Hoppa till huvudinnehåll

"På planscherna syns analyser, visioner, planer, gestaltade rum och detaljer"

KRÖNIKA. Det är många komponenter av stadsbyggnad som studenterna tränas i och övar upp en förståelse för – och som de tar med sig när de lämnar A-huset på LTH. Det skriver Louise Lövenstierne, universitetslektor på Institutionen för arkitektur och byggd miljö.

Louise Lövenstierne – Publicerad den 22 mars 2023

Asfalterad gata och pelare med graffitti, bakom detta syns en röd gammal tegelfasad.
Gåsebäck i Helsingborg är föremål för SUDes-studenternas intresse. Hur kan stadsdelens unika identitet värnas och förädlas vid eventuell kommande förtätning med bostäder och verksamheter? Foto: Louise Lövenstierne

Det är bråda dagar i A-husets fullskalelabb. Studenter som går första året på masterprogrammet SUDes – Sustainable Urban Design – förbereder sig för att presentera ett projekt de har arbetat med under en hel termin i en av kurserna. Det gäller Gåsebäck, ett stadsomvandlingsprojekt i Helsingborg som också ligger på kommunens ritbord, och några av huvudfrågorna som både kommun och studenter arbetar med är:

Hur kan Gåsebäck som idag ligger som en isolerad ö med stor potential bli en mer integrerad del av Helsingborg? Hur kan stadsdelens unika identitet värnas och förädlas vid eventuell kommande förtätning med bostäder och verksamheter? Hur kan man bygga klimatsmart och innovativt? Hur bygger man en stadsdel för alla?

I studentgruppen med elva nationaliteter (som flest har det varit 14!) representerade finns både arkitekter, landskapsarkitekter och fysisk planerare vilket har gett en bredd i diskussionerna om vad bra arkitektur och miljö är och kan vara.

Att pröva och förstå olika perspektiv i designprocessen är avgörande för bra lösningar och slutresultat. Utöver kunskapsutväxlingen från inbjudna gästföreläsare från olika arkitekt- och landskapsarkitektkontor är samarbetet med forskare inom miljöpsykologi, energi och byggnadsdesign, väg och vatten, mikroklimat med flera områden nödvändiga för att förstå och gestalta den komplexitet som god stadsbyggnad kräver.


Att vi måste börja leva annorlunda för att gå mot ett mer hållbart samhälle vet vi. Agenda 2030 med de globala målen och den nya politiken för arkitektur, form och design – ”Gestaltad livsmiljö” ger tyngd åt arbetet med dessa frågor både nationellt och globalt. I slutänden måste dessa mål gestaltas och då blir det viktigt att kunna identifiera vad som spelar roll, var man ska börja med platspecifika lösningar och illustrera hur dessa miljöer faktiskt ser ut.

Utöver dessa riktlinjer är det viktigt att sträva efter att göra ”robusta” projekt som tål förändringar – till exempel nya ekonomiska ramar eller skiften i politiken – utan att huvudsakliga kvaliteter går förlorade.

Med dessa riktlinjer som grund vill vi också att studenterna ska föra ett resonemang kring samspelet mellan arkitektur och det publika rummet, brukarperspektiv genom intervjuer, gaturummens utformning, trafiklösningar och annan infrastruktur, hur man hanterar vattnet i området (med gröna tak, dagvatten och vattengenomsläppliga material), grönstruktur, biodiversitet och landskap, markanvändning, verksamheter, handel, boende, gentrifiering, tidsperspektiv i planeringen och så vidare.

Det är många komponenter av stadsbyggnad som studenterna tränas i och övar upp en förståelse för – och som de tar med sig när de lämnar A-huset på LTH.


Intresset för hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågor inom arkitektur och stadsbyggnad har ökat explosionsartat. När masterutbildningen SUDes startade för 14 år sedan var det 30 personer som sökte just den här inriktningen – och senast var det över 400 som sökte till de cirka 25 platserna.

Efter masterutbildningen stannar ungefär hälften av de utexaminerade kvar i Sverige eller Danmark för att arbeta på privata kontor eller på kommuner, och den andra hälften åker tillbaka till sina hemländer och arbetar vidare med sina nyvunna kunskaper inom hållbar stadsbyggnadsgestaltning.

Det har kommit att bli ett rikt nätverk av alumner som från sina nya jobbpositioner vill medverka som gästföreläsare i våra kurser. Ibland besöker vi dem där de är genom att förlägga projekt till exempelvis Norge, Island, Tjeckien.


Så, åter till dagens studentpresentationer. På väggarna i A-husets fullskaleabb hänger det nu 25 projekt och vi sitter alla förväntansfulla – studenter, lärare och inbjudna gästkritiker från praktiken med erfarenhet från liknande projekt.

Sammanlagt har studenterna i den här kursen lagt ner omkring 12 000 arbetstimmar på projektet – och då är eventuellt sent arbete eller helgarbete inte inräknat. De visar ett rikt material. På planscherna syns analyser, visioner, strategier, planer, gestaltade rum och detaljer.

Presentationerna kan börja – varsågoda, please start – the stage is yours!

Porträttfoto av Louise Lövenstierne.

Louise Lövenstierne

Louise Lövenstierne är arkitekt och universitetslektor på Institutionen för arkitektur och byggd miljö. Hon är kursansvarig för flertalet kurser inom det internationella masterprogrammet SUDes samt handledare och examinator för examensarbetare.

Internationella masterprogrammet SUDes – på Lunds universitets webbplats, på engelska

Omslag till LTH-nytt nr 1 2023. Skärmdump.

Till nytta för samhällsbygget

Krönikan är publicerad i LTH-nytt nr 1/2023: Till nytta för samhällsbygget.

LTH-nytts arkiv – där du kan läsa tidningen i pdf-form