Hoppa till huvudinnehåll

Ideon Life Science Village skapas

– Publicerad den 14 januari 2011

Göran Grosskopf är ordförande i den nya stiftelsen

AstraZeneca säljer sin forskningsanläggning i Lund till en stiftelse. Grundare av stiftelsen är Mats Paulsson. Stiftelsen ska stödja Region Skåne och Lunds universitet och syftet är att etablera ett nytt centrum för forskning, innovation och företagande, främst inom det medicinska området.

Det var i mars i fjol som AstraZeneca beslutade att flytta sin forskning från Lund till Mölndal. Idag har de skrivit avtal om att sälja sin forskningsanläggning i Lund till en stiftelse.

Stiftelsens grundare, Mats Paulsson, som också är en av Peabs grundare, tillför stiftelsen en initial donation om totalt 100 miljoner kronor. Stiftelsen står även öppen för andra privatpersoner som är beredda att donera medel till forskning och innovationer. Styrelsen kommer att bestå av fem ledamöter. Mats Paulsson utser två, Region Skåne samt Lunds universitet utser vardera en och en representant utses gemensamt.

Övertagandet av forskningsanläggningen sker via ett bolag, som kommer att ägas av stiftelsen. Bolaget är redan etablerat och stiftelsen är under bildande. Inledningsvis kommer fastighetsbolaget att vara helägt av stiftelsen. Avsikten är att Region Skåne ska bli delägare i bolaget, under förutsättning att ett sådant beslut tas i regionstyrelse och fullmäktige.

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, har arbetat fram en plan för hur anläggningen ska användas:

* Lunds universitet förlägger ett centrum för cancerforskning dit, med bland annat CREATE Health och närliggande verksamheter, samt ett centrum för innovationsverksamhet med bl a företagsinkubator.

* Region Skåne kommer att förlägga biobanken och vissa delar av det regionala cancercentrat samt andra tillhörande verksamheter till området.


* Här kommer också expansiva företag med bas i medicin eller andra livsvetenskaper att etableras.

- Jag är entusiastisk över att få vara med att skapa denna möjlighet för regionen att kraftsamla inom det medicinska forskningsområdet, säger Mats Paulsson.

FIRS beräknar att verksamheter med en omfattning på cirka 500 arbetsplatser inledningsvis kommer att etableras inom området. När planen är helt genomförd beräknas verksamheterna omfatta cirka 1 000 arbetsplatser. Stiftelsen upplåter lokalerna till marknadsmässiga hyror. Hela överskottet som uppstår i fastighetsförvaltningen ska användas för att främja forskning och innovationer, företrädesvis inom medicinsk forskning och life science-forskning i Lund och Malmö.

Mats Paulssons donation och köp av AstraZenecas forskningsanläggning kommer att innebära nya möjligheter för medicinsk och annan livsvetenskaplig forskning, innovation och även utbildning, menar Per Eriksson, Lunds universitets rektor.

- Detta nya Ideon bildar tillsammans med våra medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, samt de nya forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS, en infrastruktur av världsklass och ger därmed ett stort lyft och attraktionskraft för universitetet och hela regionen, säger han och tillägger:

- Lunds universitet vill till AstraZeneca och Mats Paulsson uttrycka sin stora uppskattning för den nu genomförda fastighetsaffären och framföra ett varmt tack till Mats Paulsson och Göran Grosskopf för generösa donationer till den nya stiftelsen. Det är ett stort förtroende som visas Lunds universitet. Vi vill förvalta detta ansvar väl i samarbete med näringsliv, Region Skåne samt Lunds och Malmö kommuner.

Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult konstaterar att forskningsanläggningens framtid nu är säkrad och att det finns en plan för fortsatt utveckling.

- Ännu en byggsten har lagts för att förverkliga visionen att Skåne ska vara Europas mest innovativa kunskapsregion 2020, säger hon.

Sammanlagt omfattar affären lokaler med en uthyrningsbar yta på ca 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 utgör laboratorier. Den nya ägaren tar över när AstraZeneca flyttar ut kring årsskiftet 2011/2012. Arbetsnamnet på den nya forskningsanläggningen är Ideon Life Science Village. Köpeskillingen är 450 miljoner kronor.

Fakta: Planer för Ideon Life Science Village i Lund

Ett forskningscentrum. Lunds universitet planerar att förlägga ett centrum för cancerforskning på området, innefattande bland annat CREATE Health och andra närliggande verksamheter. Region Skåne planerar att förlägga delar av det planerade regionala cancercentrat, bl a biobanken hit.

Ett kluster av innovationsstödjande verksamheter. Detta innefattar en kraftigt utbyggd bioinkubator, ett Science Support Centre samt ett forskningsinstitut för omvärldsanalys och framtidsstudier inom livsvetenskaper, ett Life Science Foresight Institute.

En företagspark. Denna kommer att bestå av expansiva företag som behöver laboratorielokaler och/eller kontorslokaler samt av företag, som kan komma att etableras av tidigare anställda vid AstraZeneca. Invest in Skåne och Invest in Sweden kommer att medverka i kontakter med internationella företag.

Medicon Skills Centre. Avsikten är att skapa ett kluster av aktörer för rekrytering, kompetensutveckling, HR-arbete mm. Syftet är att inom anläggningen samla verksamheter som ska ha som gemensamt mål att göra regionen till den bästa när det gäller att möta behoven av kompetent personal inom livsvetenskaper; i detta ingår att som en prioriterad uppgift ta tillvara den resurs som medarbetare inom AstraZeneca utgör.

Ideon Investment Partners. Detta är en gemensam plattform för finansiella aktörer i form av banker, fonder, stiftelser eller privatpersoner, som stöder tanken på en Ideon Life Science Village och som - utan att ha gjort några förpliktelser - vill medverka i det fortsatta arbetet.

Bostäder för studenter och forskare. Det är ett önskemål från AF Bostäder att kunna få bygga på lämplig mark inom Ideon Life Science Village.

Foto: Anders Frick