons tekniska och marknadsmässiga ledarskap. ClassIC är viktigt för Ericsson och för den långsiktiga konkurrenskraften hos svensk industri överlag, säger Björn Ekelund, forskningsdirektör inom hårdvara på Ericsson.

– Halvledarsystem spelar en viktig roll i Saabs uppdrag att hålla människor och samhällen säkra. Med de medel som SSF tilldelar ClassIC kommer vi att kunna flytta fram gränserna för innovation inom halvledarområdet och driva tillväxt för vår egen verksamhet och branschen som helhet. Tillsammans kan vi ge ett betydande bidrag till framtiden för avancerade halvledarsystem och vi är tacksamma för stödet från ClassIC, säger Petter Bedoire, teknisk chef på Saab.

Utbilda en ny generation chipkonstruktörer

En viktig del av centrets verksamhet handlar om att erbjuda utbildning i hela konstruktions- och designkedjan av halvledarsystem. Tillsammans med centrets partners från industrin är ambitionen att skola och bana väg för nästa generations ingenjörer. Chalmers bidrar med expertis inom datorarkitekturer, kommunikationsalgoritmer och högfrekvenselektronik. LTH vid Lunds universitet bidrar med spetskompetens inom trådlösa system, energieffektivitet och modellering.

– Att få utbilda en ny generation chipmakare som förstår hela systemet runtomkring är något som vi verkligen brinner för i det här centret. Vi kommer att utbilda studenter från en rad olika discipliner som kan se hela kedjan – från transistornivå, till chip och algoritmer, och som kan förstå analoga såväl som digitala delar, säger Christian Fager.

Med finansieringen från SSF kan ClassIC redan från start anställa ett dussin doktorander och post-doktorer för att, i tätt samarbete och frekventa utbyten mellan Chalmers och LTH, flytta fram positionerna för svensk forskning inom halvledarsystemdesign.

Bidra till europeisk halvledaragenda

För att göra medlemsländerna mer oberoende av utomeuropeiska halvledarproducenter har EU nyligen lanserat en stor satsning på drygt 43 miljarder Euro, The European Chips Act, som syftar till att stimulera forskning, utveckling och produktion av halvledare i Europa, och att skapa robusta leveranskedjor. Med finansieringen säkrad från SSF vill ClassIC nu bidra till den europeiska halvledaragendan.

– Vi vill ta en framträdande roll i den svenska och europeiska strategin för halvledare. Med finansiering från SSF kan vi skapa en nordeuropeisk nod på området och bidra till att stärka svensk såväl som europeisk industri, säger Joachim Rodrigues.

Joachim Rodrigues. Foto.

Joachim Rodrigues

Föreståndare för ClassIC och avdelningschef för integrerade elektroniksystem vid institutionen för elektro- och informationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet

Joachim Rodrigues i forskningsportalen

046-222 48 68
joachim.rodrigues@eit.lth.se

Christian Fager. Foto.

Christian Fager

Föreståndare för ClassIC och professor vid Mikrovågselektronik, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers

Christian Fager på Chalmers webbplats

031-772 50 47
christian.fager@chalmers.se

Björn Ekelund. Foto.

Björn Ekelund

Forskningsdirektör inom hårdvara på Ericsson

Petter Bedoire. Foto.

Petter Bedoire

Teknisk chef på Saab